Friday, September 21, 2007

Ram Sethu Bridge: Dinamani Article against MK

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

VôLôYôWô«àm...

Thursday September 20 2007 00:00 IST

úNÕ NØj§Wj §hPm GuTÕ Rªrf NØRôVj§u ¿iPSôs L]Ü GuT§Ûm, AÕ ¨û\úYt\lTÓYRôp RªZLj§u Y[of£dLô] Yônl× A§L¬dÏm GuT§Ûm VôÚdÏúU CWiÓ A©l©WôVm CpûX. AkRj §hPm ClT¥jRôu ¨û\úYt\lTP úYiÓUô GuT§pRôu LÚjÕ úYßTôúP R®W, úNÕ NØj§Wj §hPm úYiÓUô úYiPôUô Gu¡\ NofûNúV GZ®pûX.

AÕ JÚ×\m CÚdL, WôUo Guß JÚYo CÚkRôo GuTRtLô] N¬j§WéoYUô] BRôWm GÕÜm CpûX Gußm, WôUo TôXm Guß ùNôpXlTÓm UQp §hÓLÞdÏm WôUôVQj§tÏm GkR®Rj ùRôPo×m ¡ûPVôÕ Gußm Uj§V ùRôp#Vp Õû\ EfN ¿§Uu\j§p RôdLp ùNnÕ ©\Ï §ÚmTl ùTt\ ϱl× YPUô¨XeL°p ùT¬V NofûNûV HtTÓj§ CÚd¡\Õ. CeúL RªZLj§p, WôUo GkRl ùTô±«Vp Lpí¬«p T¥jÕl ThPm ùTt\ôo, TôXm LhÓYRtÏ GuTÕ úTôu\ úTfÑLs ®YôRl ùTôÚ[ô¡ CÚd¡u\].

WôUo CÚkRôWô, HÑSôRo CÚkRôWô, ×jRo CÚkRôWô Guù\pXôm BWônf£«p C\eÏYÕ ATjRm. ARtLô] BRôWjûRd LôhÓ Guß úLhTÕ AûR®P ATjRj§Ûm ATjRm. JÚ ÏZkûR«u RkûR Vôo GuTûR AkRd ÏZkûR«u Rôn ùNôpYûR ûYjÕjRôu NØRôVm HtßdùLôs¡\úR R®W, UWTÔ T¬úNôRû]f Nôu±RûZd úLhT§pûX. ®UoN]m Gu\ ùTV¬p £X Sm©dûLLû[f £ûRdL ØVÛYÕm Sm×úYôûWl ×iTÓjÕYÕm ¨VôVUôLôÕ.

UdLs Uj§«p TWYXôL CÚdÏm Sm©dûLLû[ TÏjR±Ü Gu¡\ ùTV¬p Gs° SûLVôÓTYoLs AYWYo ÏÓmTj§]ûWj ReL[Õ TÏjR±Ü YôRjûR Htßd ùLôs[f ùNnV Ø¥V®pûXúV? úLhPôp, AYoL[Õ R²lThP EQoÜLû[ SôeLs U§d¡ú\ôm Gu¡\ôoLs. TÏjR±ÜYô§L°u ÏÓmTj§]ÚdÏ UhÓmRôu R²lThP EQoYô? Ut\YoL°u EQoÜLÞdÏ U§l×m U¬VôûRÙm ¡ûPVôRô?

WôUo TôXm GuTÕ ùYßm UQp §hÓ Guú\ ûYjÕd ùLôsúYôm. AkR UQp §hÓ GuTúR CVtûL SUdÏj Rk§ÚdÏm ªLlùT¬V R²jÕYm ApXYô! Ce¡Xôk§p vúPôuùauw, AùU¬dLô®p ¡Wôih LôuVu Guß CÕúTôu\ CVtûLVô] §hÓLû[l ùTôd¡`UôLl TôÕLôd¡\ôoLs GuTÕ UhÓUpX; ùY°SôhÓ ÑtßXôl TV¦Lû[ AûZjÕf ùNußm LôhÓ¡\ôoLs. WôúUÑYWj§úXúVáP, Á]YoLs TP¡p Ht±f ùNuß TV¦Lû[ CkR UQp §h¥p SPdL ûYjÕd LôhÓ¡\ôoLs.

