Sunday, November 4, 2007

B.S.Yeddyurappa: Interview to Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:

http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

B.S.Yeddyurappa: Interview to Dinamani

Sunday November 4 2007 00:00 IST

¨ì©dLúYi¥V CPm NhPUu\úU R®W BÞSo Uô°ûL ApX!: G¥ëWlTô


G¥ëWlTô

G¥ëWlTô - LoSôPL AW£V#p LPkR ØlTÕ BiÓL[ôL TWYXôL U§dLlTÓm RûXYoL°p JÚYo. _]NeL LôXj§#ÚkÕ AW£V#p CÚdÏm G¥ëWlTô®u ªLlùT¬V TXm úSoûUVô]Yo, ûLÑjRUô]Yo Gu¡\ SpX ùTVo. Nd§ YônkR #eLôVjÕ NØRôVjûR úNokRYo GuTÕ AÓjR TXm. G¥ëWlTôÜm ÏUôWNôªÙm CûQkÕ Bh£ AûUjRúTôÕ AÕ EiûU«úXúV ùTÚmTôuûU UdL°u EQoÜLû[l ©W§T#dÏm Bh£VôL AûUkRÕ. LôWQm, LoSôPLj§p Nd§ YônkR CWiÓ Nô§l ©¬ÜL[ô] #eLôVjÕLÞm ùYôdL#LoLÞm CûQkR áhP¦VôL AÕ CÚkRÕ GuTRôpRôu. URfNôoTt\ _]Rô R[m ÁiÓm TôW§V _]Rô Lh£ÙPu ûLúLôojR ©\Ïm AYoLû[ Bh£ AûUdL BÞSo AûZdL®pûX Gu¡\ AW£Vp ÏZlTjÕdÏ SÓ®p G¥ëWlTô®u LÚjÕLû[ A±kÕùLôs[ ØtThúPôm. LoSôPLj§u Øu]ôs ÕûQ ØRpYÚm TôW§V _]Rô Lh£«u RûXYÚUô] G¥ëWlTô "§]U¦' B£¬Vo úL. ûYj§VSôRàdÏ A°jR £\l× úTh¥.

ÏUôWNôª AûUfNWûY«#ÚkÕ ®X¡, BRWûY TôW§V _]Rô Lh£ ®Xd¡d ùLôiPÕRôu CjRû] ÏZlTeLÞdÏm LôWQm GuTûR JjÕdùLôs¡ÈoL[ô?

GeL[Õ EPuTôh¥uT¥ Bh£ Uôt\j§tÏ AYo RVôWôL CpûX GuTRôp SôeLs BRWûY ®Xd¡d ùLôiPÕ EiûU. NhPUu\jûRd LûXjÕ®hÓ EP]¥VôLj úRoRûX A±®j§ÚkRôp A§p ©Wfû]úV CÚk§ÚdLôÕ. Ï¥VWÑj RûXYo Bh£ûV AUpTÓj§®hÓ NhPUu\jûRd LûXdLôUp ûYjRÕRôu CkR ÏZlTjÕdÏ LôWQm.

AlT¥Vô]ôp ClúTôÕ NhPUu\jûRd LûXjÕ, úRoRÛdÏ Y¯úLôÛYûR ¿eLs Htßd ùLôs¡ÈoL[ô?

NhPUu\j§p ùTÚmTôuûU TXm VôÚdÏm CpûX Gu¡\ ¨ûXûU HtThPôp úRoRûXf Nk§lTûRj R®W úYß Y¯ ¡ûPVôÕ. ÏUôWNôª AûUfNWûYdÏ SôeLs A°jÕYkR BRWûY ®Xd¡d ùLôiP úTôÕ AlT¥ùVôÚ ¨ûXûU CÚkRÕ. AlúTôÕ úRoRp A±®dLlTh¥ÚdL úYiÓm. ClúTôÕ, URfNôoTt\ _]RôR[m GeLû[ BR¬dL ØuYk§ÚdÏm ¨ûX«p NhPUu\ Eßl©]oL°u ùTÚmTôuûU BRWÜ GeL[Õ áhP¦dÏ CÚlTRôp, GeLû[ Bh£ AûUdL AûZlTÕRôu ¨VôVm. AW£Vp NhPØm, EfN ¿§Uu\j ¾ol×LÞm AûRjRôu ùNôp¡u\].

