Tuesday, December 25, 2007

Minimum education itself not attained by our Law Makers

Minimum education itself not attained by our Law Makers

Tuesday December 25 2007 00:00 IST

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf


Ts° CߧYÏlûTdáP GhPôR Gm.©.dLs!

¥. ×Úú`ôjRUu

GÝjRo T¦dÏ ®iQl©dL úYiÓUô]ôp áP Ïû\kRThNm Ts° CߧYÏl× YûW«XôYÕ T«uß CÚdL úYiÓm GuTÕ LhPôVUôÏm.

B]ôp SUÕ SôPôÞUu\ Eßl©]oL°p TXo Ts° CߧYÏl×YûW áP T«XôRYoLs GuTÕ úYRû]dϬV ®`Vm. 60 BiÓLÞdÏ Øu× EÚYôdLlThP SUÕ AW£VXûUl×f NhPj§p SôPôÞUu\ Eßl©]oLÞdÏ Gq®R Ïû\kRThN Lp®j RϧûVÙm ¨oQ«dLôRRôp CkR AYX¨ûX.

Ts° CߧYÏlûTd áP GhPôR Gm.©.dLs Lh£ úYßTô¥u± Aû]jÕd Lh£L°Ûm CÚkÕ YÚ¡u\]o. A§Ûm ϱlTôL TÏ_u NUôw Lh£«p CjRûLV Gm.©.dL°u Gi¦dûL A§Lm GuTÕ Ï±l©PjRdL AmNUôÏm.

EjRWl©WúRNj§p TÏ_u NUôw Lh£ûVf úNokR ØLUÕ Nô¶j, WúUx ÕúT, Tôn Xôp B¡V êYÚm Ts° CߧYÏlûTd áP GhPôRYoLs. CúRúTôuß NUô_Yô§ Lh£ûVf úNokR a¬ úLYp ©WNôjÕm Lôe¡Wv Lh£ûVf úNokR ÑúWk§W ©WLôx úLôVÛm ClTh¥V#p APeÏYo.

úUtÏYeLjûRl ùTôÚjRYûW Lôe¡Wv Lh£ûVf úNokR B§o WgNu ùNüj¬Ùm _ôodLih Uô¨Xj§p Lôe¡Wv Lh£ûV úNokR Nk§WúNLo ÕúTÙm CúRúTôuß Ts° CߧYÏlûT GhPôRYoLsRôu.

úLW[m Lp®V±Ü ùTt\ ØRuûU Uô¨Xm GuTÕ Aû]YÚdÏm ùR¬Ùm. B]ôp AeÏ áP Ck§V Lmë²vh Lh£ûVf úNokR WÅk§Wu, Ts° CߧYÏlûT Ø¥dLôRYo GuTÕ Ï±l©PjRdL ®`VUôÏm.

ULôWôx¥Wj§p Tô_LûY úNokR auvWôw LeLôWôm B¶o, £YúNû] Lh£ûV úNokR úUôLu WYôúXÙm CkRl Th¥V#p APeÏYo. Cq®`Vj§p ©\ Lh£LÞdÏ RôeLÞm Nû[jRYoLs ApX GuTûR Tô_LÜm £YúNû]Ùm ¨ì©jÕs[].

a¬VôQô®p Lôe¡Wv Lh£ûVf úNokR AYRôo £e TRô]ôÜm, BjU £e ¡pÛm Ts° CߧYÏlûT GhPôRYoLs. ANôªp Lôe¡Wv Lh£ûVf úNokR úUô²ÏUôo ÑTôÜm Nj¾vLo Uô¨Xj§p Tô_LûY úNokR Tô#Wôm LôxVl×m CkRl Th¥VûXf úNokRYoLsRôu.

Ï_Wôj§p Tô_LûY úNokR úNôUôTôn LkRXôp úLô# ThúPp Ts° CߧYÏl×YûW T«XôRYo.

B]ôp úUtϱl©hP Aû]jÕ Gm.©.dLÞdÏm £LWm ûYjRôtúTôX, ùRôPdLlTs° YûW UhÓúU T«u\Yo Tô_LûY úNokR UúLx ÏUôo úLôú]ô¥Vô!

©Lôo Uô¨Xj§p WôxhÃV _]Rô R[jûRf úNokR Wôú_x ÏUôo Uu´Ùm, úXôd _]Nd§ Lh£ûVf úNokR ãWw £eÏm Id¡V _]Rô R[jûRf úNokR ûLXôx ûTjRô B¡úVôÚm Ts°lT¥lûT Ø¥dLôRYoLsRôu.

SôPôÞUu\ Eßl©]oLs EV¬V Lp®jRϧûVl ùTt±ÚkRôpRôu ®YôReL°p E¬VØû\«p TeÏùLôiÓ ReL[Õ LÚjÕLû[ YÛYô] Øû\«p GÓjÕdá\ CVÛm. CpXô®¥p GlúTôÕ NkRolTm ¡ûPdÏm AûYûV ®hÓ ùY°SPl×f ùNnV GuTúR RôWL Uk§WUô¡®Óm.

