Monday, February 18, 2008

Sonia controversy over "Order of Leopold"

Accepting the ‘Order of Leopold’ from the King of Belgium by Sonia Gandhi

Monday February 18 2008 00:00 IST

If you have any Font Problem, kindly download the font here:

http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

ùYßm DÓTôÓ, B]ôp ®ÑYôNm ApX!

Gv. ÏÚêoj§

GoQôÏ[jûRf úNokR êjR YZdL±Oo UhÓm AjRûLV YZdûLj ùRôPW®pûX Gu\ôp, Ck§VoL°p TXÚdÏ, Lôe¡Wv RûXYo úNô²Vô Lôk§dÏ YZeLlThP "¡e B@l ùXTôph' ®ÚÕ Tt±j ùR¬k§ÚdL YônlúT«pûX. AkR YûL«p YZdL±Oo Wô_àdÏ Sôm Su± ùNôp#jRôu BL úYiÓm.

2006-m BiÓ úNô²Vô Lôk§dÏ ùTp´Vm AWÑ YZe¡V "BoPo B@l ùXTôph' ®ÚÕ Ï±jÕ Ut\YoLû[l úTôX YZdL±Oo Wô_u, AqY[Ü A£WjûRVôL GÓjÕd ùLôs[®pûX.

Ut\YoLÞdÏ RUô`ôLlThP ®`VjûR AYo AqY[Ü G°Rô] ®`VUôL GÓjÕd ùLôs[®pûX GuTûRúV CÕ LôhÓ¡\Õ.

2006-m BiÓ SYmTo 15-m Sôs ùTp´Vj§u ªL EV¬V ®ÚÕdÏ úNô²Vô Lôk§ úRoÜ ùNnVlThPôo.

ùTp´Vm AW£u CWiPôYÕ ªL EV¬V ®ÚÕ Gu\ ùTÚûUÙm CRtÏ EiÓ.

ùTôÕYôL SôPôÞUu\ Eßl©]WôL Es[ JÚYo, ©\ Sôh¥u ®ÚûR HtLd áPôÕ; ARu êXm AYoLÞûPV SôhÓl TtßdÏd ÏkRLm HtTPXôm.

CkR A¥lTûP«p ùXTôph ®ÚÕ Ï±jÕ úUÛm ¾®WUôL BWônkÕs[ôo Wô_u. CÕ YZdLUô] SmU Fo úWôhP¬ NeL ®ÚûRl úTôuú\ô ApXÕ XVuv ¡[l ®ÚûRl úTôu\ ´Û´Û Lô¡Rm ApX; ùTp´Vm Sôh¥u ÁÕ Td§ÙPàm, ®ÑYôNjÕPàm CÚlTYoLÞdÏ AkSôhÓ AWNo YZe¡d ùLüW®dÏm ThPVm CÕ GuTÕm AYÚdÏl ×X]ô¡Ùs[Õ.

CR]ôp A§of£VûPkR Ck§Vl ©Wû_Vô] YZdL±Oo Wô_u, CÕ Ï±jÕ ×Lôo UàûY 2007-m BiÓ úU UôRm Ï¥VWÑj RûXYÚdÏ Aàl©VúRôÓ, ùTp´Vm AWN¬u EV¬V ®ÚûR Htßd ùLôiPRtLôL úNô²Vô Lôk§ûV Rϧ ¿dLm ùNnV úYiÓm Gußm AYo Y#Ùßj§«ÚkRôo.

SpXúYû[, AlúTôÕ Ï¥VWÑj RûXYWôL CÚkRYo SôQVjÕdÏm ÑRk§WUôL CVeÏYRtÏm ùTVoúTô] H.©.ú_. AlÕpLXôm.

JÚúYû[ CYÚdÏ AÓjÕ YkR úNô²Vô Lôk§«u ®ÑYô£Vô] ©W§Tô Tôh¼#Pm CkRl ×Lôo Uà úTô«ÚkRôp, CkR ®YLôWm úYß Uô§¬VôL CÚk§ÚdÏm.

