Wednesday, May 28, 2008

FDI: a Red Carpet Welcome for second colonial rule

FDI: a Red Carpet Welcome for second colonial rule

Tuesday May 27 2008 00:00 IST

TZ. ùSÓUô\u

If you have any Font Problem, click the link below for getting font:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

""1989-91 YûW«Xô] CWiÓ BiÓ §.Ø.L. Bh£«p RªZLj ùRô¯pÕû\ Ck§V A[®p 3-YÕ CPjûRl ©¥jRÕ. ©\Ï Bh£ Uôt\m HtThÓ 1991 - 96 YûW«Xô] A.§.Ø.L. Bh£«uúTôÕ RªZLj ùRô¯p Õû\ 5-YÕ CPjÕdÏj Rs[lThÓ®hPÕ.

LPkR 1991 - 96 YûW«Xô] A.§.Ø.L. Bh£«p ùUôjRm ì. 1,700 úLô¥ ØRÄh¥p JúW JÚ ×¬kÕQoÜ EPuTôÓ úTôPlThPÕ. 1996 - 2001 §.Ø.L. Bh£«p ì. 3,728 úLô¥ ØRÄh¥p 9 ׬kÕQoÜ EPuTôÓLs úTôPlThP]. 2001 - 06 YûW«Xô] A.§.Ø.L. Bh£«u úTôÕ, ì. 2,560 úLô¥ ØRÄh¥p 6 ׬kÕQoÜ EPuTôÓLs úTôPlThP].

B]ôp LPkR 2 BiÓ §.Ø.L. Bh£«u úTôÕ ì. 18,483 úLô¥ ØRÄh¥p 14 EPuTôÓLs úTôPlThÓs[]. CRuêXm 1,50,000 úTÚdÏ úYûXYônl×Ls A°dLlThP].

2006Bm BiÓ úU UôRm ØRp LPkR _]Y¬ UôRm YûW ì. 44,88,000 úLô¥ RªZLj§p ØRÄÓ ùT\lThÓs[Õ. YÚm BiÓL°p AùU¬dLô, _lTôu, ùLô¬Vô, ©Wôuv, ù_oU² Es°hP TpúYß SôÓL°u ØRÄÓLû[l ùTßYRtÏ RªZL AWÑ ¾®W SPY¥dûL GÓjÕ YÚ¡\Õ.

SPl× Bi¥p UhÓm CÕYûW ì. 30,000 úLô¥ ØRÄh¥p 25 EPuTôÓLs ¨û\úYt\lThÓs[]. RªZLj ùRô¯p Õû\ YWXôt±p CÕ JÚ N¬j§W NôRû] BÏm'' G] Es[ôh£j Õû\ AûUfNo vPô#u NhPUu\j§p 6-5-2008 Auß úT£VúTôÕ ùR¬®jÕs[ôo.

ARôYÕ ùRô¯pÕû\ Uô²Vd úLô¬dûL«u úTôÕ ØRpYo Nôo©p Es[ôh£j Õû\ AûUfNo vPô#u A±®jÕs[ ×s°®YWeL°uT¥ 1989Bm Bi¥#ÚkÕ 2008Bm BiÓ _]Y¬ YûW RªZLj§p A.§.Ø.L. Bh£d LôXj§u úTôÕ ì. 4,280 úLô¥ ØRÄÓm §.Ø.L. Bh£d LôXj§p ì. 66,299 úLô¥ ØRÄÓm ùT\lThÓs[] G]Üm CÕ RªZLj ùRô¯p Õû\ YWXôt±p JÚ N¬j§W NôRû] G]Üm á± AûUfNo vPô#u ùTÚªRlThÓs[ôo.

LPkR 18 BiÓ LôXj§p CÚ LZL Bh£L°u úTôÕ ì. 70,000 úLô¥dÏ úUp ùRô¯p Õû\«p ØRÄÓLs ùT\lThÓs[] GuTÕ Sôh¥u ùTôÚ[ôRôW Y[jûRl ùTÚdÏm ùTÚûUdϬV ùNVXô ApXÕ SôhûP Au²VÚdÏ APUô]m ûYdÏm ùNVXô GuTûR Gi¦l TôodL úYiÓm. úUtá±VYôß ì. 70,000 úLô¥dÏ úUp Au²V ØRÄÓLs ùT\lThÓs[] G] A±®dLlThÓs[úR R®W ARtÏ ®§dLlThP ¨TkRû]Ls Gu]? GuTÕ ùY°lTûPVôLd á\lTP®pûX. CkR Au²V ØRÄhPô[oLÞdÏ RªZL AWÑ Yô¬ YZe¡V NÛûLLs Guù]u] GuTÕm ê¥ Uû\dLlThÓs[Õ. ûLUôß G§oTôWôR NÛûLL[ôLÜm CûY CÚk§ÚdL Ø¥VôÕ GuTÕ FW±kR WL£VUôÏm.

