Thursday, December 27, 2007

An impact of Modi's success formula

An impact of Modi's success formula

Thursday December 27 2007 00:00 IST

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

úUô¥ ùYt±«u G§ùWô#Ls

¿W_ô ùN[j¬


Ï_Wôj NhPUu\j úRoRÛdÏl ©u, VôWôÛm úRôtL¥dL Ø¥VôRYWôL EÚùYÓjÕ®hPôo SúWk§W úUô¥.

TôW§V _]Rô Lh£«p AYo ÁÕ A§Úl§ ¨X®VúTô§Ûm, BoGvGv, ®Gf© B¡VYt±p JÚ Tϧ«]o AYÚdÏ G§WôLl T¦Vôt±VúTô§Ûm, Ï_Wôj§u NôÕdL°p JÚ ©¬®]o AYûW G§ojRúTô§Ûm AûY Aû]jûRÙm NUô°jÕ, AúRôÓ A§LôWj§#ÚdÏm Lh£dÏ G§WôL ¨XYdá¥V CVpTô] A§Úl§ûVÙm رV¥jÕ ULjRô] ùYt±ùTt±Úd¡\ôo SúWk§W úUô¥.

2002-p CÚkR BRWûY H\dÏû\V RdLûYjÕd ùLôi¥Úd¡\ôo AYo. Lh£«u ùNpYôdûLÙm LPkÕ UôùTÚm RûXYWô¡®hPôo úUô¥. LPkR 12 BiÓL°p AÓjRÓjÕ YkR úRoRpL°p Tô_LÜdÏd ¡ûPjÕYkR 45 NRÅR UdL°u BRWûY úUô¥ Gu\ RûXYÚdLô] YôdÏL[ôL Uôt±®hPôo AYo.

1971-p Lôe¡Wv Lh£«u £i¥úLh ©¬Üj RûXYoLû[l ×\kRs°, ÕodûLVôL EÚYô] Ck§Wô Lôk§ûV ¨û]îhÓ¡\Õ 2007-m Bi¥u Ï_Wôj. 2000-UôYÕ BiÓ ©Lôo úRoR#p Aû]jÕd L¦l×Lû[Ùm ùTônVôd¡, XôÛ ©WNôj ùTt\ ùYt±ûVÙm Jj§Úd¡\Õ úUô¥«u ùYt±.

úUô¥úVáP CkR ùYt±ûV G§oTôoj§ÚdL UôhúPôúWô Guß úRôuß¡\Õ. §p#«p SPkR úR£V Y[of£ Uu\d áhPj§p AYo LXkÕùLôiPúTôÕ AYWÕ SPY¥dûLLs AqY[Ü EtNôLUôLd LôQlTP®pûX Guß AYûWf Nk§jRYoLs á±]o. ""G]Õ Lh£ G]dÏ G§WôLl úTô¬hPúTô§Ûm Gu]ôp Ø¥kR A[ÜdÏ EûZj§Úd¡ú\u'' Guß, úRoRp Ø¥ÜLs ùY°VôYRtÏ 3 SôsLÞdÏØu Uj§V AûUfNo JÚY¬Pm AYo á±VRôLd á\lTÓ¡\Õ.

Ï_Wôj úRoRp Ø¥ÜL°u ®û[ÜLs Lôk§SLo, YúPôRWô, WôwúLôh, úUyNô]ôûYÙm LPkÕ G§ùWô#dÏm GuTÕ úRoRp ©WNôWm ùRôPe¡V Sô°p CÚkúR ÁiÓm ÁiÓm Y#ÙßjRlThÓYkRÕ. CkRj úRoRXô]Õ CÚ ©WRô] Lh£LÞdÏ UhÓUpXôUp, úUô¥ Utßm Gp.úL. AjYô² B¡V R²lThP CÚ RûXYoLÞdÏm Ød¡VUô]RôL AûUkÕ®hPÕ.