EeLÞdúL CÕ NkRolTYôRUôLl TP ®pûXVô?

AW£V#p DÓTÓYÕm, Bh£«p AUoYÕm UdLÞdÏf úNûY ùNnVÜm, SUÕ ùLôsûLLû[Ùm, §hPeLû[Ùm AUpTÓjRÜm SUdÏd ¡ûPj§ÚdÏm NkRolTm GuTÕRôu EiûU. GeLÞdÏl ùTÚmTôuûU CÚkÕm, Bh£ AûUdÏm Yônl× RÓdLlTÓ¡\Õ, UßdLlTÓ¡\Õ Guàm úTôÕ SôeLs T¯ YôeLlTÓ¡ú\ôm GuTÕRôu EiûU.

TôW§V _]Rô Lh£ûVl Tt± YûNUô¬ ùTô¯kR úRYùL[Pô Utßm ÏUôWNôª«u BRWûY ¿eLs Htßd ùLôsYÕ NkRolTYôRªpûXVô?

SôeLs AYoL[Õ BRWûYd úLôW®pûX. AYoLsRôu Y#VYkÕ BRWÜ Rk§Úd¡\ôoLs. úUÛm GeL[Õ JlTkRlT¥ EP]¥VôL Bh£ûV GeL°Pm JlTûPdLôRÕ RYß Guß ÏUôWNôª T¡WeLUôL JjÕd ùLôi¥ÚlTÕ UhÓUpX, ARtÏ UdLs Uu\j§Pm Uu²l× úLhTRôLÜm ùNôp#«Úd¡\ôo. ARtÏl ©\Ïm AYWÕ GiQjûRÙm, ùNVpTôÓLû[Ùm NkúR¡lTÕ ¨VôVUpX. AYúW Y#VYkÕ BRWÜ A°jR ©\Ï, GeLÞdÏf NhPUu\j§p ùTÚmTôuûU BRWÜ CÚlTÕ Eߧ ùNnVlThP ©\Ï Bh£VûUdL GeLû[ AûZdL úYiÓm Guß SôeLs úLhT§p GkR®R NkRolTYôRØm CÚlTRôL G]dÏj ùR¬V®pûX.

EeL°Pm Bh£ûV JlTûPdL UßjR ÏUôWNôª ClúTôÕ §¼ùWuß Y#V YkÕ BRWÜ RÚYÕ Hu?

NhPUu\m LûXdLlTPôUp CÚdÏm ¨ûXûU. ×Õ§p#«p LPkR UôRm 25-Bm úR§ BÞSo WôúUxYo Rôdáo ¨ÚToL°Pm úTÑm úTôÕ, NhPUu\j§p ùTÚmTôuûU TXm VôÚdLôYÕ CÚdÏUô]ôp, AYoLû[ Bh£ AûUdL AûZlT§p R]dÏj RûPúVÕªpûX Guß A±®d¡\ôo. AûRj ùRôPokÕ GeLÞdÏ BRWÜ RWj RVôWôL CÚlTRôL ÏUôWNôª A±®jRôo. CÕRôu SPkRÕ.

AR]ôp BÞSo EeLû[ Bh£ AûUdL AûZdL úYiÓm Gu¡ÈoLs, AlT¥jRôú]?

URfNôoTt\ _]RôR[d Lh£«u NhPUu\ Eßl©]oLs áhPm G]Õ RûXûU«p Bh£ AûUdL, R]Õ Jl×RûX A°d¡\Õ. AkR Jl×Rp L¥RjûR Øu]ôs ØRpYÚm, AkRd Lh£«u NhPUu\ Lh£j RûXYÚUô] ÏUôWNôª BÞS¬Pm A°d¡\ôo. TôW§V _]Rô Lh£«u NhPUu\ Lh£«u RûXYWôL Sôu CÚd¡ú\u. GeL[Õ Lh£Ùm

HLU]RôL Guû]j úRoÜ ùNn¡\Õ. 129 NhPUu\ Eßl©]oL°u BRWÜ G]dÏ CÚdÏm ¨ûX«p, Guû] Bh£ AûUdL AûZlTÕRôú] Øû\?.

¿eLs BÞSûWf Nk§jÕl úT£V úTôÕ AYo Gu]Rôu ùNôu]ôo?