RªrSôh¥p AWÑdÏf ùNôkRUô] ¨XeLs CXYNUôLÜm ApXÕ ®YNô«LÞdÏf ùNôkRUô] ¨XUôL CÚl©u AûYLs Ïû\kR ®ûX«Ûm Au²V ¨ßY]eLÞdÏ YZeLlThÓs[]. CÕ UhÓUpX, Cj ùRô¯tNôûXLÞdÏj úRûYVô] Ri½o, ªuNôWm úTôu\ YN§Ls 5 BiÓLÞdÏf NÛûL«p YZeLlThÓs[]. Y¬ ®§l©#ÚkÕm 5 BiÓLÞdÏ ®XdÏ A°dLlThÓs[Õ.

CjùRô¯tNôûXL°#ÚkÕ EtTj§ ùNnVlTÓm ùTôÚsLû[d ùLôiÓ ùNpX NôûXd LhPûUl× YN§LÞm Õû\ØL YN§LÞm ùNnÕ ùLôÓdLlThÓs[]. UdL°u Y¬l TQj§#ÚkÕ CkR YN§Ls ùNnÕ ùLôÓdLlThP ©\Ï úUtLiP Au²V ¨ßY]eLs DhÓm BRôVj§p ùTÚm Tϧ RªrSôh¥#ÚkÕ ùY°úV GÓjÕf ùNpXlTP AWÑ BRWY°dÏm.

Tu]ôhÓ ¨ßY]eLs GRtLôL RªZLj§p ùRô¯p ùRôPeL ØuYÚ¡u\]? ùRô¯tNôûXdÏj úRûYVô] ¨Xm ØR#V LhPûUl× YN§Ls CeÏ U#YôLd ¡ûPd¡u\]. Ïû\kR á#dÏj ùRô¯Xô[oLÞm ¡ûPd¡\ôoLs. úYûX«pXôUp RjR°dÏm UdLû[l TVuTÓj§ AYoL°u EûZlûTf ÑWiÓYÕ Rôu CYoL°u úSôdLUôÏm. Au²Vl ùTÚ ØRXô°L°u CkR úSôdLm ¨û\úY\ A.§.Ø.L., §.Ø.L., AWÑLs ÕûQ ¨u\]. ¨t¡u\].

ERôWQUôL ùNuû]ûVf Ñt±Ùs[ TX TϧL°p HWô[Uô] Au²V Lôo EtTj§j ùRô¯tNôûXLs ùRôPeLlThÓs[ûR GÓjÕd ùLôsúYôm. CqYôß EtTj§ ùNnVlTÓm LôoL°p JÚ £ß Tϧ Rôu RªrSôh¥Ûm Ck§Vô®u ©\ Uô¨XeL°Ûm ®tTû] ùNnVlTÓ¡u\]. CkR Lôo EtTj§j ùRô¯tNôûXûV IúWôlTô®p ApXÕ AùU¬dLô®p ùRôPe¡]ôp LhPûUl× YN§LÞdÏl TX UPeÏ A§LUôLf ùNXY¯dL úYi¥ CÚk§ÚdÏm. AeÏs[ ùRô¯Xô[oLÞdÏl TX UPeÏ A§LUô] F§Vm ùLôÓdL úYi¥Ùm úSok§ÚdÏm.

CYtû\j R®olTRtLôL AYoLs RªrSôh¥p ùRô¯p ùRôPeL ØuYÚ¡\ôoLs. Ïû\kR ùNX®p ùRô¯Xô[oLs ¡ûPlTRôp EtTj§f ùNXÜ AYoLÞdÏ ªLÜm Ïû\¡\Õ. G]úY RªrSôh¥p LôoLû[ EtTj§ ùNnÕ EXùLeÏm ®tTRu êXm AYoLs A§L XôTm DhÓ¡\ôoLs. A¥lTûPVô] CkR EiûULû[ ê¥ Uû\jÕ ®hÓ A.§.Ø.L. Bh£d LôXj§p Ïû\kR A[úY Au²V ØRÄÓ ùT\lThÓs[Õ G]Üm §.Ø.L. Bh£d LôXj§p TX UPeÏ Au²V ØRÄÓ ùT\lThÓs[Õ úTôXÜm £j§¬lTÕ UdLû[ HUôtßYRôÏm.