C§LôNm, ×WôQm, N¬j§Wm B¡V GpXôúU GkRùYôÚ NØRôVj§u AÚûU ùTÚûUdÏm BRôWUôL Es[ûY. AYtû\ Gs° SûLVôÓYÕRôu TÏjR±ÜYôRm Gu\ôp, AYoLs TÏjR±ÜdÏf N¬Vô] ®[dLm ùR¬VôRYoLs GußRôu á\ úYiÓm. G]Õ êRôûRVoLs Aû]YÚm ØhPôsLs Guß ùNôpúYôÚdÏ GkR®R ®[dLeLs ùLôÓjRôÛm ®[eLôÕ. LôWQm, AYoLs TÏjÕ A±Ùm §\²pXôRYoL[ôL CÚlTÕRôu.

Cû\Ußl× CVdLm GuTÕ Ck§Vô®p UhÓUpX, EXLm ØÝYÕm úRôp®ûV UhÓúU RÝ®V JÚ ®RiPôYôRm. RªZLj§p, Cû\Ußl× CVdLm ùRôPe¡V ©\ÏRôu LPÜs Sm©dûL TX UPeÏ A§L¬j§Úd¡\Õ GuTÕRôu EiûU. AûW èt\ôiÓdÏ Øu]ôp CkR A[ÜdÏ ú_ô§PoLÞm, éû_LÞm, §Ú®ZôdLÞm SPjR]Yô GuTûR Gi¦l TôojRôp ùR¬Ùm, AkR YôRj§u TXÅ]m. AÕUhÓUpX, Cû\UßlTô[oLÞm N¬, CkÕ URjûR UhÓúU ReL[Õ RôdÏRpLÞdÏ CXdLôdÏYÕ AYoLÞûPV ùLôsûLl ©¥l©p LôQlTÓm Eߧ«uûU«u ùY°lTôÓ GußRôu ùNôpX úYiÓm.

ùTÚmTôuûU Sm©dûLûVl T¯lTRu êXØm, ®Uo£lTRu êXØm UR EQoÜLû[j çi¥ ®Ó¡\ôoLs. URYô§Ls úUÛm ¾®WUûPYRtÏ CÕRôu LôWQm. CR]ôp Tô§lTûPYÕ £ßTôuûU«]o UhÓUpX, NØRôV Sp#QdLØmáP. CkRl úTô#l TÏjR±ÜYô§L[ôp ClúTôÕ ÁiÓm UREQoÜ çiPlTh¥Úd¡\Õ GuTÕRôu EiûU. CRu ùRôPof£Rôu ùSgûNl TR\f ùNnÙm YuØû\Ùm E«olT#LÞm.

Uôtß Y¯ LiÓ©¥jÕ úNÕ NØj§Wj §hPjûR ¨û\úYtßYÕ Ød¡VUô, CpûX UREQoÜLû[j çi¥®hÓ NØRôVj§p ©[Ü HtTÓjÕYÕ Ød¡VUô?

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:

http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf


Hey Ram!

Thursday September 20 2007 10:47 IST

Turn down rationlist decibel, please

There is no excuse whatsoever for those who took two innocent lives in the process of sending out a message to the Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi for his ill considered remarks on the hero of Ramayana who lives venerated in the hearts and minds of worshipful millions.

Burning buses is bad enough but torching buses with people still inside them is a lumpen and dastardly and barbaric act that deserves to be condemned in the strongest possible terms. Those who committed the acts of vandalism targeting Mr Karunanidhi's daughter Selvi and son-in-law have not lagged far behind in their savagery either.

Mindless violence wrecked on the meek and helpless to express anguish and anger over politically irresponsible sentiments uttered by a canny politician brings neither glory to the perpetuators nor to the cause they claim to hold dear. Now that appropriate steps are being taken to provide additional protection to the family members of the Tamil Nadu Chief Minister, it is worth stressing that no matter how rational he might sound to himself, Mr Karunanidhi is doing his cause no favour either by continuing to play to the political gallery. It is incumbent upon him to do all that is rational in order to ensure that the situation is not taken to a point where things begin to go off kilter.

The Tamil Nadu Chief Minister leaves no one in any doubt over his politics of polarisation. Recall that it was only six months ago, that Mr Karunanidhi and his alliance leaders had equated the Ram Setu movement with the Ayodhya incidents of December 1992, besides giving it a North-South opposition colour as well. As someone who grew up in a political environment that saw Lord Ram as a symbol of subjugation of the Dravidians, he seems to see the opposition to the Sethu Samudram Canal Project as an attempt to thwart development in the Tamil heartland.

