Friday, May 23, 2008

Rule of law Vs. Police and Public Prosecutors

Rule of law Vs. Police and Public Prosecutors

Friday May 23 2008 00:00 IST

TZ. LÚlûTVô

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

Rô.¡Úh¥Qu ùLôûX YZd¡p Ø.L. AZ¡¬ ®ÓRûX ùNnVlThÓ®hPôo. JÚ ÕûQ úUVo Cuàm Tu²ÚYo G] Aû]YÚúU JhÓùUôjRUôL ®ÓRûX ùNnVlThÓ®hP]o.

AWÑ YZdÏûWOo Ït\jûR ùUnl©dLj RY±®hPôo Guß ¿§T§ R]Õ ¾ol×ûW«p á± YZdûLj Rs°®hPôo! LôYpÕû\ Nôo©p ùLôiÓ YkÕ ¨ßjRlThP Nôh£L°p C\kúRôo, HtLlTPôúRôo ¿eLXôL ÁRØs[ Nôh£L°p JÚYoRôu R]Õ át±p EߧTP ¨u±Úd¡\ôo; ÁRØs[ GiTÕdÏm úUXô] Nôh£Ls ¿§Uu\j§p A°jR Nôh£Vj§p "AkRo Tp¥' A¥jÕs[]o.

JÚ YZd¡p Ju±WiÓ Nôh£Ls "©\r Nôh£L[ôL' UôßYÕiÓ. H\jRôZ GpXô Nôh£LÞm ©\r Nôh£L[ôL UôßYÕ GuTÕ Sôm GkR YZd¡Ûm úLhP±VôRÕ!

YZdÏ, YZdLj§tÏ Uô\ôL AÓjRÓjR SôsL°p AÑW úYLj§p SûPùTtß Ø¥k§Úd¡\Õ. Ït\m NôhPlThPYoLs, Nôh£Ls, LôYpÕû\«]o, AWÑ YZdÏûWOoLs G] Aû]YÚúU YônRô úLhT§pûX Guß LeLQm Lh¥dùLôiÓ, YZdûLd Lôt±àm L¥V úYLj§p Ø¥lT§p Hú]ô AqY[Ü AYNWm Lôh¥«Úd¡u\]o!

JÚ ØRXûUfN¬u ULû] CkRd ùLôûX YZd¡p CWiÓ, êu\ôiÓLÞdÏ úUXôLf £WUlTÓj§®hP ¨ûX«p, úUp ¿§Uu\j§p úUp Øû\ÂÓ ùNnÕ úUÛm AYûWf £WUlTÓjRd LôYpÕû\dÏl ûTj§VUô ©¥j§Úd¡\Õ?

RuàûPV ULu ¨WTWô§ GuTÕ R]dÏ ØuúT ùR¬Ùm Guß ØRXûUfNo á±®hPRôp, HtùL]úY R]dÏj ùR¬kÕ®hP Ko EiûUdÏ úUp Øû\ÂÓ ùNnVf ùNôp# Yt×ßjR ØRpYo Gu] AàTYm CpXôR Bh£Vô[Wô?

AûUfNWôL CÚkR JÚYo ThPlTL#p, ShPSÓjùRÚ®p ùYh¥d ùLôûX ùNnVlThÓ IkRôiÓLs B¡®hP]! "Sôu AY²pûX' Guß Ït\mNôhPlThP Aû]YÚm ùNôp# ®ÓRûXVô¡®hP]o. AlT¥Vô]ôp "AYu GYu?' LôYpÕû\dÏ AÓjR Bh£dLôXj§p ùR¬V YWXôm!

SpXúYû[VôL Rô. ¡Úh¥Qu Ruû]jRôú] ùYh¥d ùLôi¥ÚdLd áÓm GuTÕúTôp GûRÙm LôYpÕû\ CÕYûW ùNôpX®pûX. C² Gu]? YZdÏ êPlThÓ ®Óm!

úLô.£. U¦ ClúTôûRV RªZL AW£p AûUfNWôL CÚd¡\ôo. AYo Øk§V Bh£dLôXeL°p AûUfNWôL CÚkRúTôÕ FZp ùNnRôo Guß YZdÏl T§Ü ùNnVlThÓ ùYÏLôXm CÝThÓd ùLôi¥ÚkRÕ. AYo ÁiÓm AûUfNWô¡ ®hP ¨ûX«p, AYo A§LôWj§p CÚdÏmúTôúR AkR YZdÏ úYLlTÓjRlThÓ, ®ûWkÕ SPkÕ RsÞT¥Ùm B¡®hPÕ.

