Monday, December 24, 2007

Living Legend MGR

Living Legend MGR

Monday December 24 2007 00:00 IST

Uû\kÕm Uû\VôR RûXYo

TiÚh¥ WôUfNk§Wu

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

GkRj RûXYoLÞm TR®dÏf ùNu\ôp ùNpYôdÏ Ïû\YÕRôu CVp×. B]ôp Gm.´.BûWl ùTôÚjRYûW TR®dÏf ùNu\ ©\ÏmáP, AYo ùNpYôdÏ Y[okR YiQmRôu CÚkRÕ.

AYo Bh£«p CÚkRYûW AYûW VôWôÛm úRôtL¥dL Ø¥V®pûX. AYo Uû\kÕ CÚTÕ BiÓLs ùNu\ ©\ÏmáP, AYWÕ ùNpYôdÏ Y[okÕs[Õ GuTûR AiûU«p XúVôXô Lpí¬«u LÚjÕdL¦l× LôhÓ¡\Õ.

CÚkRùTôÝÕ UhÓUpX, Uû\kR ©\Ïm UdL°u CRVj§p ¿eLôR CPjûR GqYôß Gm.´.Bo. ùTt\ôo GuTÕ ®Vl×dϬVÕ UhÓUpX, BnÜdÏm E¬VRôÏm. AYÚdÏm UdLÞdÏm CÚkR ©¥l× ULjRô]Õ. AYúWôÓ ÑtßlTVQm úUtùLôiP LôXj§p CûR úSW¥VôLj ùR¬kÕùLôsÞm Yônl× G]dÏ HtThPÕ.

JÚØû\ ùNuû]«#ÚkÕ UÕûWdÏ Lô¬p ùNuú\ôm. §Úf£ûV AûPkR ©\Ï Gm.´.Bo. JÚ TÃhûN«p C\e¡]ôo. Lô¬p úTôÏmùTôÝúR ùRôl©ûVÙm, Lßl×d LiQô¥ûVÙm LZt± ûYjÕ®hPôo. Y¯ùSÓL ᥫÚkR UdLs Gm.´.Bo. GeúL Guß úR¥]ôoLú[ùVô¯V BolT¬dL®pûX. ©\Ï úUíûW ùSÚe¡VùTôÝÕ ùRôl©ûVÙm LiQô¥ûVÙm A¦kÕ ùLôiPôo. EPú] YZdLmúTôp CÚ×\Øm UdLs BWYôWm ùNnR]o. AYo EPú] Gu²Pj§p ""Guû] ®P Gu ùRôl©dÏm, Lßl×dLiQô¥dÏm Rôu U¬VôûRúTôÛm'' Guß ùNôp# £¬jRôo.

"×LrùTt\ S¥LWôL ®[eÏYRôp UdLs ùNpYôdLô' Guß úLhúPu. ARtÏ AYo, "S¥LoL[ôL«ÚkRôp UdLÞdÏ G°§p AûPVô[m ùR¬Ùm. B]ôp UdL°u U¬VôûRûVl ùTßYRu êXúU ùNpYôdûLl ùT\ Ø¥Ùm. ARtÏ UdLs Sm ÁÕ Sm©dûL ûYdÏm YûL«p SmØûPV ùNVpTôÓLs CÚdLúYiÓm' Gu\ôo.

S¥LoLs SôPô[ BûNlTÓYÕ ¨VôVUô Guß úLhTYoLÞdÏ CÕúY N¬Vô] T§p.

Gm.´.Bo. UdLû[ GqYôß úS£jRôúWô, AúRúTôp UdLÞm AYûW úS£jRôoLs GuTRtÏ HWô[Uô] NôußLs EiÓ. ϱlTôL AYo úSônYônlThPùTôÝÕ _ô§, URm TôWôUp Aû]jÕj RWl× UdLÞm Cû\Y¯TôÓ SPj§VÕ CÕYûW YWXôß LôQôR Lôh£VôÏm. ""¿eL SpXô«ÚdLÔm SôÓ Øuú]\'' Gu\ TôhÓ J# SôÓ ØÝÕm úLhLôR Sô°pûX.

1984-p RªrSôÓ NhPUu\j§tLô] ùTôÕjúRoRp SûPùTt\Õ. Gm.´.Bo. E«ÚPu CÚd¡\ôWô? EQoÜPu CÚd¡\ôWô? Gu\ NkúRLeLs GÝlTlThP]. B]ôp RªZL UdLs £±Õm RVdLªu± AYûW ùYt±ùT\f ùNnR]o.

