Sunday, September 9, 2007

Dravidian Parties forming Govt. on our shoulders: EVKS Elangovan

Dravidian Parties forming Govt. on our shoulders: EVKS Elangovan

If you have any Font Problem, kindly download the font here:

http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf


GeL[Õ úRô°úX± Bh£«p AUokÕ ®Ó¡\ôoLs!


"§]U¦' B£¬Vo úL. ûYj§VSôRàdÏ Uj§V _Ü°j Õû\ CûQVûUfNo D.ùY.¡.N. C[eúLôYu A°jR úTh¥«#ÚkÕ...

×§Õ ×§RôLd Lh£Ls YkÕ ùLôi¥Úd¡u\]. CÚd¡u\ áhP¦«Ûm NXNXl×Ls A§L¬jÕ YÚ¡u\]. RªZL AW£V#p AÓjRôtúTôX Gu] Uôt\m HtTÓm Guß ¨û]d¡ÈoLs?

LôUWôw Bh£ AûUYÕ GuTÕ LôXj§u LhPôVm. úYß VôÚm Øû\VôL, Su\ôL Bh£ ùNnV®pûX GuTRôp LôUWôw Bh£ûVl Tt± §Wô®Pd Lh£Lú[ úTN úYi¥ CÚd¡\Õ. HRôYÕ JÚYûL«p Lôe¡Wv Bh£, ARôYÕ LôUWôw Bh£ AûUÙm GuTÕ UhÓm ¨fNVm. LôUWôw Bh£ Gu¡\ ùTV¬p Lôe¡WÑPu CkRd Lh£Ls ûLúLôodÏUô CpûXVô GuTûRl Tt± ClúTôÕ GÕÜm ùNôp#®P Ø¥VôÕ. B]ôp, Juß UhÓm ¨fNVm. UdLs 1967-dÏ Øu]ôp CÚkR AW£Vp ãr¨ûXÙm Bh£Ùm úYiÓm Guß ®Úmס\ôoLs. AûRj RW ØuYÚm Lh£ûVjRôu BR¬lTôoLs GuTÕRôu G]Õ L¦l×.

AlT¥Vô]ôp §ØLÜm A§ØLÜm ReL[Õ ùNpYôdûL CZkÕ ùLôi¥Úd¡u\] Gu¡ÈoL[ô?

LPkR NhPlúTWûYj úRoRÛm N¬, NÁTj§p SPkÕ Ø¥kR UÕûW CûPjúRoRÛm N¬ AûRjRôu ùR°ÜTÓjÕ¡\Õ Guß ¨û]d¡ú\u. TQ TXúUô, FPL TXúUô CpXôR ¨ûX«Ûm §ØL Utßm A§ØLûYf NôokÕ CÚdLôUp R²jÕl úTôh¥«hP Lh£ L¦NUô] YôdÏLû[l ùTßYÕ GuTúR, CkRj §Wô®Pd Lh£L°u ùNpYôdÏf N¬®u ùY°lTôÓRôú]? L[j§p Lôe¡Wv C\eÏmúTôÕ, §Wô®Pd Lh£LÞdÏ G§WôL HtTh¥ÚdÏm CkR GÝf£ GeLÞdÏf NôRLUôLjRôu §Úm×m.

ClúTôÕ CÚdÏm §ØL Utßm A§ØL®u RûXûU«p CVeÏm A¦L°p Uôt\eLs HtTP Yônl× CÚd¡\Õ Guß ¨û]d¡ÈoL[ô?

úRoRÛdÏj úRoRp A¦Ls UôßYÕ GuTÕ RªZL AW£V#p ùRôPo¡u\ N¬j§Wm. £X Uôt\eLs YWjRôu ùNnÙm. Cuàm SôPôÞUu\j úRoRÛdÏ Ju\ûW BiÓLs CÚd¡u\]. GeLû[l ùTôÚjRYûW úRoRp YÚmúTôÕRôu GeL[Õ Lh£ úU#Pm GkR®R ¨ûXlTôhûP GÓdL CÚd¡\Õ GuTÕ ùR¬Ùm. A¦Uôt\m Tt± AlúTôÕRôu ùNôpX CVÛm.

