Monday, June 2, 2008

Extension for retiring staffs: danger to democracy

Extension for retiring staffs: danger to democracy

Monday June 2 2008 00:00 IST

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

Gu. ØÚLu

RªZL AWÑ NjRªpXôUp ¨û\V AWÑ A§Lô¬Ls Utßm F¯VoLÞdÏ KnÜ ùTt\ ©u]Úm T¦ ¿h¥l× ùNnÕs[Õ. CÕ AWÑ F¯VoLs Uj§«p ªLl TWYXô] A[®p A§Úl§ûV EÚYôd¡Ùs[Õ. AÕUhÓUpXôUp TX êjR A§Lô¬Ls Uj§«p CÕúTôu\ SPY¥dûLLs ¿iPSôs TôoûY«p SÓ¨ûX ¨oYôLj§tÏ úYhÓ ûYdÏm JÚ ùNVp Gàm LYûXûVj úRôtß®jÕs[Õ.

ùNu\Øû\ Uj§V AW£u NmT[ EVoÜ Lª`u R]Õ T¬kÕûWLû[ AWÑdÏf NUol©dÏmúTôÕ ùNôp#V ªL Ød¡VUô] Ko A±ÜûW AWÑ F¯VoLÞdÏ TR® ¿h¥l× ùNnVd áPôÕ GuTÕRôu. RodLçVôL CRtÏ TX LôWQeLû[f ùNôpX Ø¥Ùm. Bh£Øû\j RjÕYj§u A¥lTûPVôL _ôow YôµePu Ruû] êu\ôm Øû\ Ï¥VWÑj RûXYWôLj úRokùRÓdLdáPôÕ GuTRtÏ ùNôu] LôWQjûR AW£Vp YpÛSoLs úUtúLôs LôhÓYÕiÓ. Sôu SpXY]ôL, §\ûUVô]Y]ôL, GpXô UdLÞm úTôtßTY]ôL CÚkRôÛm ùRôPokÕ _]ô§T§VôLl TR® Y¡jRôp, ""_ôow YôµePu Gàm Uu]ÚdÏm, _ôow YôµePu Gàm _]ô§T§dÏm ®j§VôNm CpXôUp úTôn®Óm'' G]d á±]ôo AkR UôúUûR!

SUÕ Bh£Øû\ AûUl× A§LôW YodL AûUl× Gàm YûL. CRu A¥lTûP AmNeLû[ EXÏdÏl Tû\Nôt±V úUdv ÅTo á±V Ød¡VUô] A±ÜûWL°p Juß ""F¯VoLs ReLs LPûUûV JÝeLôLf ùNnV úYiÓUô«u, R²STo Ød¡VjÕYjûR®P, NhP ®§Øû\L°u B§dLúU Ød¡Vm'' GuTRôÏm.

B]ôp, RtNUVm A°dLlThÓs[ T¦¿h¥l×Lû[ áokÕ úSôdÏmúTôÕ CkR AWÑ ReLÞdÏ CQdLUôL SPkÕ ùLôsÞm AWÑ A§Lô¬LÞdÏm, F¯VoLÞdÏm HúRô JÚ Øû\«p T¦ ¿h¥l× ùNnÕ ùLôÓjÕ, ©\ AWÑ A§Lô¬LÞdÏm JÚ Uû\ØLf ùNn§ûV Aàl×YRôLj ùR¬¡\Õ. ARôYÕ, Vôo, Vôo BÞm Lh£dÏ AàNWûQVôL SPkÕ ùLôs¡\ôoLú[ô AYoLÞdÏl T¦ ¿h¥l× EiÓ Gàm ùNn§úV AÕ.

R®odL Ø¥VôRThNj§p £XÚdÏl T¦ ¿h¥l× AY£Vm Guß YôRj§tÏ JjÕdùLôiPôÛm, ØRpY¬u R²fùNVXô[o NiØLSôR²u T¦ ØRpYÚdÏ Cu±VûUVôRÕ Gàm YôRjûR GpúXôÚm TWYXôL HtßdùLôs¡\ôoLs. B]ôp úYß TX I.H.Gv. A§Lô¬Ls, ÏUôvRôdLs, ÕûQf ùNVXô[oLs, Hu #lh BTúWhPoLs YûW T¦¿h¥l× ùNnVlTh¥ÚlTÕ SpXôh£«u ÁÕ SôhPm ùLôiÓs[ TXÚdÏd LYûXûV EiPôd¡Ùs[Õ. AWÑ ®§L°p T¦ ¿h¥l×dÏ Y¯YûLLú[ CpûX. CÕ JÚYûLVô] A§LôWj Õx©WúVôLm G] TX êjR A§Lô¬Ls LÚÕ¡u\ôoLs. CRu ØÝl T¬UôQØm ØRpYo A[®p ®[d¡f ùNôpXlTP®pûX G]Üm TXo áß¡u\]o.