RmªPm YkR ×Lôo Uà ϱjÕ T¬º#dÏUôß úRoRp BûQVj§tÏ T¬kÕûWjRôo AlÕp LXôm. CkR ®`Vj§p úRoRp BûQV Eßl©]oL°ûPúV JÚªjR LÚjÕ HtTP®pûX.

RûXûUj úRoRp BûQVo R®W Ut\ CÚ Eßl©]oLÞm NhPj§tÏ ®ÑYôNm CpXôUp úYß GeúLô ®ÑYôNm Es[YoL[ôL CÚkR]o. AR]ôúXúV úNô²Vô Lôk§ûV Hu Rϧ ¿dLm ùNnVd áPôÕ GuTRtLô] LôWQ ®[dLm úLôÚm úSôh¼v Aàl×YÕ ùRôPoTôL ¾®W AdLû\ LôhP®pûX.

CR]ôúXúV Cq®Ú Eßl©]oLÞm CkR ×Lôo UàûY RûXûUj úRoRp BûQVÚdÏ AàlTôUp TX UôReLû[d LPj§ YkÕs[]o.

úRoRp BûQVj§p UhÓúU ×ûLkÕ YkR CkR ©Wfû] ùLôgNm ùLôgNUôL ùNn§ FPLeLÞdÏd L£Vj ùRôPe¡VÕ.

C²Ùm CûRj R®odL Ø¥VôÕ Gu\ ãr¨ûX«p, ©lWY¬ 13-m úR§ á¥V RûXûUj úRoRp BûQV Eßl©]oLs CÚ úYßThP Ø¥ÜLû[ Gh¥]o.

RûXûUj úRoRp BûQV¬u Ø¥ÜlT¥ úNô²Vô Lôk§dÏ ®[dLm úLôÚm úSôh¼v Aàl×YRtÏ BûQV Eßl©]¬p JÚYWô] SÅu NôqXô UhÓm Jl×d ùLôiPôo.

Utù\ôÚ Eßl©]Wô] Gv.Jn. ÏúWµ, ùTp´Vm AWÑ YZe¡V ùXTôph ®ÚÕ Ï±jÕ ùY°Ù\Ü AûUfNLj§Pm ®[dLm úLhLXôm Guß LÚjÕj ùR¬®jRôo.

ùY°Ù\Ü AûUfNLj§Pm NôRLUô] T§ûXl ùTtß ARu êXm úNô²Vô Lôk§ Rl©lTRtÏ Y¯ HtTÓm GuTRôp ÏúWµ«u LÚjûRj RûXûUj úRoRp BûQVo HtL®pûX. AkR®Rj§p ÏúWµÙPu JjÕlúTô]ôo NôqXô!

Eßl©]oL°ûPúV LÚjÕ úYßTôÓ HtThP ¨ûX«Ûm úNô²VôÜdÏ úSôh¼v YZeÏYùR] Ø¥Ü ùNnVlThPÕ. ùTôÕYôLj úRoRp BûQV Eßl©]oLs ®Yô§dÏm ®`VeLs Tj§¬ûL FPLeLÞdÏ YÚY§pûX.

B]ôp CmØû\ Eßl©]oL°ûPúV HtThP úUôRp ùY°fNjÕdÏ YkÕ ùTôÕ ®YôR ®`VUô¡®hPÕ.

UdL[ûY Eßl©]úWô ApXÕ Uô¨XeL[ûY Eßl©]úWô ùY°SôhÓ ®ÚûR Htßd ùLôiPôúXô ApXÕ ARtÏf NmU§jRôúXô, AYûWj Rϧ ¿dLm ùNnVXôm Guß Ck§V AW£VXûUl×f NhPm (®§ 102) áß¡\Õ.