®ÓRûXl ×#Lû[ BR¬dÏm Lh£LÞPu áhP¦ AûUjRÕ ØRúX Lôe¡W£u U¬VôûRÙm SmTLjRuûUÙm Ïû\kÕ®hPÕ Gu¡\ Ït\fNôhÓdÏ EeL[Õ T§p Gu]?

CXeûL«p YôÝ¡u\ RªZoLs CWiPôm RWd Ï¥UdL[ôL SPjRlTPdáPôÕ GuT§p GeLÞdÏd LÚjÕ úYßTôúP ¡ûPVôÕ. AúRúSWj§p, ¾®WYôRjûRÙm TVeLWYôRjûRÙm Lôe¡Wv Lh£ GlúTôÕúU BR¬jR§pûX. ®ÓRûXl ×#Lû[l ùTôÚjRYûW, SôeLs AYoL[Õ SPY¥dûLLû[ ClúTôÕm HtßdùLôs[®pûX. B]ôp, GeLÞPu áhP¦ úNokR ©\Ï ¿eLs ϱl©hP Lh£Ls ReL[Õ ®ÓRûXl ×#Ls ÁRô] BRWûYd Ïû\jÕd ùLôiP] GuTÕRôu EiûU. RªZL ØRpYo LÚQô¨§, GeL[Õ RûXûU ¨ûXVUô] Nj§Vêoj§TYàdÏ úS¬p YkÕ WôËq Lôk§dÏ AgN# ùNÛjÕ¡\ôo GàmúTôÕ, AYûW C²Ùm ®ÓRûXl ×#L°u BRWYô[o Guß GlT¥f ùNôpX Ø¥Ùm?

Nj§Vêoj§ TYàdÏ §ØL RûXYo LÚQô¨§ ØRp Øû\VôL YkR úTôÕ, Lôe¡WvLôWoLs BWYôWjÕPu AYûW YWúYtLj §W[®pûXúV, AÕ Hu?

áhPm YWôRRtÏd LôWQm RªrSôÓ Lôe¡Wv Lªh¥ VôûWÙm LXkRôúXô£dLôRÕm, Øû\Vô] AûZl× AàlTlTPôRÕmRôu. ùNuû]«Ûs[ êuß UôYhP Lôe¡Wv Lªh¥j RûXYoLÞdÏdáP AûZl× ®ÓdLôUp WL£VUôL SPjRlThP áhPm AÕ. AR]ôpRôu VôÚm YW®pûXúV R®W, ×\dL¦dL úYiÓm Gu\ GiQm VôÚdÏm CÚkRRôLj ùR¬V®pûX.

Uj§«p BRWÜ RÚYRtÏ Cu²u] Õû\Ls AûUfNWûY«p ReLÞdÏj RWlTP úYiÓm Guß §ØL úLhÓ Yôe¡VÕ. B]ôp RªZLj§p áhP¦d Lh£LÞdÏ Bh£«p TeÏ RW AúR §ØL RVeÏ¡\úR, ARtÏ Gu] LôWQm Guß ¨û]d¡ÈoLs?

Lôe¡WÑdÏ CÚdÏm ùT¬V U]Õ, Ut\ Lh£LÞdÏ CpûX GuTûRjRôu AÕ ùR°ÜTÓjÕ¡\Õ.

RªZLj§p §ØL AûUfNWûY«p Lôe¡Wv CPmùTßYûR EeLs RûXûUúV ®ÚmT®pûX Guß ùNôpXlTÓ¡\úR?

Lôe¡Wv RûXûU Gu] ®Úm©VÕ, Gu] ùNôp#VÕ GuTûR VôÚm EߧVôL GÓjÕf ùNôpX Ø¥V®pûX. Gi¦dûL«u A¥lTûP«p Aû]jÕj úRôZûUd Lh£LÞdÏm E¬V U¬VôûRûV SôeLs GeL[Õ Uj§V AûUfNWûY«p YZe¡ CÚd¡ú\ôm. AúRúTôu\ AÔÏØû\ Uô¨X A[®p CpûX Gu\ôp ARtÏ Gu] LôWQm GuTûR AYoLsRôu ®[dL úYiÓm.