UdL[ûYdÏ CûPjúRoRûXf Nk§dLXôUô Guàm Lôe¡Wv Lh£«u úVôNû]ûVd ¡Pl©p úTôPf ùNnÕ®hPÕ, Ï_Wôj§p Ad Lh£dÏd ¡ûPjR úRôp®.

U]kR[okÕ úTô«ÚkR Tô_L ùRôiPoLÞdÏ EtNôLjûR ùLôÓdLdá¥VRôL Ï_Wôj ùYt± AûUk§ÚdÏm úSWj§p, §p#«p R]Õ Bh£ûVl Tô§«p Ø¥ÜdÏd ùLôiÓYÚm A±Å]j§p Lôe¡Wv Lh£ ¨fNVm DÓTPôÕ. Lôe¡W^ýdÏ Utù\ôÚ ATôV GfN¬dûL UôVôY§«PªÚkÕ YkÕùLôi¥Úd¡\Õ. Ï_Wôj§p AûR Lôe¡Wv Nk§dL úYi¥«ÚkRÕ. ®ûW®úXúV LoSôPLj§Ûm §p#«Ûm úRoRp YW®Úd¡\Õ. AeÏm Lôe¡W^ýdÏj ùRôpûXVôLúY AYo CÚdLl úTô¡\ôo.

Ï_Wôj úRoRp Ø¥®u G§ùWô# TdLjÕ Uô¨XUô] ULôWôx¥Wj§Ûm ùLôgNm úLhLdáÓm. AeÏ Lh£ A¦L°ûPúV LhÓdúLôl×d ÏûXk§ÚkRúTô§Ûm, Tô_LÜm £YúNû]Ùm JußThÓ EûZdÏmThNj§p Ï_Wôj ùYt±Vô]Õ AYtßdÏl ùTÚU[®p ûLùLôÓdLdáÓm.

SúWk§W úUô¥ ÁiÓm Bh£ûVl ©¥d¡\ôo Gu\ úRoRp Ø¥ÜLs Oô«tßd¡ZûU YkÕùLôi¥ÚkR AúR úSWj§p ØmûT«p £YúNû]j RûXYo TôpRôdLúWûYf Nk§dLj §hPªhÓdùLôi¥ÚkRôo úR£VYôR Lôe¡Wv RûXYo NWj TYôo. CRtÏl TX YûLVô] ®[dLeLs A°dLlThP].

Uß×\m, Ck§V-AùU¬dL AÔNd§ JjÕûZl× EPuTôh¥u L§Ùm ªLÜm NkúRLjÕdÏ CPUô¡®hPÕ. 2008-p úRoRp YWdáÓm G] RôeLs G§oTôodL®pûX Guß CPÕNô¬Ls HtùL]úY A±®jÕ®hP]o. Lôe¡Wv Lh£Ùm AÔNd§ EPuTôhÓdLôL Bh£ûVj §VôLm ùNnÙm A[ÜdÏf ùNpYRtÏ Yônl©pûX. G]úY, GkR®RUô] EÚlT¥Vô] Ø¥ÜdÏm YWôUp JÚe¡ûQl×d ÏÝd áhPj§p Lôe¡W^ým CPÕNô¬LÞm úT£dùLôiúP LôXm LPjÕYo G] G§oTôodLXôm.

AùU¬dLô®p Bh£ûVl ©¥jRôp, RôeLÞm Ck§V- AùU¬dL AÔNd§ EPuTôhûP BR¬lúTôm Guß _]SôVLd Lh£Ùm A±®j§Úd¡\Õ. G]úY, _ôow ×x-UuúUôLu £e Bh£d LôXj§úXúV AkR EPuTôÓ ùNVÛdÏ YÚYRtLô] Yônl× CÚlTRôLj ùR¬V®pûX.