AkR YûL«p ùTp´Vm AW£u CWiPôYÕ ªL EV¬V ®ÚRô] "BoPo B@l ùXTôph' ®ÚûR úNô²Vô Lôk§ HtßdùLôiPÕ, AYWÕ SôPôÞUu\ Eßl©]o TR®ûVj Rϧ ¿dLm ùNnÙm A[ÜdÏ ChÓf ùNußs[Õ.

"BoPo B@l ùXTôph' ®Ú§p AlT¥ Gu]Rôu Es[Õ?

CÕ Ï±jÕ "áÏs' úRÓùTô±«p "BoPo B@l ùXTôph' ϱjÕ AX£]ôp H\dÏû\V 5,46,000 úTo Cq®ÚÕdÏ ®iQl©jÕs[RôLj ùR¬¡\Õ.

"BoPo B@l ùXTôph' AûUl×dÏ R² CûQVR[m Es[Õ. úUÛm, CÕϱjÕ "®d¡ À¥Vô'-®p (RLYp L[g£Vm) CPm ùTtßs[ ®`Vm ®VlTô]Õ.

""Eßl©]oLÞdÏ UhÓúU ùTp´Vm AWNo ûLVôp Cq®ÚÕ YZeLlTÓm. CkR ®ÚÕ ùTßúYôo ùTp´Vm Ï¥UdL[ôL CÚdL úYiÓm. £X NUVeL°p ùY°SôhÓl ©Wû_LÞdÏm Cq®ÚÕ YZeLlTÓm.

AqYôß úRokùRÓdLlTÓm ùY°SôhÓl ©Wû_, ùTp´Vm WôÔYjÕdÏ HRôYÕ JÚ YûL«p ER® ùNnRYWôL CÚdL úYiÓm. ApXÕ ùTp´Vm UdLs, ùTp´Vm UôLôQjÕdÏ HúRàm JÚ YûL«p ER®VYWôL CÚjRp úYiÓm.''

"BoPo B@l ùXTôph' ®ÚÕdLô] NeLm 1944-m BiÓ ùTp´Vm NhP ®§L°uT¥ HtTÓjRlThPÕ. CkRf NeLm EÚYôdLlThPRu AY£Vm ϱjR ®[dLm £\lTô]Õ.

ùTp´Vm AWNÚdÏm, ùTp´Vm Sôh¥tÏm Es[ ØÝ DÓTôhûP ùY°lTÓjÕm YûL«p Cq®ÚÕ ùTßúYôo CÚdL úYiÓm GuTúR ®ÚÕùTßm ùTp´Vm ©Wû_LÞdLô] ®[dLm.

®ÚÕdÏj úRokùRÓdLlTÓm (ùY°SôhPYoL[ôL CÚkRôÛm) ùTp´Vm AWNÚdÏm, ùTp´Vm SôhPYoLÞdÏm R]Õ ØÝ DÓTôhûP, ®ÑYôNjûR, Wô_Td§ûV ùY°TÓjÕTYWôL CÚdL úYiÓm Guß Ï±l©PlThÓs[Õ. AlT¥ùV²p úNô²Vô Lôk§ CkRj Rϧ YûWVû\Lû[ éoj§ ùNn¡\ôWô?

AlT¥ùV²p Cq®ÚÕdLôL ùTp´Vm Sôh¥u ÁÕ R]Õ ®ÑYôNjûR úNô²Vô Lôk§ ùY°lTÓjR úYiÓUpXYô? AÕ UhÓUpX; AkSôhÓ UdLÞdÏm, AkR SôhÓ AWNÚdÏm R]Õ Wô_Td§ûV ùY°lTÓjR úYiÓm.

CÕ GpXôYtû\Ùm ®P ªL Ød¡VUô]Õ, CkR ®ÚûRl ùTßúYôo, AkSôhÓf NhPlT¥ Eߧ ùUô¯ GÓdL úYiÓm.