EeLÞdÏl ùTÚmTôuûU TXm CÚd¡\Õ GuTÕ ùR¬¡\Õ. Sôu AW£Vp NhPj§tÏm, EfN ¿§Uu\j ¾ol×LÞdÏm LhÓlThPYu. ARtÏ Ht\Yôß A±dûL RVô¬jÕ G]Õ T¬kÕûWÙPu Ï¥VWÑj RûXYÚdÏ Aàlסú\u Guß á±]ôo.

AYWÕ ùNVpTôÓ Ï±jÕ EeLÞdÏf NkúRLm CÚd¡\Rô?

Ko BÞS¬u ùNVpTôÓLû[f NkúR¡lTÕ Øû\VpX. B]ôp, G]dÏ JÚ ®`Vj§p BÞS¬Pm YÚjRm EiÓ. ÏUôWNôª AûUfNWûY«#ÚkÕ SôeLs ®X¡, GeL[Õ BRWûYj §ÚmTl ùTtßd ùLôiPúTôÕ, BÞSo ¨VôVUôLf ùNn§ÚdL úYi¥V ®`Vm, Ï¥VWÑjRûXYo Bh£dÏl T¬kÕûW ùNnYRpX. NhPUu\j§p A§L Gi¦dûL TXm ùLôiP TôW§V _]Rô Lh£ûV Bh£ AûUdL AûZj§ÚdL úYiÓm. GeL[ôp ùTÚmTôuûUûV ¨ì©dL Ø¥VôR ¨ûXûU«pRôu Ï¥VWÑj RûXYo Bh£dÏ AYo T¬kÕûW ùNn§ÚdL úYiÓm.

URfNôoTt\ _]Rô R[Øm, Lôe¡WÑm EeLÞPu ûLúLôojÕd ùLôs[j RVôWôL CpXôR ¨ûX«p, ¿eLs GlT¥l ùTÚmTôuûUûV ¨ì©j§ÚlÀoLs?

AÕ BÞSo LYûXlTP úYi¥V ®`VUpX. Gv.Bo.ùTômûU YZd¡u ¾ol×lT¥, ùTÚmTôuûUûV ¨ì©dL úYi¥V CPm NhPUu\úU R®W BÞSo Uô°ûL ApX. CkRf NhPUu\jûRl ùTôÚjRYûW A§L Eßl©]oLû[d ùLôiP Lh£ TôW§V _]Rô Lh£Rôu. AkR YûL«p, BÞSo GeLÞdÏ AûZl× ®ÓdLôUp Ï¥VWÑj RûXYo Bh£ûV AUpTÓj§VÕ N¬Vô] Ø¥YôL G]dÏl TP®pûX.

Ï¥VWÑj RûXYo Bh£ûV AUpTÓj§f NhPUu\jûRd LûXdLôUp ûYjRRtÏ Gu] LôWQm Guß ¨û]d¡ÈoLs?

BÞS¬u ùNnûLLÞdÏ EsúSôdLm Lt©dL Sôu ®ÚmT®pûX. CkR Ø¥Ü BÞSWôp GÓdLlThPRô, CpûX, Uj§V AûUfNWûYVôp GÓdLlThPRô GuTÕm G]dÏj ùR¬VôÕ. URfNôoTt\ _]Rô R[jÕPu ûLúLôojÕ ApXÕ AkRd Lh£«p ©[Ü HtTÓj§ ÁiÓm Lôe¡Wv Bh£ûV AûUdÏm ØVt£Rôu NhPUu\jûRd LûXdLôUp ûYj§ÚlTÕ Guß AlúTôÕ Tj§¬ûLLs Gݧ]. AkRd LÚj§p G]dÏm EPuTôÓ EiÓ.

CjRû] ÏZlTeLÞdÏm Lôe¡WvRôu LôWQm Gu¡ÈoL[ô?

A§ùXu] NkúRLm! R]dÏd ¡ûPdLôRÕ VôÚdÏm ¡ûPdLdáPôÕ Gu¡\ Uú]ôTôYm Lôe¡Wv RûXûUdÏ GlúTôÕúU EiÓ. CRtÏ GjRû]úVô ERôWQeLs ùNôpXXôm. AYt±p CûRÙm úNojÕd ùLôsÞeLs.

¿eLs ©WRUûWf Nk§j¾oLú[, AYo Gu] ùNôu]ôo?