AûUfNWûYd áhPj§ÛmáP GkRj §hPeLs B]ôÛm Thù_hÓLs úTôÓYÕ Gu\ôÛm TôUW UdLû[ GkR A[ÜdÏl Tô§dÏm Guß TôojúR Jl×Rp RÚYôo. "Uj§V, Uô¨X AWÑLÞdÏ YWÜ, ùNX®p Tt\ôdÏû\ HtThPôp UdL°u ÁÕ Y¬úTôPXôm ApXÕ Ye¡Ls êXm LPu ùT\Xôm. B]ôp ÏÓmTvRàdÏ Tt\ôdÏû\ HtThPôp AYu GeúL úTôYÕ? BLúY AW£u §hPeLs TôUW UdL°u YôrdûLf ùNXûYd Ïû\dÏm YûL«p AûUV úYiÓm' GuTôo.

A¬£ ®ûXûVÙm, Tv LhPQjûRÙm EVojR Jl×dùLôs[ UôhPôo. Ï¥ûNdÏ JÚ ®[dÏ §hPm, CXYN úYh¥, úNûX YZeÏm §hPm, £ß ®YNô«LÞdÏ Tm× ùNhÓLÞdÏ CXYN ªuNôWm úTôu\ TX §hPeLs CqYûLûVf úNokRûY. UdLs GdúLÓ úLhPôÛm TWYô«pûX. AW£u ¨§¨ûX N¬Vô]ôp úTôÕm Gu\ ùLôsûLûV AYo HtßdùLôiPúR CpûX. AR]ôúXúV AYWÕ Bh£ HûZL°u Bh£VôLj §LrkRÕ.

JÚØû\ A±Oo AiQôÜPu Gm.´.Bo. ùNuû]«#ÚkÕ §Úf£dÏ Lô¬p ùNu\ôo. CÕ Gm.´.BúW ùNôu]Õ. AiQô YZdLmúTôp Lô¬u Øuºh¥p AUok§ÚkRôo. Gm.´.Bo. ©u ºh¥#ÚkRôo. ùTWmTíÚdÏ AlTôp ùNu\ùTôÝÕ LôûW NôûX«u KWUôL ¨ßj§]ôo. AlùTôÝÕ AkRl Tϧ«p BÓ, UôÓ úUnjÕd ùLôi¥ÚkR Cû[OoLs Lô¬#ÚkR ùLô¥ûVl TôojÕ®hÓ úSWôL Øuºh¥p EhLôokÕ CÚkR AiQô®Pm AYo AiQô Guß ùR¬VôUp, Gm.´.Bo. Yk§Úd¡\ôWô Guß úLhPôoLs. ARtÏ A±Oo AiQô ùLôgNmáP ØLm Ñ°dLôUp CúRô ©u]ôp CÚd¡\ôo Guß AûPVô[m Lôh¥]ôo.

Gm.´.Bo. Gu] ùNnYùRuß ùR¬VôUp §ûLjÕl úTô]ôWôm. AiQô GjRûLV RûXYo GuTûRÙm Ruú]ôÓ CÚlTYoLs Ruû]®Pf ùNpYôdLôL CÚdÏmùTôÝÕ ùTô\ôûUlTÓYRtÏl T§XôLl ùTÚûUlThPYo Gußm ϱl©hPôo.

Gm.´.Bo. CߧYûW AiQô ùTVûW EfN¬dLôUp GûRÙm ùNnR§pûX. JÚ RûXYÚdÏ CXdLQm A±Oo AiQô Gu\ôp, RϧVô] Yô¬ÑdÏ CXdLQm ×Wh£jRûXYo Gm.´.BoRôu.

Gm.´.Bo. C[ûU«p YßûUûVf Nk§jRYo. ùTôÕYôL, YßûU ùLô¥Õ. C[ûU«p YßûU AûR®Pd ùLô¥VÕ. R]Õ AiQàm, Rôàm £ßYV§p ÏmTúLôQj§p CÚkRùTôÝÕ êuß SôsLs Th¥² ¡PkRRôLÜm T¬RôTlThÓ G§oÅhûPf úNokR JÚ Rôn ùLôgNm A¬£ûV ×Wh£jRûXY¬u Rô«Pm RkÕ ÏZkûRLÞdLôYÕ Lg£ Lônf£ ùLôÓdÏmT¥f ùNôu]ôWôm.

Auß AkR G§oÅhÓj Rôn ùNnR ER®Vôp Rôu Cuß EeLÞdÏ JÚ Gm.´.Bo. ¡ûPjÕs[ôo Guß AYúW áhPeL°p úT£Ùs[ôo. CkR AàTYjRôp Rôu RªrSôh¥p ©\dÏm GkR ÏZkûRÙm Th¥² ¡PdLdáPôÕ Gußm JÚúYû[VôYÕ EQÜdÏ EjRWYôRm A°dL úYiÓm Gußm LÚ§VRôpRôu NjÕQÜj§hPm ERVUô«tß.

NjÕQÜj§hPm ùLôiÓ YWúYiÓùUu\ AYWÕ LÚjûR A§Lô¬Ls HtL®pûX. AûUfNWûYd áhPj§p áP £X AûUfNoLÞdÏ NkúRLm ¾W®pûX. Cj§hPjRôp TQm ùNXYôÏúU R®W TVu CÚdLôÕ Guú\ ùTÚmTôXô]YoLs LÚjÕ ùR¬®jR]o. CR]ôp FZp ùTÚÏm Gußm ùNôu]ôoLs. B]ôp Gm.´.BûWl ùTôÚjRYûW CkRj §hPjûR GlT¥Ùm ùNVpTÓj§úV ¾W úYiÓm Guß EߧVôL CÚkRôo.