""BoPo B@l ùXTôph ®ÚûRl ùTßm Sôu, CkR ®ÚÕdLô] ùTÚûUûVd ÏûXdÏm YûL«p ùNVpTPUôhúPu. ®ÚÕdLô] NhP §hPeLû[ U§jÕ ARtϬV Eßl©]WôLd LhPôVm ùNVpTÓúYu,'' Guß Eߧ ùUô¯Ùm GÓdL úYiÓm.

AkR YûL«p TôodÏmúTôÕ, CkR ®ÚÕdÏj úRokùRÓdLlThÓs[ úNô²Vô Lôk§Ùm, CjRûLV Eߧ ùUô¯ûVd LhPôVm GÓjRôL úYiÓm.

RtúTôÕ úRoRp BûQVm Øu Es[ ©Wfû] CÕRôu. UdL[ûY Eßl©]o JÚYo, ùTp´Vm UdLÞdLôLÜm, AWNÚdLôLÜm CjRûLV Eߧ ùUô¯ûV Htß, AkR ®ÚûRl ùT\ Jl×d ùLôsYûR AàU§dLXôUô? GuTÕRôu.

CkR ®`VjûRj úRoRp BûQVm GlT¥d ûLVôs¡\Õ GuTûR ClúTôÕ TôolúTôm.

BoPo B@l ùXTôph ®ÚûRl ùTtßd ùLôs[ úNô²Vô Lôk§ NmURm ùR¬®jRûR, ùTp´Vm SôhÓdÏ ®ÑYôNm LôhÓm ùNVpúTôXj úRôuß¡\Õ Guß LÚ§]ôo RûXûUj úRoRp BûQVo. CÕ ùR¬kRÜPu A§okÕúTô]ôo BûQVj§u Ko Eßl©]o.

RûXûUj úRoRp BûQV¬u LÚjûR Uôt\ AkR Eßl©]o ùLôgNm ªûLVôLf ùNVpThÓs[Õm ùR¬V YkÕs[Õ.

Cuàm ùNôpXlúTô]ôp AYúW NhPjûRd ûL«ùXÓjÕd ùLôiÓ, §p#«p Es[ ùTp´Vm çRWLj§u LÚjûR ùY°Ù\Ü AûUfNLm êXm úLhÓl ùTt±Úd¡\ôo.

AkRd L¥Rj§Ûm, ùY°Ù\Üj Õû\«u ®[dLj§Ûm, BoPo B@l ùXTôph ùTßTYoLÞdLô] AûUl× Tt±V NhPjûRl Tt±úVô ApXÕ AkRf NhPj§p á±Ùs[T¥ ùTp´Vm SôhÓdÏ ®ÑYôNjÕPàm AàNWûQVôLÜm ùXTôph ThPVm ùTßTYoLs SPkÕ ùLôs[ úYiÓm GuTÕ Tt± GkR ®[dLØm CpûX GuTûR RûXûUj úRoRp BûQVo Ñh¥dLôh¥]ôo Guß ùR¬¡\Õ.

CRtÏ UßlTôL Ck§V AW£Vp NhPj§p ®ÑYôNm Utßm AàNWûQ Gu¡\ YôojûRLs ùXTôph ThPVj§p CpûX Guß ©¥YôRm ©¥jRRôLÜm ùR¬¡\Õ.

AúRNUVm, ThPVj§p ϱl©hÓs[ Wô_Td§, ØÝ DÓTôÓ Ï±jÕ ÏúWµ GÕÜúU ùR¬®dL®pûX Gußm ùR¬¡\Õ.

GÕ GlT¥«Úl©àm "Td§' Gu\ YôojûR ThPVj§p CPmùTtßs[Õ. AkR YûL«p ùTp´Vm AWNûW YQe¡jRôu úNô²Vô CkR ®ÚûRl ùT\ úYiÓm. ùYßm ®ÑYôNjÕPu UhÓUpX.

CkR ®`Vj§p RûXûUj úRoRp BûQVÚdÏ NhPj§uúUp ®ÑYôNm.