©WRUûW SôeLs Nk§jRúTôÕ EsÕû\ AûUfNÚm CÚkRôo. AW£Vp NhPj§tÏ ®úWôRUôL SPdL UôhúPôm Guß Eߧ A°jRôoLs. Ï¥VWÑjRûXYÚm AûRúVRôu ùNôu]ôo. B]ôp, JÚ YôW LôXUôL GkR®R Ø¥Üm GÓdLlTP®pûXúV?

AYoLÞdÏj ùR¬kR AW£Vp NhPj§p ClT¥jRôuGÝRlTh¥Úd¡\úRô Gu]úYô? AW£Vp NhPlT¥ GeLû[ Bh£ AûUdL AûZlTûRj R®W BÞSÚdÏ úYß GkR Y¯Ùm ¡ûPVôÕ GuTÕ Rôu ¨_m.

Cu]ôWôp ¨ûXVô] Bh£ AûUdL Ø¥Ùm Guß BÞSo §Úl§ AûPkRôpRôu JÚYûW AYo Bh£ AûUdL AûZdL úYiÓm Gu¡\ ©¬Üm CÚd¡\úR?

Gv.Bo.ùTômûU YZd¡p EfN ¿§Uu\m A°jR ¾ol×dÏl ©\Ï CkRl ©¬ÜdÏ AojRªpXôUp úTôn®hPÕ. GkRùYôÚ AW£u ùTÚmTôuûUÙm NhPUu\j§pRôu ¨ì©dLlTP úYiÓm Guß EfN¿§Uu\m ùR°ÜTÓj§®hPÕ. ùTÚmTôuûU NhPUu\ Eßl©]oLs BRWÜ G]dÏ CÚlTÕ NkúRLjÕdÏ CPªu± ùR°ÜTÓjRlThP ¨ûX«p GeLû[ Bh£ AûUdL AàU§jÕ, NhPUu\j§p GeL[Õ ùTÚmTôuûUûV ¨ì©dL úLôÚYÕRôu BÞSo ¨VôVUôLf ùNnV úYi¥V ®`Vm. AYo AûRf ùNnVj RY±]ôp, AW£Vp NhPj§tÏ G§WôLf ùNVpTÓ¡\ôo Gu¡\ T¯ûVf ÑUdL úSÚm.

_]Rô R[j§p A§Úl§Vô[oLs CÚlTÕm, AYoLs Lôe¡Wv Lh£ÙPu úTfÑ YôojûR SPjÕYÕm ùR¬kR ©\Ïm EeLû[ AYo Bh£ AûUdL AûZdL úYiÓm Guß ¨oTk§lTÕ ¨VôVUô?

A§Úl§Vô[oLs CÚkRôoLs Guß úYiÓUô]ôp ùNôpXXôm. ClúTôÕ CpûX. ©WLôx GeLÞPu CÚd¡\ôo GuTÕ UhÓUpX. R]Õ ØÝ BRWûYÙm GeLÞdÏj ùR¬®j§Úd¡\ôo. AÕ JÚ×\m CÚdLhÓm. A§Úl§Vô[oLs CÚd¡\ôoLs, Lh£ ©[ÜTP Yônl©Úd¡\Õ, ùTÚmTôuûU ¡ûPVôÕ úTôu\ NôdÏ úTôdÏLû[f ùNôpX BÞSÚdÏ A§LôWm CpûX GuTûRjRôú] ùTômûU YZd¡u ¾ol× ùR°ÜTÓj§ CÚd¡\Õ. 224 Eßl©]oLs ùLôiP NhPUu\j§p 79 Eßl©]oLÞûPV ùT¬V Lh£ TôW§V _]Rô Lh£Rôu. AÓjRT¥VôL 65 Eßl©]oLÞûPV Lôe¡Wv Lh£Ùm, êu\ôYRôL 58 Eßl©]oLÞûPV URfNôoTt\ _]RôR[Øm CÚd¡u\]. NhPUu\j§p A§L CPeLû[ EûPV ùT¬V Lh£ Gu¡\ YûL«p ùTÚmTôuûUûV ¨ì©dL GeLÞdÏ YônlT°dLôUp NhPUu\jûRd LûXlTÕ GuTÕ SôPôÞUu\ _]SôVL ùS±Øû\Lû[ ϯ úRôi¥l ×ûRlTRtÏf NUm.