AWÑj RWl× YZdÏûWOo Ït\fNôhûP ùUnl©dLj RY± ®hPôo Gu\ A¥lTûP«p úLô.£. U¦ ÁRô] YZdûLj RsÞT¥ ùNnYRôLj RuàûPV ¾ol×ûW«p ᱫÚd¡\ôo ¿§T§.

AWÑj RWl× YZdÏûWOo Bh£«#ÚlTYoL°u ®ÚlTj§túLtT AYoLÞdÏ YôûX Bh¥®hÓ YZdÏ SPjÕ¡u\YWôL CÚkÕ®hPôúXô, LôYpÕû\ YZdûLl T§Ü ùNnÕ SÓ¨ûXúVôÓ ®Úl× ùYßlTtß AkR YZdûL ®Nô¬dLj RY±®hPôúXô, ¿§T§ úSoûUVô]YWôL CÚkÕm ¿§ ¨ûXùT\ Ø¥VôUp úTôÏm!

Ï¥Vôh£ Øû\ HtThÓ ®hP ©\Ï ¿§jÕû\Ùm ¨oYôLj Õû\Ùm úYß úY\ôLl ©¬dLlThP]. SôPôÞ¡u\YoL°u ®Úl× ùYßl×LÞdÏ BhTPôUp T¦Vôt\ ¿§jÕû\ ÑRk§WUôdLlThPÕ.

¿§T§Ls ¨VU]j§p Bh£Vô[oL°u TeÏ ÑÚdLlThÓ ®hP LôWQjRôp, ¿§T§Ls ÑRk§WUôLf ùNVpTPj RûPúVÕªpûX!

B]ôp TX YZdÏLû[l Tôod¡\úTôÕ, ¿§T§L°u ÑRk§Wm UhÓúU ¿§ûV ¨ûXSôhPl úTôÕUô]RôL CpûX GuTÕ ùR¬VYÚm!

Ït\®V#p AWÑj RWl× YZdL±OoL°u TeÏ ªLl ùT¬VÕ. AYoLs JÚ YZdûL "Ft± êÓYÕ' Guß Gu] LôWQm Tt± Ø¥ùYÓjRôÛm, AjúRôÓ AkR YZdÏ úLô®kRôRôu! AWÑj RWl× YZdL±OoLs AW£u RV®pRôu ¨VU]m ùTß¡\ôoLs.

AÓjÕ LôYpÕû\úVô Øt±ÛUôL AW£u LhÓlTôh¥pRôu CÚd¡\Õ. CRt¡ûPúV NhPm JÝeûLÙm AYoLs £±Õ TWôU¬lTÕ, RYjRôp SôÓ ùTß¡u\ ET¬ SuûU!

¨oYôLjûR ®hÓ ¿§ûVl ©¬jÕ ®ÓYRôúXúV ¿§ ¨ûXùTtß ®PôÕ. ¿§«u ÕûQ Eßl×L[ô] AWÑ YZdL±OoLÞm, LôYpÕû\«]Úm VôÚûPV LhÓlTôh¥p CÚd¡\ôoLú[ô, AYoLs ®Úmס\ A[ÜdÏ UhÓúU ¿§ E«oj§ÚdL Ø¥Ùm!

úTôÄv Lª`û] ¨VªjÕ LôYpÕû\ ϱjÕ JÚ ®¬Yô] ®NôWûQûV úUtùLôiPÕ RuàûPV Bh£«pRôu Guß ØRpYo CßméùRnÕYôo!

LôYpÕû\ Ru²fûNVôL CVeL AàU§jRôp J¯V NhPm JÝeÏ ¨ûX ùT\ôÕ Guß AkRd Lª`²u A±dûL ϱl©P®pûXVô?

LôYpÕû\ Ru²fûNVôL CVeL úYiÓùU²p, LôYpÕû\«]o ¨VU]j§#ÚkÕ AYoL°u CPUôt\eLs YûW Aû]jûRÙm ÑRk§WUôL SPj§d ùLôsÞUôß Ru²fûNVô] AûUl×Lû[ EÚYôdL úYiÓm.

Lh£dLôWû] AWÑ YZdÏûWOWôL ¨VªdÏm Øû\ RtúTôÕ SûPØû\«p CÚd¡\Õ. ¿§ûVf NoY SôNlTÓjR AÕ Juú\ úTôÕUô]Õ. AWÑj RWl× YZdÏûWOoLÞm ÑRk§WUôL ¨VU]m ùT\ úYiÓm.