§ØL, A§ØLÜdÏ Uôt\ôL Lôe¡Wv RûXûU«p JÚ áhP¦ HtTÓUô]ôp ARtÏ R²lùTÚmTôuûU ¡ûPdÏm Guß SmסÈoL[ô?

VôúWôÓ áhP¦, Vôo RûXûU«p áhP¦ Gu¡\ úLs®dùLpXôm ClúTôúR T§p ùNôpX Ø¥VôÕ. AÕ úRoRp úSWj§p GeL[Õ Lh£ úU#PjRôp GÓdLlTP úYi¥V Ø¥Ü. B]ôp, Lôe¡W£u RûXûU«p JÚ áhP¦ AûUÙúUVô]ôp, AkR A¦ ªLlùT¬V ùYt±ûV AûPÙm GuTÕRôu G]Õ LÚjÕ. CÕRôu Lôe¡Wv ùRôiPoLs JqùYôÚYÚûPV LÚjÕm.

§ØL, A§ØL Guß Uô± Uô±d áhP¦ ûYjÕd ùLôiPRôúXô Gu]úYô, Lôe¡Wv Lh£«u Y[of£ vRm©jÕ®hPÕ úTôu\ EQoÜ HtTÓ¡\Õ. AûRlTt± ¿eLs Gu] ¨û]d¡ÈoLs?

JÚ Lh£«u Y[of£ûV ¿eLs GûR ûYjÕj ¾oUô²d¡ÈoLs GuTÕ ùR¬V®pûX. êûXdÏ êûX ûYdLlTÓm ¥´hPp úT]oLÞm ùRÚÜdÏj ùRÚ T\dÏm ùLô¥LÞm UhÓúU JÚ Lh£«u Y[of£dÏ A[ÜúLôXô¡®P Ø¥VôÕ. JÚ Lh£«u Y#ûU GuTÕ úRoRp úSWj§pRôu ùR¬Ùm. 1967-dÏl ©\Ï Lôe¡Wv Lh£úV C² CÚdLôÕ Gu¡\ A[ÜdÏ JÚ ¨ûXûU HtThPÕ. SôtTÕ BiÓL[ô¡Ùm CkRd Lh£Rôu ClúTôÕm Vôo RªZLj§p Bh£ AûUlTÕ GuTûR ¨oQ«dÏm Nd§VôL CÚd¡\Õ GuTûR Sôm U\kÕ®Pd áPôÕ. vRôT] çVôL úYiÓUô]ôp SôeLs TXÅ]UôLj úRôt\U°dLXôm. B]ôp, Lôe¡Wv Lh£dÏ UdLs ùNpYôdÏ ùT¬V A[®p A§L¬j§Úd¡\Õ GuTÕRôu EiûU.

Lôe¡WÑdÏ UdLs ùNpYôdÏ Es[T¥úV A§L¬j§Úd¡\Õ Gu\ôp, ¿eLs R²jÕl úTôh¥«ÓYÕRôú]? Hu, §ØL, A§ØL Guß AYoLs ØÕ¡p NYô¬ ùNn¡ÈoLs?

RªZLjûRl ùTôÚjRYûW, §ØL ApXÕ A§ØLûY UdLs Bh£«p AUojÕYúR Lôe¡Wv AkRd Lh£Lû[ BR¬d¡\Õ Gu¡\ JúW LôWQjRôp UhÓmRôu. Lôe¡W£u ÕûQ«pXôUp úTôh¥«hPôp úRôtß ®ÓúYôm Guß §ØLÜdÏm A§ØLÜdÏm Su\ôLúY ùR¬Ùm. AR]ôpRôu NôÕoVUôL GeL[Õ úRô°p H± Bh£«p AUokÕ ®Ó¡\ôoLs. úRô°p HßYÕ SôeL[ô AYoL[ô Gu\ôp AYoLsRôu. êu\ôYÕ Uôt\ôL JÚ Lh£ RªZLj§p L¦NUô] ùNpYôdÏPu Bh£dÏ YW Ø¥Ùm Gu\ôp AÕ Lôe¡WNôLjRôu CÚdL Ø¥Ùm.