JÚ ÕûQf ùNVXô[o KnÜ ùT\ôUp úTô]ôp, JÚ Nôo×f ùNVXÚdÏ, AÛYXLd LiLô¦lTô[ÚdÏ, ER®Vô[ÚdÏl TR® EVoÜ ¡ûPlTÕ Jj§lúTô¡\Õ. AWÑ F¯VoLÞdÏ TX NÛûLLû[ As° ÅÑ¡u\ CkR AWÑ CÕúTôu\ JÚ Lô¬VjûRf ùNnVXôUô Gàm ØÔØÔl× AWÑ F¯VoLs Uj§«p TWYXôL GÝkÕs[Õ.

AÕUhÓUu±, Rôu KnÜ ùTt\ ©u]Úm AW£u RV®p HRôYÕ JÚ úYûX«p Jh¥dùLôs[ úYiÓm Gu\ GiQm TX êjR A§Lô¬Ls Uj§«Ûm, KnÜùTßm YV§û]ÙûPV TX ¿§T§L°PØm EÚYô¡Ùs[Õ SpXôh£«u ÁÕ Sm©dûLÙs[ TXÚdÏ LYûXV°d¡\Õ. CRû] ReLÞdÏf NôRLUôLl TVuTÓj§d ùLôsÞm TX AW£Vp Lh£Ls RôeLs Bh£«#ÚdÏmúTôÕ TX ®NôWûQd Lª`uLÞdÏ Ï±l©hP £X ¿§T§Lû[ ¨VªlTÕ ùRôPo¡\Õ. SpX ¿§T§LÞm, I.H.Gv. A§Lô¬LÞm CÕúTôu\ TR®Lû[ KnÜdÏl©u ùTßYûR ®Úm×YÕm CpûX.

ùNu\Øû\ §.Ø.L. TR®«#ÚkRúTôÕ RûXûUf ùNVXWôLl TR® Y¡jR Sm©Vôo, TX NofûNdϬV ®`VeL°p Uôh¥d ùLôiPôo. ®´Xuv Õû\«u êXUôL SPY¥dûL GÓdLôUp, TX I.H.Gv. A§Lô¬Ls ÁÕ £.©.£.I.¥. úTôÄ^ôo YZdÏl TR® ùNnR]o Gu\ TWYXô] A§Úl§ AlúTôÕ ¨X® YkRÕ. B]ôp R]Õ TR®«u LûP£ Sô[uß ØRpY¬Pm úSW¥VôLf ùNuß ®ûPùT\ôUp ùNuß®hPôo. AYo Hu AqYôß ùNnRôo G] TX ùSÚe¡V SiToLs úLhPúTôÕ, Ruû] úYß JÚ TR®«p ¿¥dLf ùNnV ØRpYo ®Úm©VRôLÜm AûRj R®odL AqYôß ùNôp#d ùLôs[ôUp ùNuß®hPRôLÜm AYo á±Ùs[ôo. CûR TXo TôWôh¥]ôoLs.

R]dÏ KnÜ ùTßm YVÕdÏl©u TR® ¿h¥l× úRûY«pûX G] ¨û]dÏm TX A§Lô¬Ls Cußm SmªûPúV CÚd¡\ôoLs. B]ôp £Xo KnÜùTt\ ©u]Úm HúRàm AWÑlT¦ úYiÓm G] ®Pôl©¥VôL ¨t¡u\]o. AWÑ úYûX«p N¬VôL SPkÕùLôiÓ AR]ôp ¡ûPdÏm BjU §Úl§ÙPu YôrdûLûV KhÓm Ko A§Lô¬ûVÙm, AWÑ úYûXûV®P A§p ¡ûPdÏm áÓRp ùN[L¬VeL[ô¡V, AWÑ Lôo, ©ëu, GeúL ùNu\ôÛm AWÑ A§Lô¬ Gu\ Øuà¬ûU B¡VYtû\ ùT¬V TVuL[ôLd LÚ§ AWÑ úYûX«p CÚdÏm Ko A§Lô¬ûVÙm Sm U]j§u Øu¨ßj§l TôojRôp Vôo N¬Vô]T¥ KnÜ ùTtß ®Ó¡\ôoLs Gußm, Vôo R]dÏ KnÜdÏl ©u]Úm TR® úYiÓm G]j úR¥ AûX¡\ôo GuTûRÙm SmUôp KW[Ü ë¡dL Ø¥Ùm.