EeLÞdÏl ùTÚmTôuûU CpXôRúTôÕ GlT¥ Bh£ AûUdL AûZlTÕ? NhPUu\j§p YôdùLÓl× SPdÏm úTôÕ URfNôoTt\ _]RôR[m G§ojÕ YôdL°dLôÕ GuTÕ Gu] ¨fNVm?

CûRlTt± BÞSo LYûXlTP úYi¥V AY£Vm CpûX. A§L Gi¦dûLûV EûPV Lh£ Gu¡\ YûL«p GeLÞdÏ YônlT°jR ©\Ï, GeL[ôp ùTÚmTôuûUûV ¨ì©dL Ø¥VôRThNj§p AYo Uôtß HtTôÓLû[f ùNnYúRô, ApXÕ NhPUu\jûRd LûXlTúRô ¨VôVm. B]ôp, GeLÞdÏ YônlT°dLôUp AlT¥f ùNnV Ø¥VôÕ, ùNnVdáPôÕ.

ÏUôWNôª Uu²l× úLhÓ®hPôo, ¨TkRû]Vt\ BRWÜ A°j§Úd¡\ôo Guß áß¡ÈoLs, B]ôp, AYWÕ RkûRÙm, Øu]ôs ©WRUÚUô] úRYùLüPô 12 ¨TkRû]Lû[ ®§j§Úd¡\ôúW, AûRl Tt± Gu] ùNôp¡ÈoLs?

TôW§V _]Rô Lh£ÙPu 20 UôReLÞdÏ Øu]ôp áhP¦ AûUjRÕ ÏUôWNôªRôú] R®W úRYùLüPô ApX. ØR#p AYo AûR G§ojRôo GuTÕ GpúXôÚdÏm ùR¬Ùm. ClúTôÕm AYo ùR¬®j§ÚdÏm LÚjÕL°p TX ÏUôWNôªdÏ EPuTôPô]ûY Guß LÚR Ø¥VôÕ. Cuù]ôÚ ®`Vm. úRYùLüPô®u ¨TkRû]Ls TôW§V _]Rô Lh£«u A¡X Ck§Vj RûXûUdÏjRôu AàlTlTh¥Úd¡\Õ. AûRl Tt± Sôu ClúTôÕ ®Uo£dL ®ÚmT®pûX.

CqY[Ü ©Wfû]Ls, U]dLNl×Ls, TWvTWm ÑUj§V Ït\fNôhÓLs GpXôYtû\Ùm U\kÕ®hÓ TôW§V _]Rô Lh£Ùm URfNôoTt\ _]Rô R[Øm ÁiÓm CûQkÕ ÑØLUôLf ùNVpTP Ø¥Ùm Guß LÚÕ¡ÈoL[ô?

¨fNVUôL Ø¥Ùm. GeL[Õ 20 UôR LôX Bh£Rôu ARtÏ ERôWQm. R²lThP Øû\«p G]dÏm ÏUôWNôªdÏm Es[ E\Üm ùSÚdLØm SPkR NmTYeL[ôp £±Õm Tô§dLlTP®pûX. CúRô ClúTôÕáP G]Õ Aû\«pRôu AYo AUok§Úd¡\ôo, ¿eLs Tôoj¾oLú[. GeL[Õ CkRd áhP¦ 20 UôReL°p Nô§j§ÚdÏm NôRû]Ls HWô[m. SôeLs JußThÓ CÚkRôp CûR®P TXUô] Nd§ úYß GÕÜm ¡ûPVôÕ GuTÕ FW±kR WL£Vm. GeL[Õ áhP¦«u ÑØLUô] ùNVpTôÓ Ï±jÕ NkúRLlTP úYi¥V AY£VúU CpûX.

Tô_L-URfNôoTt\ _]Rô R[m áhP¦ TXUô]Õ Gu¡ÈoLs. EeLû[ Bh£ AûUdL AûZdL®pûX GuTRôp UdLs Lôe¡Wv Lh£«Pm ùYßlTûPk§ÚlTRôLf ùNôp¡ÈoLs. CkRf ãr¨ûX«p úRoRûXf Nk§jÕ UdL°u úTWôRWÜPu Bh£ AûUdL úYi¥VÕRôú]?.