Now sadly the campaigners of Ram Sethu, who are seeking realignment in the Sethu Project, appear to have fallen for the polarisation gambit. The UPA itself hastily withdrew the controversial ASI affidavit presumably to ensure, among other things, that its political rivals did not use it as a tool to score brownie points. But Karunanidhi's reiteration of the contents in the affidavit in sharper terms has not been tantamount to pouring oil over the troubled Sethu waters. True, Tamil Nadu takes pride in being the cradle of the rationalist movement. But it is equally true that sometimes silence is also a rational option.

Courtesy_
The New Indian Express

WôUo TôXjûRd LôlúTôm

Friday September 21 2007 00:00 IST

CX. LúQNu

""HXjÕdÏj RVôWôL Es[ £tTm'' ϱjÕ NÁTj§p Tj§¬ûLL°p JÚ ùNn§ ùY°Vô]Õ. AÕ JÚ £±V ÑiQôm×d Lp £eLf £tTm. ARu HX U§l× 7 úLô¥ G] U§l©PlThÓs[Õ. AlT¥ AkR £tTm RVôWô] ùTôÚs ®ûX EVokRRô ApXÕ LûX úYûXlTôh¥p ªLf £\kRRô Gu\ôp, GÕܪpûX. ARu ®ûXU§l× EVokRRtÏ JúW LôWQm, AÕ 5000 BiÓ TûZûUVô]Õ GuTúR!

EX¡u GpXô SôÓLÞm TûZûUûVl úTôtß¡u\]. Tô¡vRô²p Es[ LhWôv BXVj§u ©u]¦ Gu]? ULôTôWR LôXj§p TôiPYoLs Y]YôNm ùNu\úTôÕ RôLm úU#hÓ, JÚ Ï[j§p ¿o AÚkRf ùNu\]o. AlúTôÕ Vb]Õ úLs®dÏl T§p ùNôpX Ø¥VôRRôp, SôpYÚm U¥V, RÚUo ùNuß Vb]Õ úLs®dÏl T§p á± SôuÏ NúLôRWoLÞm E«o ÁhP NmTYm SPkR CPm. AkR CPj§p JÚ úLô«p Es[Õ. AÕ £§XUûPkÕs[Õ. AûRl ×Õl©jÕl TôÕLôdL Tô¡vRôu AWÑ ì. 10 úLô¥ JÕd¡Ùs[Õ.''

CvXôªV SôPôL A±®dLlThP Tô¡vRô²u AWÑdÏ, ULôTôWRj§uÁÕ Sm©dûL CÚdL Yônl©pûX. B]ôÛm Ru úRNj§u ùRôuûUf £\l×ûPV TZmùTôÚsLû[l TôÕLôdÏm AdLû\ ARtÏ Es[Õ. WôUu CÚkRôo GuTûR Bh£«p Es[YoLs SmT UßdLXôm. B]ôp úLô¥dLQdLô] UdLs Smסu\ JÚ YWXôtßf £u]jûRl TôÕLôlT§p AdLû\ ùNÛjR úYiPôUô? AdLû\ ùNÛjRô®hPôÛm WôUo TôXjûRj RLolTûRVôYÕ R®odL úYiPôUô?

AÕ WôUo SPkR TôXm GuTÕ úLô¥dLQdLô] UdL°u Sm©dûL; Sm©dûLdÏ BRôWm úLhTÕ RYß. YQdLjÕdϬV ØLUÕ S©L°u §ÚØ¥ Juû\l úTûZ«p ûYjÕ a^WjTôp U㧫p úTôtß¡u\ôoLs. AÕ AYoL[Õ Sm©dûL. Sôm AûR U§d¡ú\ôm. ×jRWÕ Tp Juû\ ûYjÕ ùT[jRoLs TôÕLôd¡\ôoLs. AÕ AYoL[Õ Sm©dûL. AûRÙm Sôm U§d¡ú\ôm.

CRtùLpXôm BRôWm úLhÓ GYÚm úLs® úLhLdáPôÕ. Lu²VôÏU¬«u TôRm ®úYLô]kRl Tôû\«p T§kÕs[ûR Sôm Smסú\ôm. ¨ì©dL ûLúWûL ¨×QWÕ Nôu±RûZd ùLôiÓYô Gu\ô úLhTÕ?