Ut\ CÚ Eßl©]oLs úNô²Vô®u ®ÑYô£Ls. CkR ®ÑYôN ®j§VôNjRôpRôu úNô²Vô Lôk§dÏ úSôh¼v YZeÏY§p LôXRôURm HtThÓ®hPÕ.

úRoRp BûQV Eßl©]oL°ûPúV HtThÓs[ LÚjÕ úYßTôÓLs ùNn§ FPLeL°p úUÛm ùT¬RôLôUp, RôtLô#LUôLj RÓdLlThÓ®hPÕ.

úNô²Vô Lôk§dÏ LôWQ ®[dLm úLôÚm úSôh¼v Aàl×YùR] RûXûUj úRoRp BûQVo GÓjR Ø¥ûY JÚ×\m BR¬jÕm Utù\ôÚ×\m ùY°Ù\Ü AûUfNLj§u LÚjûRd úLhL úYiÓm Guß ÏúWµ á±V LÚjûRÙm BR¬j§Úd¡\ôo SÅu NôqXô.

ClT¥ ùY°Ù\Ü AûUfNLjûR CkR ©Wfû]dÏs ùLôiÓYW AY£VªpûX Gu¡\ RûXûUj úRoRp BûQV¬u LÚjûR Ut\ CWiÓ Eßl©]oLÞm HtL®pûX.

AkR CWiÓ Eßl©]oLÞm ùY°Ù\Ü AûUfNLj§u LÚjûRd úLhL úYiÓm Guß LhPôVlTÓjÕYRtÏd LôWQm Gu]?

CÕRôu úNô²Vô Lôk§ ùTt\ ThPVm, ùTp´Vm SôhÓdÏ ®ÑYôNm, Td§ ùR¬®dÏm Juß ApX Guß ùY°Ù\Ü AûUfNLm á±®hPôp AkR A¥lTûP«p ©Wfû] Ø¥kÕ®PXôm ApXYô? ARtÏjRôu úNô²Vô ®ÑYô£L[ô] AkR CWiÓ Eßl©]oLÞm ClT¥lThP ØVt£«p DÓTh¥Úd¡u\]o.

ClúTôÕ úRoRp BûQVm Øu Es[ ©Wfû] CÕRôu:

úNô²Vô Lôk§, ùTp´Vm Sôh¥u ÁÕ R]Õ DÓTôÓ Utßm Wô_Td§ûV ùY°dLôhP EߧùUô¯ GÓjÕd ùLôsYRô]Õ, SUÕ AW£Vp NhPlT¥ ùTp´Vm SôhÓdÏ ®ÑYôNjÕPàm AàNWûQÙPàm CÚlTÕúTôX BÏUô GuTúR.

BL ©Wfû] ùTp´Vm Sôh¥u ÁÕ "Td§'ÙPu CÚlTÕ, ùTp´Vm Sôh¥u ÁÕ ®ÑYôNjÕPu CÚlTRtÏf NUUô GuTÕRôu. BUôm Gu\ôp úNô²Vô Lôk§ TR® T±úTôÏm.

B]ôp CWiÓ úRoRp Eßl©]oLs úNô²VôÜdÏ BRWYôL CÚlTR]ôp ùTp´Vm Sôh¥u ÁÕ Td§ÙPu CÚlTÕ, ùTp´Vm Sôh¥u ÁÕ ®ÑYôNjÕPu CÚlTRôL BLôÕ GußRôu AYoLs Ø¥Ü ùNnYôoLs Guß úRôuß¡\Õ.

RûXûUj úRoRp BûQVûW AYoLs JÕd¡®ÓYôoLs Gußm úRôuß¡\Õ.

AlT¥ AYoLs Ø¥Ü ùNnRôp, úRoRp BûQVm ùNnRÕ N¬Vô, RY\ô Guß UdLsNûTRôu Ø¥Ü ùNnV úYiÓm.

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

Also read the related stories
EC decides, 2-1, to send notice to Sonia Gandhi

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)