úRûY«pXôUp UdLs ÁÕ úRoRûXj §¦lTÕ Øû\VpX. Cuàm 19 UôReLs CkRf NhPUu\j§tÏ BÙs CÚd¡\Õ. CkR ¨ûX«p úRoRp Guß ùNôu]ôp, Ïû\kRÕ AÓjR SôuÏ UôReLÞdLôYÕ AWÑ CVk§WúU vRm©jÕl úTôn®Óm. AjRû] Y[of£l T¦LÞm ¨ßjRlThÓ®Óm. LPkR 20 UôReL°p SôeLs ùNVpTÓjRj ùRôPe¡V §hPeLs ØÝûU AûPVôR ¨ûXûU GuTÕ UhÓUpX, AkRj §hPeL°u ùNVpTôÓL°p ©u]ûPÜ HtTÓm. úYß Y¯«pûX Gu\ôp UdLs Uu\jûR Nk§lTÕRôu Øû\. ClúTôÕ Y¯ CÚd¡\Õ GuTÕ UhÓUpX, ¨ûXVô] AWÑ AûUVÜm Yônl× CÚdÏm ¨ûX«p úRoRp GuTÕ úRûY«pXôR ùNXÜ.

¿eLs úRoRûXf Nk§dL TVlTÓ¡ÈoLs úTô#Úd¡\úR?

ùNôpXlúTô]ôp úRoRûXf Nk§dLj RVôWôL CÚdÏm JúW Lh£ TôW§V _]Rô Lh£ UhÓmRôu. NhPUu\m LûXdLlTPôUp Ï¥VWÑj RûXYo Bh£ A±®dLlThPúTôÕ, Sôu ùR°YôLúY JÚ LÚjûR Y#Ùßj§ú]u. Lôe¡Wv, URfNôoTt\ _]Rô R[m B¡V CWiÓ Lh£LÞúU VôÚPàm úNokÕ Bh£ AûUlT§pûX GuT§p EߧVôL CÚlTôoLú[Vô]ôp, NhPUu\jûRd LûXjÕ®hÓ EP]¥VôLj úRoRûX A±®dL úYiÓm Guß ùNôu]Yu SôuRôu. Lôe¡WÑm, URfNôoTt\ _]Rô R[Øm úRoRp, úRoRp Guß ERhP[®p ùNôu]ôoLú[ R®W, ClúTôÕm AYoLs úRoRÛdÏj RVôWôL CpûX. Lôe¡Wv úRoRûXj Rs°lúTôhÓ Ï¥VWÑj RûXYo Bh£ Gu\ ùTV¬p R]Õ Bh£ûV SPjR ®Úmס\úR R®W úRoRûXf Nk§dL RVôWôL CpûX. AR]ôpRôu NhPUu\jûRd LûXdLôUp ûYjRôoLs. ÏUôWNôª ÁiÓm Tô_LÜPu ûLúLôolTôo Guß AYoLs G§oTôodL®pûX.

SPkÕØ¥kR NmTYeL[ôp TôW§V _]Rô®u CúUw Ïû\k§Úd¡\Õ Guß EeLÞdÏj úRôu\®pûXVô? Bh£dLôLÜm TR®dLôLÜm GûRÙm ùNnV Tô_L Õ¦kÕ®hPÕ Gu¡\ Ït\fNôhÓdÏ EeL[Õ T§p Gu]?

GeL[Õ CúUw Gs[[Üm Ïû\V®pûX. ùNôpXlúTô]ôp, A§L¬j§Úd¡\Õ. Sôu ÕûQ ØRpYWôLj ùRôPW NmU§j§ÚkRôp, TR®Rôu ùT¬Õ Guß LÚ§ CÚkRôp, CkRl ©Wfû]Lú[ GÝk§ÚdLôÕ. AdúPôTo 2-m úR§dÏl ©\Ï Sôu JÚSôsáPj ÕûQ ØRpYWôLj ùRôPW UôhúPu Guß NhPUu\j§p ᱫÚkúRu. AúRúTôX, ØRpY¬Pm GeL[Õ Wô´SôUô L¥RjûR A°jÕ®húPôm. Bh£dÏ BRWY°jÕ YkRûRj §ÚmTl ùTtú\ôm. CûYùVpXôm GeL[Õ TR® BûNVôXô ApXÕ TR®«u T[T[l©p SôeLs UVeLôRRôXô?

EeLÞûPV LÚjÕlT¥ BÞSo Lôe¡Wv Lh£«u ûLlTôûYVôL ùNVpTÓ¡\ôo Gu¡ÈoLs. AlT¥jRôú]?