SmØûPV Ck§Vj úRoRp BûQVm, ¿§jÕû\ B¡VûY BÞkRWlTô¬u ©¥LÞdÏ AlTôtThÓ CVeÏYÕúTôX, LôYpÕû\«]o, AWÑ YZdL±OoLs B¡úVôÚm BÞkRWlTô¬u ©¥LÞdÏ AlTôtThÓ CVeÏUôß Øû\ûUlTÓjRlTP úYiÓm!

AlúTôÕ £û\fNôûXLù[pXôm Uk§¬VôL CÚkRYoL[ôÛm, ØRpY¬u ULuL[ôÛm ¨Wm© Y¯Ùm! LôXlúTôd¡p ùTôÕYôrÜ çnûU ùTßm!

SmØûPV Bh£Vô[oLs A¥dL¥, "NhPm Ru LPûUûVf ùNnÙm' Gußm "NhPj§u Bh£' Gußm úTÑYRu ùTôÚs "NhPj§u Øu GpXôÚm NUm' GuTúR!

NhPm AmTô²ûVÙm, AmTôNØj§Wm BßØLjûRÙm Ju\ôLjRôu LÚÕ¡\Õ GuTÕ ARu ùTôÚs. IkÕ Øû\ BÞm Yônl×l ùTt\ LÚQô¨§ ÏÓmTjûRÙm, ûLYi¥ CÝd¡\ LkRNôª ÏÓmTjûRÙm NhPm úYßTÓj§l TôolT§pûX GuTÕ ARu ùTôÚs!

B]ôp SûPØû\«p AqYô±Úd¡\Rô? B«Wm úLô¥, IVô«Wm úLô¥ Guß TQm ûYj§Úd¡\ ùTÚØRXô°Lú[ô, Bh£Vô[oLú[ô, AYoLs Bh£l ùTôßl©p CÚdÏmúTôÕ Ri¥dLlThPÕiPô?

ùSÚdL¥¨ûX L¯jÕf £X LôXj§p LÚQô¨§«u áhÓ Ck§Wô Lôk§dÏj úRûY Gu\ LhPôVj§p, LÚQô¨§«u úTWjûR Htß, LÚQô¨§ ÁÕ TônkR NodLô¬Vô Lª`u FZp YZdÏLû[ Ck§Wô WjÕ ùNnV®pûXVô? Al×\m Gu] NhPj§u Bh£ Gu¡\ ¡jRôl×?

L§WYu GÝYÕm ®ÝYÕm, TÚYeLs Uô± Uô± YÚYÕm, GpXô E«oLÞm ©\lTÕm C\lTÕm Aû]jÕm JÚ Øû\ûU«p SûPùTß¡u\ CkR EXLjûR Øû\ûURôu Bs¡\Õ. AkR Øû\ûU RªZôp "A\m' G] A±VlThPÕ!

Rªr ùYßm J#«pûX; ùT¬Vôo ®Úm©VúTôùRpXôm §ÚjR Ø¥kR Y¬Y¥YتpûX. ARu Es[PdLm A\m! §ÚdÏ\ÞdúL A\m GußRôu ùTVo!

IVô«Wm BiÓL[ôLj Ruû]l úT£Ùm GݧÙm YÚ¡u\, Rôu Du\ Ru AÚûU UdLû[j Ru U¥«p AUoj§, AYoLû[ EX¡u £\kR UdL[ôL Y¥YûUlTRtÏj RªrjRôn Lt©dÏm JúW ùNn§ "A\m'Rôu!

"§Wô®Pl TÏjR±Yô[oLÞdÏ' CÕ ×¬VôÕ; B]ôp A±ÜûPúVôo A\j§u Bh£ûV A±YôoLs!

YZdûL ¿ojÕl úTôLf ùNnÙm AWÑ YZdL±Oo, "CYuRôu Guß JÚØû\Ùm, CY²pûX Guß UßØû\Ùm' Uô± Uô± YZdÏûWdÏm LôYpÕû\, "AkRoTp¥' A¥dÏm ©\r Nôh£Ls Guß GÕÜúU A\m ùNVpTÓYRtÏ Cu±VûUVôRûY ApX!

NhPj§u Bh£dÏjRôu CûYùVpXôm Cu±VûUVôRûY!

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)