Ï_Wôj§p Tô_L ùTt\ ùYt±Vô]Õ, AiûUd LôXUôL EWNp úTôd¡p CÚkR CPÕNô¬Lû[Ùm Lôe¡Wû^Ùm ûLúLôjÕdùLôs[f ùNnÕ®PdáÓm. TXm ªdL Lôe¡Wû^®P TXÅ]Uô] Lôe¡W^ýPu AW£Vp E\Ü ûYjÕdùLôs[úY CPÕNô¬Ls ®ÚmTdáÓm. B]ôp, ClúTôÕ Tô_L ×jÕ«o ùTßYRtLô] Yônl× EÚYô¡YÚm ãZ#p, Lôe¡Wû^ úUÛm TXÅ]lTÓjR CPÕNô¬Ls ®ÚmT UôhPôoLs. Id¡V úR£V ØtúTôdÏd áhP¦ G] AûZdLlTÓm 3-YÕ A¦dÏ Uôod£vh Lmë²vh Lh£ A°dÏm BRW®Ûm Ï_Wôj úRoRp Ø¥ÜLs Tô§lûT HtTÓjRdáÓm.

¶kÕjÕYô®u קV ùYt±f £u]UôL SúWk§W úUô¥ AÑW úYLj§p Y[of£ AûPk§ÚlTRô]Õ, Uj§«p AjYô²«u RûXûUl TR®dÏ JÚ NYôXôL ®[eLdáÓm Gußm LÚRlTÓ¡\Õ. EP]¥VôLúYô, 2009-m Bi¥úXô AjRûLV ¨ûX HtTP Yônl× CÚlTRôLj ùR¬V®pûX.

¶kÕjÕYô, ùTôÚ[ôRôW Y[of£, TXØm B§dLØm ªdL RûXûU B¡VYtû\d ÏûZjÕ úUô¥ EÚYôd¡ CÚdÏm קV AW£Vp TôûRûV, ©uTt\ úYi¥V ØuàRôWQUôL Tô_L Y¬jÕdùLôs[dáÓm. G²àm Ï_WôjÕdÏ ùY°úV R]dÏ BRWûYj §WhÓYÕ úUô¥dÏ NYôXôLúY CÚdÏm. AÓjR RûXØû\j RûXYoL°p AÚi ú_h#ûVj R®W AYûW BR¬lúTôo VôÚªpûX.

Ï_Wôj§p AûNdL Ø¥VôR ùYt±ûV úUô¥ ùTt±ÚlTRôp AYÚdÏ G§WôL VôÚm ClúTôûRdÏd ÏWp GÝlT UôhPôoLs. úRoRp ùYt±dÏ ØuúTáP, úLÑTôn TúPp, LôuµWôm WôQô úTôu\ RûXYoLÞdÏ ®[dLm úLhÓ Lh£j RûXûUûV úSôh¼v AàlT ûYjRYo úUô¥.

¶kÕjÕYô®u ùYt±f £u]UôL úUô¥ EÚùYÓj§ÚlTRôp, BoGvGv^ým ®Gf©ÙmáP AYÚPu NUôRô]m ùNnÕùLôs[ ØuYkRôp BfN¬VlTÓYRt¡pûX.

úR£V A[®Ûm NoYúRN A[®Ûm Aû]YWôÛm HtßdùLôs[lTPj RdL RûXYWôL EÚYôYÕm, Tô_L áhP¦d Lh£LÞm HtßdùLôs[j RdL RûXYWôL EÚYôYÕmRôu ClúTôÕ SúWk§W úUô¥dÏ Øuàs[ NYôpLs. AÕ AqY[Ü G°Rô]RpX. AR]ôpRôu R]Õ 3-YÕ TR®d LôXj§p TXRWlThúPôûWÙm AWYûQjÕd ùLôs[dá¥V, ¨Rô]l úTôdÏ ùLôiP, ARôYÕ "Lôe¡Wv ØLm' ùLôiP RûXYWôLj Ruû] Øu²ßj§dùLôs[ AYo ØVt£ ùNnVdáÓm G] AW£Vp úSôdLoLs LÚÕ¡u\]o.

úR£V AW£V#p ϧdL N¬Vô] RÚQjûR G§oTôojÕd Lôj§ÚlTôo úUô¥. 2009-p Uj§«p Bh£ AûUdÏm Yônl× úR£V _]SôVLd áhP¦dÏd ¡ûPdÏmThNj§p AûR úR£V AW£V#p ÖûZYRtLô] YônlTôL úUô¥ TVuTÓj§dùLôs[dáÓm.