WôúUÑYWm Á]YoLs ReL[Õ TP¡p, VôjÃLoLû[ Ht±dùLôiÓ WôUo TôXjûRd LôhÓ¡ú\u G] AûZjÕf ùNuß, LûW«#ÚkÕ £±ÕçWm ùNuß LPp SÓúY Ri½¬p C\d¡®hÓ SPdLf ùNôpYôoLs. CÕ TôWmT¬VUôL GjRû]úVô BiÓ LôXUôL SûPùTtß YÚ¡\Õ. "Sô^ô' TPùUÓjÕd Lôh¥V ©\ÏRôu, AÕ RûXUu]ô¬#ÚkÕ RàxúLô¥ YûW ùRôPokÕ CÚlTûR EXLm EQokRÕ. Ñ]ôª YkRúTôÕ LPp ùYÏçWm EsYôe¡VÕ. AlúTôÕ CkRl TôXjûR ètßdLQdLôú]ôo úS¬p TôojRôoLs.

AÕ N¬, WôUo TôXm G] UdLs ùNôu]ôp úTôÕUô? YWXôtß BRôWm úYiPôUô G]d úLhLXôm. NWvY§ ULôp èXLj§p Es[ A¬V BYQeL°p Juß, Be¡úXVoLs 1788 _]Y¬ 1-p RVô¬jR YûWTPm. CvXôªV Bh£«u CߧdLôXm (Survey Map of Hindusthan under Mogul Empire) ùRôPoTô]Õ. A§p RàxúLô¥ - RûXUu]ôo TϧdÏ WôUo TôXm Guú\ ùTV¬PlThÓs[Õ.

ARtÏ Øu×, JÚ YûWTPm - ùSRoXôkÕ YûWkRÕ. A§p CúR TϧûV WôUoúLô«p G] Gݧ, WôUo TôXm G] AûPl×dϱ«p ϱl©hÓs[]o. WôUu YôrkRúR LtTû]; G]úY, AYo ùRtúL YkRÕm LtTû] G]d áßúYôÚm Es[]o. AYoLÞdÏ JÚ úLs®. WôúUÑYWm Gu¡\ ùTVo GlT¥ YkRÕ? WôUu, DvYWû] ARôYÕ £Yû]l é´jR vRXm GuTRôpRôú]?

AkRd LPtLûWl Tϧ ײRUô]RôLd LÚRlTÓ¡\úR, AÕ AkRl TϧdÏ WôUo YkR ©\ÏRôú]? AÕ úNÕ NØj§Wm Guß ùTVo ùTtßs[úR! úNÕ ¾ojRm Gußm ùNôp¡\ôoLú[! úNÕ Guàm NUv¡ÚR ùNôpÛdÏl TôXm GuTÕ ùTôÚs. Rªr ALWô§lT¥ ùNVtûLdLûW Guß ùTôÚs. ùNVtûLVôL AûUkR TôXm Guß ùTVo. úNÕ NØj§Wm GuTRtÏ, TôXjûR Jh¥Ùs[ NØj§Wm GußRôú] ùTôÚs? AkRl TôXj§tÏ A§T§ - RûXUu]ôo YûW - úNÕT§. TôWRj§u GpûXûVl Tt± ϱl©ÓmúTôÕ úNÕ ØRp CUVm YûW - úNÕ ¶UôNXm GußRôu ϱl©ÓYôoLs. Ck§V AWÑ 1767-p RVô¬jR ØRp ¨XA[ûYd ϱlúTh¥p ARu £u]jûRl ùTô±jÕ ¸úZ BúNÕ ¶UôNXm Guú\ Gݧ«Úd¡\ôoLs.

WôUu Lh¥V úNÕ®u ùTV¬pRôu úNÕ NØj§Wj §hPm AûUkÕs[Õ. AW£u §hPlT¥ AÕ ¨û\úY±]ôp §hPm ùYt± ùTßm. úNÕ CÚdLôÕ. WôUSôR×W UôYhP ®YWf ÑY¥Lû[ RªrSôÓ AWÑ 1990-p ùY°«hPÕ. ARtÏ Auû\V ØRpYo GݧV ØuàûW«p, WôUSôR×W UôYhP ®YWf ÑY¥ûV ùY°«h¥ÚlTRu Yô«XôL CmUôYhPj§u NêL YWXôtû\ BWônYRtÏl TVàûPV T¦ ¨û\úYt\lTh¥Úd¡\Õ. Bh£Vô[oLÞdÏm, SpX T¦L°Ûm BWônf£ úYûXL°Ûm DÓTh¥ÚlTYoLÞdÏm CkR ®YWfÑY¥ ùT¬Õm TVuTÓm G] ϱl©hÓs[ôo.