RªrSôh¥p RªZoLÞdÏf ùNôkRUôL CÚkR vPôiPoÓ Lôo ¨ßY]m S#YûPkÕ, LûP£«p êPlThÓ®hPÕ. A§p úYûX TôojR ùRô¯Xô[oLs Cuß ùRÚ®p ¨uß §iPôÓ¡\ôoLs. CkR ¨ßY]jûR ÁiÓm CVeL ûYlTRtLô] SPY¥dûL GûRÙm úUtùLôs[ôUp Au²V Lôo ¨ßY]eLû[j RªrSôh¥p AàU§lTÕ GkR YûL«Ûm N¬Vô] ùLôsûL BLôÕ. Au²V ¨ßY]eLÞdÏ A°dLlTÓm NÛûLL°p Tô§V[Ü vPôiPoÓ ¨ßY]j§tÏ YZeLlTh¥ÚkRôp AÕ ÁiÓm CVe¡«ÚdÏm.

Au²V ØRÄÓ RªrSôh¥p ùNnVlThÓ RªZL AW£u HWô[Uô] NÛûLLû[l ùTtßj ùRôPeLlTÓm ùRô¯tNôûXL°u êXm ¡ûPdÏm BRôVj§Ûm RªZLj§tÏl TeÏ CÚdL úYiÓm. º]ô úTôu\ SôÓL°p AûRj Rôu ùNn¡\ôoLs. ReL°Pm CpXôR ùRô¯pÖhT A±ûYÙm Tt\ôdÏû\VôL Es[ ØRÄhûPÙm úTôdÏYRtÏ Au²V ØRÄÓLû[ YWYûZdLôUp CÚdL Ø¥VôÕ. B]ôp Sôh¥u SXuLÞdÏ Ht\ ¨TkRû]ÙPu Rôu AûYLs YWúYtLlTP úYiÓm. CpûXùVu\ôp SUÕ Sôh¥u Y[eLû[ Au²VoLs ÑWi¥f ùNpX SôúU EPkûRVôL CÚlTÕ úTôXô¡®Óm. CkRl úTôdÏ Li¥dLlTP úYi¥V úTôdLôÏúU R®W N¬j§W NôRû] ApX.

RªrSôh¥p ùRô¯p Y[of£dϬV NôRLUô] ãr¨ûXLÞm CVtûL Y[Øm RªZoL°u EûZl×j §\àm AT¬ªRUôL Es[]. B]ôp CYtû\ Au²VoLs ÑWi¥d ùLôÝlTRtÏ Y¯ YÏlTûR®P ÕúWôLm úYß CÚdL Ø¥VôÕ.

LôUWô_o Bh£«u úTôÕ Tu]ôhÓ ¨ßY]Uô] úXXiÓ ¨ßY]jÕPu ØÚLlTô ¨ßY]m áhPôL AúNôd úXXiÓ Gu\ ùTV¬p SÓjRW, L]WL ¼Np Cu´u YôL]eLû[Ùm, TPÏ Cu´uLû[Ùm ùNnÙm ùRô¯tNôûXûVj ùRôPe¡VÕ.

AúRúTôX ù_oU² SôhûPf úNokR ÑiPôl ùYo¡m Gu\ ¨ßY]jÕPu RªrSôhÓ ùRô¯X§TWô] Gv. ®ÑYSôRu áhÓf úNokÕ GuÀpÓ Ck§Vô Gu\ ùTV¬p ùRôPe¡V ùRô¯tNôûX«p úUôhPôo ûNd¡sLs, ùUôThÓLs EtTj§ ùRôPeLlThPÕ. CÕúTôX HWô[Uô] ùRô¯tNôûXLû[ Au²V áhÓ\ÜPu RªrSôhÓ ùRô¯X§ToLs ùRôPeL Y¯ ùNnVlThPúR R®W GkR Au²V ¨ßY]Øm HLúTôLUôL RªrSôh¥p ùRô¯p ùRôPeL AàU§dLlTP®pûX.

Au²V ØRÄhûP AàU§lTRtÏ Øu]ôp ùRôûXúSôdÏl TôoûYÙPu £k§jÕ CRu ®û[YôL RªZLj ùRô¯pLs GkR A[ÜdÏ Y[m ùTßm ApXÕ S#YûPÙm GuTûR A±kÕ Ø¥Ü GÓj§ÚdL úYiÓm. B]ôp §.Ø.L. AWÑ AqYôß ùNnÕ CÚlTRôLj ùR¬V®pûX. Uô\ôL, YûLùRôûL CpXôR YûL«p Au²V ØRÄÓLû[ YWúYtTÕ ©u]o úTW¯ÜdÏ Y¯ YÏjÕ ®Óm GuT§p IVªpûX.

""RªrSôh¥p Yô«p LRÜLû[ Au²VÚdÏ A.§.Ø.L. AWÑ KW[úY §\kÕ®hPÕ. B]ôp SôeLs Rôu ØÝûUVôLj §\kÕ ®húPôm'' G] §.Ø.L. UôoRh¥d ùLôsY§p AojRªpûX.

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)