G]úY, ClúTôûRdÏ RUdÏ Ï_Wôj§p ¡ûPj§ÚdÏm BRWûY EߧlTÓj§dùLôsÞm ØVt£«Ûm ARu ØXm Ï_Wôj§#ÚkÕ R]Õ BRWYô[oLs TXo Gm.©.dL[ôYûR EjRWYôRlTÓj§dùLôsÞm ØVt£«Ûm AYo DÓTPdáÓm.

2004 UdL[ûYj úRoR#uúTôÕ Ï_Wôj§p Es[ NhPUu\j ùRôϧL°p 92-p Tô_LûY®P áÓRp YôdÏLû[ Lôe¡Wv ùTt±ÚkRÕ. B]ôp, 90 ùRôϧL°pRôu Lôe¡Wû^®P áÓRp YôdÏLû[ Tô_L ùTt±ÚkRÕ. B]ôp, AlúTôÕ SúWk§W úUô¥ AW£u ÁÕ AkR Uô¨X HûZLs Utßm S#kR ©¬®]o Uj§«p ¨X®V A§Úl§ûVl TVuTÓj§dùLôs[ Lôe¡Wv RY±®hPÕ. B]ôp, Aj úRoRp Ø¥ÜL°u A±Ï±Lû[ EQokÕùLôiP úUô¥úVô, AûRf N¬ùNnYRtLô] SPY¥dûLLû[ GÓjÕ ùYt±d L²ûVl T±jÕ®hPôo.

AiûU«p Tô_LYôp, ©WRUo TR®dLô] úYhTô[WôL A±®dLlTh¥ÚdÏm Gp.úL. AjYô²ûVl ùTôÚjRYûW, Ï_Wôj ùYt±Vô]Õ CÚ×\Øm áoûUVô] YôÞdÏ JlTôÏm. Aj úRoR#p úUô¥ úRôt±ÚkRôp, AjYô²«u RûXûUûV BR¬lúTô¬u LWeLû[l TXlTÓjÕYRôL AÕ CÚk§ÚdÏm.

úUô¥«u ULjRô] ùYt±Vô]Õ, AYûW AjYô² Nôok§ÚdL úYi¥V ¨ûXûV EÚYôdLdáÓm. SPkÕ Ø¥kR úRoR#p úUô¥«u ®ÚlTlT¥Rôu Lh£ úYhTô[oLÞdÏ ¥dùLh YZeLlThPÕ. 2009 UdL[ûYj úRoR#Ûm R]Õ ®ÚlTlT¥úV úRoRp ¥dùLh YZeLlTÓYûR AYo EߧùNnÕ®ÓYôo.

TôW§V _]Rô Lh£dÏmáP úUô¥«u ùYt±Vô]Õ LNl×m C²l×m LXkR Uôj§ûW úTôußRôu CÚd¡\Õ. AÓjR BiÓ NhP Uu\j úRoRûXf Nk§dL®ÚdÏm ¶k§ úTÑm Uô¨XeLû[f úNokR, úNôoÜt±ÚkR Lh£j ùRôiPoLÞdÏ EjúYLjûRd ùLôÓj§Úd¡\Õ Ï_Wôj úRoRp ùYt±.

AúR úSWj§p, R²ùVôÚY¬u RûXûUdÏl T§p áhÓj RûXûUûV Y#Ùßj§YÚm Lh£dÏm BoGvGv AûUl×dÏm SúWk§W úUô¥«u GÝf£Vô]Õ, HtßdùLôiPôL úYi¥V קV T¬UôQUôL AûUkÕ®hPÕ.

ÑÚdLUôL á\úYiÓUô]ôp Ck§V AW£Vp Yô²p JÚ ×§V UdLs RûXYo Ï_Wôj§p CÚkÕ EÚYô¡ YÚ¡\ôo GuTÕ UhÓm UßdL Ø¥VôR EiûU.

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)