B]ôp ¿eLs Uôt\ôL CÚdL ®ÚmT®pûXúV? EeLÞdÏ UdL°Pm BRWÜ CÚd¡\Õ GuTRtÏ GkR®RUô] BRôWØm CpûXúV?

JÚ £u] ®`VjûRd áß¡ú\u. UdLs GkR A[ÜdÏj ùR°YôL CÚd¡\ôoLs Guß ¿eLs ׬kÕ ùLôs[Xôm. SPkÕ Ø¥kR SôPôÞUu\j úRoR#p Uj§«úX Lôe¡Wv RûXûU«p Bh£ AûUV úYiÓm Gu¡\ Eߧ«u LôWQUôLjRôu AjRû] ùRôϧL°Ûm Lôe¡WûN Es[Pd¡V áhP¦ ùYt± ùTt\Õ. U§ØLûYj R®W Ut\ GpXôd Lh£LÞm AkRd áhP¦«p ùRôPokÕm NhPlúTWûYj úRoR#p AúRúTôX YôdL°dL®pûXúV, Hu?

ARtÏd LôWQm Gu]ùYuß ¨û]d¡ÈoLs? Lôe¡Wv R²VôL ¨u±ÚkRôp ùYt± ùTt±ÚdÏm GuTÕRôu EeLs YôRUô?

Uj§«p Lôe¡Wv Bh£VûUdL úYiÓm GuT§p UdLs Uj§«p CÚkR AúR Øû]l×m úYLØm NhPlúTWûYj úRoR#p CpXôUp úTô]RtÏd LôWQm, Bh£l ùTôßl©p Lôe¡Wv AUWl úTôY§pûX GuTÕRôu. Lôe¡Wv R²jÕ úTôh¥«h¥ÚkRôp ClúTôÕ ùYt± ùTt\ûR®P A§L CPeL°p ùYt± ùTt±ÚlúTôm GuTÕRôu G]Õ R²lThP LÚjÕ. B]ôp, áhP¦ AûUjÕ úTôh¥«hP ©\Ï AûRd áßYÕ AW£Vp SôL¬LUôL CÚdLôÕ GuTRôp SôeLs VôÚm AkR ®`VjûR ®Yô§dL ®ÚmT®pûX.

§Wô®Pd Lh£LÞdÏ CÚlTÕúTôX JÚ TXUô] RûXûU RªZLj§p Lôe¡Wv Lh£dÏ AûUVôUp úTô]Õ JÚ ùT¬V TXÅ]UôLj ùR¬V®pûXVô?

AkRl TXÅ]úU GeL[Õ TXUôLÜm CÚd¡\Õ. TXUô] RûXûU Gu¡\ ùTV¬p CkRj RûXYoLs GûRf ùNnRôÛm BUôm Nôª úTôÓm CWiPôm LhPj RûXYoLÞm ùRôiPoLÞm CÚlTRôpRôu, CkR Uô¨Xd Lh£L°u RûXûUl ùTôßl©p CÚlTYoLs ùNnÙm RYßLs ùRôPo¡u\]. "C¥lTôûW CpXô HUWô Uu]u' LûRRôu CYoLÞûPVÕ. §ØL Utßm A§ØL RûXYoLs ÁÕ Ït\fNôhÓLs GÝkRôÛm AYoLs RûXYoL[ôLj ùRôPo¡u\]o. SUdÏ úUúX JÚ RûXûU CÚd¡\Õ Gu¡\ TVm, Lh£dÏl TXÅ]UôL CÚdLXôm. B]ôp, UdLÞdÏm UdL[ôh£j RjÕYjÕdÏm TXUô] ®`Vm.

úLôx¥l éNpLû[l Tt± Gu] ùNôp¡ÈoLs?