êdÏ Guß CÚkRôp N°©¥dLjRôu ùNnÙm; JÚ §hPm Gu\ôp úNRôWeLs CÚdLjRôu ùNnÙm. ARtLôLj §hPjûRd ûL®P úYi¥VÕ CpûX Guß ¾oUô²júRôm.

CkRj §hPm NhPUu\j§p ®Yô§dLlThPùTôÝÕ Auû\V G§odLh£j RûXYWôL CÚkR LÚQô¨§ Ts°L°p SûPØû\lTÓjÕm NjÕQÜj §hPj§tÏl T§XôL HûZL°u ÏÓmTj§tÏ Ï±l©hP ùRôûLûV ER®VôL YZeLXôm Gu\ôo. AlT¥ YZe¡]ôp ÏZkûRLÞdÏ NjÕQÜ ¡ûPlTRtLô] EjRWYôRm CpûXúV Guß AW£u Nôo©p ®[dLm A°dLlThPÕ. ©u]o AkRj §hPm HtßdùLôs[lThPÕ.

Ts°L°p NjÕQÜj§hPjûRf ùNVpTÓjÕY§p êuß SuûULs HtThP]. Juß Aû]jÕ ©sû[LÞm Ju\ôL EhLôokÕ EQÜ EiTRôp NUjÕYm HtThPÕ. CWiÓ, T¥d¡\ LôXj§p Ts°«p ©sû[LÞûPV CûP¨t\p R®odLlThPÕ. êu\ôYÕ, NYûXl©sû[Ls Gu\ ¨ûXûV Uôt\ Cuß ØhûP YZeÏYÕ YûW AÕ NjÕQYôL BdLlThÓs[Õ.

""BÞm Y[WÔm, A±Üm Y[WÔm - AÕRôiPô Y[of£'', GuTÕ Gm.´.B¬u TPj§p YÚm TôhÓ.

SpX £kRû]úVôÓ SôhÓ UdLÞdÏf ùNnVlTÓm StLô¬VeLÞdÏj ùRnYØm, U¥ûV Y¬kÕ Lh¥dùLôiÓ Øuú] K¥YkÕ ÕûQùNnÙm GuTôo §ÚYsÞYo. 1983-m BiÓ I.Sô. NûTdÏ Sôu ùNu\ùTôÝÕ Gm.´.Bo. ùTVûW I.Sô. Uu\j§p T§Ü ùNnV úYiÓùUuTÕ G]Õ BûN. B]ôp Ck§Vô®u Nôo©p ùNu\Rôp JÚ Uô¨X ØRXûUfNo ùTVûWl T§Ü ùNnV Ø¥VôÕ Guß G]dÏj ùR¬®jÕ®hP]o. Gu] ùNnYùRuß ùR¬V®pûX. AkR úSWj§p I.Sô. NûT«p EXL EQܧ]m ùLôiPôP úYi¥ YkRÕ. A§p AlùTôÝÕ CÚkR 101 A¦NôWô SôÓL°u RûXYWôL Ck§Vô úRokùRÓdLlTh¥ÚkRÕ.

EXL EQÜ §]j§p A¦NôWô SôÓLs Nôo©p Ck§Vô LXkÕùLôs[ AûZdLlThPÕ. Ck§Vô®u Nôo©p I.Sô.NûT«p LXkÕùLôiP GeLÞdÏj RûXYWôL Øu]ôs ©WRUo Ck§WôLôk§ CÚkRôo. AÓjR ¨ûX«p Auû\V ùY°Ù\Ü AûUfNo SW£mUWôq CÚkRôo. CkR Y¬ûN«p êu\ôm CPj§p Sôu CÚkúRu.

EXL EQÜ §]jRuß Ck§Wô Lôk§Ùm, SW£mUWôÜm Ck§VôÜdÏj §Úm©®hP]o. BLúY, Ck§Vô®u Nôo©p LXkÕùLôs[ G]dÏ Yônl× ¡ûPjRÕ. AÕÜm EQÜ §]m GuTRôp NjÕQÜj §hPjûRlTt± I.Sô. NûT«p ®¬YôLl úT£ú]u. EXL SôÓL°u ©W§¨§Ls Aû]YÚm AûR ûLRh¥ YWúYt\]o. Gm.´.Bo. ùTVÚm I.Sô. NûT«p CPmùTt\Õ.

ØVt£ GuàûPVÕ Gu\ôÛm ARtϬV Yônl× CVtûLVôL AûUkRÕ ×¬VôR קo Rôú]!

(LhÓûWVô[o: AûYjRûXYo, úRاL)

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)