AWÑ úYûXûV SÓ¨ûXûUÙPu JÝeLôLf ùNnÕ YÚm A§Lô¬Lû[ AW£Vp RûXYoLÞdÏ AqY[YôLl ©¥dLôÕ GuTÕ Sm GpúXôÚdÏm ùR¬Ùm. RôeLs ®Úm×mT¥ úYûX ùNnÕ ùLôÓdÏm A§Lô¬LÞdúL AW£Vp RûXYoLs T¦ ¿h¥l× ùNnÕ ùLôÓlTôoLs GuTÕm SUdÏj ùR¬Ùm.

BL CWiÓ úLôQeL°Ûm AWÑ F¯VoL°u T¦ ¿h¥l× ¾ûU TVd¡\Õ. Juß BUôm Nôª A§Lô¬Ls T¦«p ¿¥lTÕ, CWiÓ AYoL[Õ T¦ ¿h¥l× TX C[m YVÕ AWÑ F¯VoL°u TR® EVoûYl Tô§lTÕÜm BÏm.

úUÛm RtNUVm A°dLlThÓs[ T¦ ¿h¥l×, C²YÚm AWÑL[ôÛm ùNnVlThPôp AkR SûPØû\ ¨WkRWUô¡ ¨oYôLj§tÏ TX ºoúLÓLû[ ®û[®dÏm. YVÕ Ø§okR ¨ûX«#ÚdÏm A§Lô¬L[ôp N¬Vô]T¥ úYûX ùNnV Ø¥VôÕ GuTÕm, קV úLôQeL°p úYûXûV AÔL Ø¥VôÕ GuTÕm, Bh£Øû\ Utßm ¨oYôLj RjÕYeLs Htßd ùLôs[lThP A¥lTûPL[ôÏm.

ùTÚkRûXYo LôUWô_o ØRpYWô«ÚkRúTôÕ JúW JÚ R²fùNVXo, £X ÏUôvRôdLs Gu±ÚkR ØRpYo AÛYXLm, ©u]o I.H.Gv. A§Lô¬ JÚYo R²fùNVXo Gu\ ¨ûXûUdÏ Gm.´.Bo. LôXj§p EÚYô¡, ù_VX#Rô LôXj§p TX I.H.Gv. A§Lô¬Ls G] T¬QôU Y[of£ ùTtß, Cuû\V ¨ûXûU«p IkÕ ùNVXoLs, TX ÕûQf ùNVXoLs, Nôo×f ùNVXoLs, ÏUôvRôdLs Gu\ô¡ AYoL°u T¦ KnúY CpXôR Juß G] B¡«ÚlTÕ SpXôh£dÏ SpXRpX G] SÓ¨ûX A§Lô¬Ls TXÚm ¨û]d¡u\ôoLs.

Uôtßd LÚjÕLÞdÏ ùN® NônjÕ úRûYVô] ºo§ÚjReLû[f ùNnYÕ SpXùRôÚ _]SôVL ùS±Øû\. ARu A¥lTûP«p, Cuû\V ØRpY¬u NÁTj§V JÚ SPY¥dûL, Btß UQp HX ®`Vj§p AW£u Ø¥Ü Uôtßd Lh£«]¬u LÚjûR Htß AW£u HX Ø¥ûY ûL®hPRôÏm. ARû] GpXô RWl©]Úm ØÝ U]ÕPu TôWôh¥Ùs[]o. AúRØû\«p RªZL ØRpYo AWÑ F¯VoLÞdLô] TR® ¿h¥l× ®`Vj§Ûm úRûYVô] Ø¥®û] GÓlTôo G] Sm×úYôm.

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)