AÕ HúRô Lôe¡Wv Lh£«p UhÓmRôu úLôx¥l éNp CÚlTÕúTôXl úTÑ¡ÈoLú[? GkRd Lh£«p úLôx¥ CpûX Guß ùNôpÛeLs. U§ØL®p SôuÏ Gm.©.dLs, AYoLÞdÏs úLôx¥, ©[Ü Guß CÚd¡\Õ. úLôx¥l éNXôp ùLôûXLs GjRû] SPkR] GuTÕ Tt± A§ØL®]ûWd úLhPôp ùNôpYôoLs. úYß £X Lh£Lû[l Tt± Sôu HRôYÕ ùNôu]ôp úRôZûUd Lh£L°u EsLh£ ®YLôWj§p Sôu RûX«ÓYRôLd á± ®ÓYôoLs GuTRôp GÕÜm ùNôpX ®ÚmT®pûX

B]ôp, AYoL[Õ úLôx¥l éNpLs Lôe¡Wv úLôx¥l éNpLû[lúTôX T¡WeLUôLj ùR¬Y§pûX GuTûRVôYÕ JjÕd ùLôs¡ÈoL[ô?

Lôe¡W³p SPdÏm úLôx¥l éNp GuTÕ _]SôVLj§p Htßd ùLôs[lTÓm ®Rj§p SPd¡\Õ. A±dûLLs ùY°«PlTÓm. áhPeLs úTôPlTÓm, Uôtßd LÚjÕLs T¬Uô\lTÓm. AúRôÓ ¨uß®Óm. Ut\ §Wô®Pd Lh£Lû[lúTôX, ùYhÓLs ®ZôÕ. ùLôûXLs SPdLôÕ. ¬úUôh LihúWô#p LôoLs ÏiÓ ûYjÕj RLodLlTPôÕ. AYoL[Õ úLôx¥l éNpLs E«¬Zl©p Ø¥Ùm. GeL[Õ úLôx¥l éNpLs A±dûLLÞPu Ø¥Ùm. CÕRôu ®j§VôNm.

LôUWô_ÚdÏl ©\Ï Aû]jÕj RWl©]WôÛm Htßd ùLôs[lTÓm RûXYo JÚYo CpXôUp úTô]ÕRôu CkRd úLôx¥Ls EÚYôYRtÏd LôWQUô?

ùTÚkRûXYo Guß AYo AûZdLlTÓYÕ AR]ôpRôu. AYo CÚdÏmúTôÕ AYÚdÏm JÚ £X êjR RûXYoLÞdÏm LÚjÕ úYßTôÓLs CÚkR] Gu\ôÛm, AYûW Á± AYoL[ôp ùNVpTP Ø¥VôRRtÏ CWiÓ LôWQeLs. ØRXôYÕ, AYÚd¡ÚkR UdLs ùNpYôdÏ. CWiPôYÕ, AYo ÁÕ Lôe¡Wv úU#Pj§tÏ CÚkR AûNdL Ø¥VôR Sm©dûLÙm U¬VôûRÙm. ùTÚkRûXYÚdÏl ©\Ï êlT]ôo, YôZlTô¥ WôUêoj§, Gm.©. Ñl©WU¦Vm úTôu\ RûXYoLs GYÚdÏúU, CkR CWiÓ ®`VeL°p HRôYÕ JußRôu CÚkRúR R®W, UdLs ùNpYôdÏm, úU#PjÕ U¬VôûRÙm JÚúNW AûUV®pûX. CkRj RûXYoL°u ùNpYôdÏ ùRôiPoLs Uj§«p CÚkRúR R®W, RªZL UdL°u HúLô©jR BRWÜ CYoLÞdÏ CÚdL®pûX.

Ck§WôLôk§ Utßm WôËq Lôk§ ÁÕ UdLÞdÏ CÚkR Au×m, TôNØm, U¬VôûRÙm úNô²Vô Lôk§ ÁÕm CÚd¡\Õ Gu¡ÈoL[ô?