T§ú]ôWôYÕ IkRôiÓj §hPjûR GÓjÕdùLôiPôp AÓjR IkÕ BiÓL°p ùUôjRm 36 XhNm úLô¥ ìTôn ùNX®Pj §hPªPlThÓs[Õ. 100 úLô¥dÏm A§LUô] UdLs ùRôûL ùLôiP SUÕ Sôh¥p §hP CXdÏLû[ GhP Lp®jRϧ ªdL Gm.©.dLs ªL AY£Vm GuTûR GYÚm UßdL CVXôÕ.

ÕYdLj§p ªp#VuLs, úLô¥Ls, ©u]o ©p#VuLs, CߧVôL ¥¬p#VuLs G] AW£u YWÜ-ùNXÜj §hPeLs A§L¬jÕdùLôiúP ùNp¡u\]. úTô§V Lp®V±Ü CpXôR LôWQjRôp CûRlTt±V ùTôÚ[ôRôW ®YWeLû[ A±V Ø¥VôUp CjRûLV Gm.©.dLs AY§lTÓ¡u\]o. SôPôÞUu\ ®YôReL°p ¾®WUôL TeúLtL CVXôUp £WUlTÓ¡u\]o.

EVoLp® Lt\YoLs EVo A§Lô¬L[ôLl ùTôßlúTtß AW£u §hPeLû[ ùNVpTÓj§ YÚ¡u\]o. B]ôp Ts°lT¥lûT áP Ø¥dLôR AW£VpYô§Ls AYoLû[ Y¯SPjÕm ÕolTôd¡Vm SUÕ Sôh¥p A§LUôLúY ¨LrkÕ YÚ¡\Õ. Lp®Lt\ A§Lô¬Ls ùNôpYûR AW£VpYô§Ls £±Õm HtT§pûX. CR]ôp IkRôiÓj §hPeL°u ØÝlTXuLÞm UdLû[f ùNu\ûPY§pûX. HrûU Cuàm RôiPYUôÓYRtÏ CÕÜm JÚ Ød¡V LôWQUôÏm.

TX Gm.©.dLs úTô§V Lp®V±Ü CpXôRYoL[ôL CÚkÕYÚYRôp RôeLs ùNnÙm Ït\fùNVpL°u Tô§l×Lû[ RôeLú[ EQokÕùLôsY§pûX.

XôÛ ©WNôj RûXûU«Xô] WôxhÃV _]Rô R[jûRf úNokRYo Wôú_x Uu´. úTô§V Lp®jRϧVt\ CYo Gm.©. Gu\ Øû\«p ùNnR Ït\fùNVpLs Aû]YûWÙm ùYh¡j RûXϲVûYdLd á¥VRôÏm. ùY°SôÓLÞdÏ úTô# ùTVoL°p BsLPjR#p YpXYo Gu\ ùTVÚdÏ AYo B[ô¡®hPôo.

CRtÏm JÚ T¥ úUúX ùNuß, R]Õ LôR#ûV Uû]® G]d á± ùY°SôhÓdÏ AûZjÕf ùNpX ØtThPúTôÕ §p# ®Uô] ¨ûXVj§p ûLÙm L[ÜUôL ©¥ThPôo. (NhPéoYUôL AlùTiûQ §ÚUQm ùNnV®pûX Gu\ úTô§Ûm) AkRd LôR#ûV ®YôLWjÕ ùNnVÜm AYo ØVuß YÚ¡\ôo.

SôÓ ÑRk§Wm AûPkRúTôÕ _ÁuRôWoLÞm R]YkRoLÞm Lôe¡Wv Utßm CRW Lh£L°u ©WØLoLÞm ReL[Õ ùNpYôd¡u LôWQUôL SôPôÞUu\ Eßl©]oL[ôL úRokùRÓdLlThP]o. AlúTôÕ UdL°Pm úTô§V ®¯l×QoÜm CpûX. B]ôp RtúTôÕ UdL°Pm Lp®V±Üm ®¯l×QoÜm úYLUôL HtThÓ YÚ¡\Õ.

AWÑ EVoTR®LÞdÏ GqYôß EV¬V Lp®jRϧ ¨oQ«dLlThÓs[úRô AûRlúTôuú\ C² Gm.©.dLÞdÏm úRoR#p úTôh¥«P Ïû\kRThN Lp®jRϧûV ¨oQVm ùNnV úYiÓm.

100 úLô¥ UdL°u ©W¨§L[ôL CÚdL úYi¥V Gm.©.dLÞdÏ úTô§V Lp®jRϧ AY£Vm CÚdL úYiÓUpXYô? AW£VpNôN]j§p E¬V §ÚjRm ùNnÕ CRtLô] Y¯YûLLû[f ùNnVúYi¥VÕ LôXj§u LhPôVUôÏm.

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)