Sôu AlT¥f ùNôpX®pûX. AkRl TR®«u ùLüWYjûR Sôu ÏûXdL ®ÚmT®pûX. B]ôp, UdLs AlT¥ ¨û]d¡\ôoLs. BÞSo Uô°ûL Lôe¡Wv Lh£ AÛYXLUôLf ùNVpTÓ¡\Õ GuTÕ UdLs Uj§«p ¨XÜm TWYXô] LÚjÕ. SPkÕ ùLôi¥ÚdÏm ùNVpLû[Ùm, ùNV#ZkR ¨ûXûVÙm TôodÏmúTôÕ, Uj§V AW£u Yt×ßjRpLÞdÏ BÞSo A¥T¦V úYi¥V LhPôVm HtTh¥Úd¡\Õ Guß úRôuß¡\Õ. Lôe¡W³u ûLlTôûYVôL BÞSo ùNVpTÓ¡\ôo Guß UdLs NkúRLlTÓY§p RY±pûX.

ULôWôx¥W BÞSo Gv.Gm. ¡ÚxQô ùTeLðÚdÏ YkRÕm, £X ¨Lrf£L°p LXkÕùLôiPÕm úRYùLüPô®u LiP]jÕdÏs[ô¡ CÚd¡\úR. ¿eLs Gu] ¨û]d¡ÈoLs?

Gv.Gm. ¡ÚxQô JÚ ù_u¥púUu. AYo CÕúTôu\ AW£Vp úTWeLÞdÏ AlTôtThPYo GuTÕ G]Õ LÚjÕ. G]dÏ AYo ÁÕ U§l×m U¬VôûRÙm EiÓ. Lôe¡Wv Lh£«p CÚdÏm U¬VôûRdϬV £X¬p Gv.Gm. ¡ÚxQôÜm JÚYo.

JÚ £u] NkúRLm. JÚúYû[ úRoRp A±®dLlThPôp, TôW§V _]Rô Lh£«u TXm A§L¬dÏm Guß ¨û]d¡ÈoL[ô? R²lùTÚmTôuûU ¡ûPdL Yônl× CÚd¡\Rô?

TôW§V _]Rô Lh£Ùm, URfNôoTt\ _]RôR[Øm áhP¦VôLj úRoRûX Nk§dL úYiÓm GuTÕRôu G]Õ ®ÚlTm. AÕ SPdÏm Guß Smסú\u. AÓjR 19 UôReLs SôeLs CûQkÕ Bh£«p ùRôPokRôp, LoSôPLj§p AÓjR 20 BiÓLÞdÏd Lôe¡Wv Bh£ AûUVôÕ. AkR A[ÜdÏ GeL[Õ Bh£«u ùNVpTôÓLs AûUÙm.

C² BÞSo Gu] ùNnYôo Guß ¨û]d¡ÈoLs?

GeLû[ Bh£ AûUdL AûZlTûRj R®W AYÚdÏ úYß Y¯úV ¡ûPVôÕ. AW£Vp NhPlT¥ AÕRôu AYÚdÏ CÚdÏm JúW Y¯. úUÛm, 15 Bm úR§ SôPôÞUu\m áÓ¡\Õ. GeLû[ Bh£ AûUdL AûZdLôUpúTô]ôp, NhPUu\jûRd LûXjÕj úRoRÛdÏ Y¯úLôX úYiÓm. ARtÏ SôPôÞUu\j§p AàU§ ùT\ úYiÓm. úUÛm, Ï_Wôj NhPUu\j úRoRp úYß YÚ¡\Õ. CeúL GeLÞdÏ A¿§ CûZdLlThPôp ARu RôdLm Ï_Wôj§p G§ùWô#dÏm GuTÕ Lôe¡Wv RûXûUdÏm ùR¬Ùm. AR]ôp, GkR úSWj§Ûm BÞSo GeLû[ Bh£ AûUdL AûZlTôo Guß SôeLs G§oTôod¡ú\ôm.

T°fùNuß ùNôpÛeLs. CkRd ÏZlTeLÞdùLpXôm LôWQm úRYùLüPôYô? Lôe¡WNô?

¨fNVUôL Lôe¡WvRôu. A§p Lôe¡WvLôWoLÞdúLáP NkúRLm CÚdLôÕ.

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:

http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)