YPùUô¯«p CÕ S[ úNÕ Gußm Rª¯p §ÚYûQ Gußm ùNôpXlTÓ¡\Õ. WôU úNÕ Gußm ùNôpYo; B§ úNÕ Gu\ ùTVÚm EiÓ.'' CkR ®YWeLs APe¡V AWÑl T§l×dÏ ØuàûW GݧV Auû\V ØRpYoRôu, Cußm ØRpYWôL Es[ôo.

CÕ UdLÞûPV Sm©dûLdϬV JÚ ùRôpùTôÚs GuTÕ UhÓUpX. Cuû\V §]m Ck§V AWÑ AùU¬dLôÜPu AÔ JlTkRm ùNnÕùLôsY§p ©¥YôRUôL CÚd¡\Õ. AkR JlTkRj§u TV]ôL SôhÓdÏj úRûYVô] ªuNôWjûR AÔDàûX êXm AT¬ªRUôLl ùT\Xôm GuTÕ GjRû] LôXjÕdÏ? AùU¬dLô ®Úmס\YûW UhÓúU!

B]ôp CkR WôUo TôXjûRùVôh¥ (¿eLs ARtÏ Gu] ùTVo ùNôp# AûZjRôÛm N¬) ÑUôo 400 BiÓLÞdÏ SôÓ ØÝYRtÏm ReÏRûPVt\ ªuNôWm A°lTRtÏj úRûYVô] AÔNd§ êXlùTôÚs Ui¥d ¡Pd¡\úR!

WôUo TôXm Guß AûZlTRtÏ GeL[Õ TÏjR±Ü CPm ùLôÓdL®pûX Guß LÚÕúYôo, CkR AÔ ªuNd§ êXlùTôÚÞdLôLúYàm úNÕ §hPj§u Y¯jRPjûR Uôt\XôúU?

úNÕ NØj§Wj §hPjûRd ùLôsûLçVôL Htß BnÜl T¦Lû[j ÕYd¡VÕ Øu]ôs ©WRUo YôwTônRôu. YôwTôn Bh£d LôXjÕdÏ Øu× CÚ Y¯jRPeLs T¬kÕûWdLlThP]. Juß UiPTm AÚúL. CWiPôYÕ - TômTu AÚúL. ØRp Y¯jRPjûR 1956-p T¬kÕûWjR G.Bo. WôUNôª ØR#Vôo, BRôm TôXjûR (ARôYÕ WôUo TôXjûR) C¥dL úYiPôm Guß T¬kÕûW ùNnÕs[ôo.

YôwTôn AW£p 3-YÕ Y¯jRPm T¬kÕûWdLlThPÕ. AÕ úLôRiPWôUo BXVjûRl Tô§dÏm GuTRôp G§ol× ¡[m© ûL®PlThPÕ.

©\Ï 4-YÕ Y¯jRPm úLôRiPWôUo úLô«ÛdÏm Gg£Ùs[ RàxúLô¥ TϧdÏm CûPúV Es[ B°pXô ¨XlTϧ«p úRôiPl T¬kÕûWdLlThPÕ. CÕ úSW¥Vô] TôûR. Ïû\kR çWm, Ïû\kR ùNXÜ. CÚ Tϧ«Ûm Es[ ¨Xl TϧLs ÑYoúTôX AûUÙm. WôUo TôXjÕdÏm GkRl Tô§l×m CpûX.

Td§«u A¥lTûP«Ûm A±®Vp Øuú]t\j§u A¥lTûP«Ûm úNÕ NØj§Wj §hPm ¨û\úYt\lTP úYiÓm; B]ôp AÕ WôUo TôXjÕdÏl Tô§l× CpXôR YûL«p SôuLôYÕ Y¯jRPj§p AûUV úYiÓm GuTÕRôu CkÕURj§p Sm©dûLÙs[ ùTÚYô¬Vô] UdL°u ®ÚlTm. ùTÚmTôuûU ®ÚlTj§tÏ Uô\ôLjRôu ùNVpTÓúYôm Guß CYoLs UôoRh¥]ôp, UdL[ôh£j RjÕYj§p CYoLÞdÏ Sm©dûL CpûX GußRôu ùTôÚs. AYoLÞdÏ Gu] RiPû] GuTûR UdLs Uu\m ¾oUô²dÏm.

(LhÓûWVô[o: Uô¨Xj RûXYo, TôW¾V _]Rô Lh£)

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:

http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)