¨fNVUôL. Ck§Vô®u Aû]jÕl TϧLÞdÏm ùNu±ÚdÏm JúW AW£Vp RûXYo GeLs RûX® úNô²VôLôk§Rôu GuTÕ GjRû] úTÚdÏj ùR¬Ùm? Ck§Wô Lôk§ÙPàm, ©\Ï RûXYo WôËq Lôk§ÙPàm, ClúTôÕ Lôe¡Wv Lh£«u RûX® Gu¡\ Øû\«Ûm AYo úTôLôR RôÛLôúY Ck§Vô®p ¡ûPVôÕ Gu¡\ A[ÜdÏ UdLÞdÏj ùR¬kR RûXYo AYo UhÓmRôu. AYûWj úR¥ YkR ©WRUo TR®ûVúV úYiPôùUuß Õ\kR AYWÕ §VôLm AYo ÁÕ UdLÞdÏ CÚdÏm U§lûTÙm U¬VôûRûVÙm TX UPeÏ EVoj§d Lôh¥«Úd¡\Õ. Lôe¡Wv Lh£ûV UdLs BR¬lTÕ RªZLj RûXYoLÞdLôL ApX; GeL[Õ úR£Vj RûXûU«u ÁÕ AYoLÞdÏ CÚdÏm Sm©dûLVôpRôu.

Yô¬Ñ AW£VûXl Tt± ¿eLs Gu] ¨û]d¡ÈoLs?

Sôú] Ko AW£Vp Yô¬Ñ GuTRôp CkRl ©Wfû]L°u Aû]jÕl T¬UôQeLû[Ùm EQokRYu Sôu. Guû]l ùTôÚjRYûW, G]Õ RkûRVôo CÚkRYûW Sôu AW£V#p DÓTP®pûX. Sôu AW£V#p §¦dLlThPYu ApX. AW£VûX ®Úm© Htßd ùLôiPYu. AÕÜm, A¥UhPj ùRôiP]ôL, Lpí¬ SôsL°p UôQYo Lôe¡W³p ùRôPe¡, Cû[Oo Lôe¡Wv, SLWd Lôe¡Wv, UôYhP Lôe¡Wv Lªh¥j RûXYo Guß ÑUôo SôtTÕ BiÓ LôXm AW£V#p CÚdÏm Guû] "Yô¬Ñ AW£Vp' Gu¡\ YhPj§p JÕdÏYÕ GlT¥ Øû\VôÏm?

Yô¬NôL CÚlTÕ TXUô? TXÅ]Uô?

ùNpYôdÏl ùTt\ RûXYo JÚY¬u Yô¬NôL CÚlTÕ GuTÕ TXUô, TXÅ]Uô Guß úLhPôp CWiÓmRôu. AW£V#p A¥ùVÓjÕ ûYdL úYiÓUô]ôp, AkR A±ØLm ER®VôL CÚdÏúU R®W, AW£V#p ùRôPoYRtÏ AÕúY ªLl ùT¬V TôWUôLÜm CÚdÏm. GRtÏ GÓjRôÛm Ko AW£Vp Yô¬ûN AYWÕ RkûRVôÚPu Jl©hÓl úTNj ùRôPeÏYôoLs. AYûWl úTôX CYo CpûX Gu¡\ ®UoN]eLs GÝm. Guû]Ùm ùT¬VôûWÙm Jl©hÓl úTÑYûR Gu]ôp RÓdLÜm Ø¥VôÕ, R®odLÜm Ø¥VôÕ. AlT¥ Jl©ÓYÕ GkR ®Rj§p ¨VôVm? AR]ôp, Yô¬NôL CÚlTÕ TXm Guß ùNôp#®P Ø¥VôÕ.

AlT¥Vô]ôp Yô¬NôL CÚlTÕ TXÅ]Uô?

TXØm, TXÅ]Øm. A±ØLjÕdÏ UhÓmRôu Yô¬NôL CÚlTÕ ERÜúU R®W, UdLs ùNpYôdûLl ùT\ AÕ ERYôÕ. ØRp úRoR#p úYhTô[WôL "Yô¬Ñ' AûPVô[m ERYXôm. ùYt±dÏd áP Y¯úLôXXôm. B]ôp, AÓjR úRoR#p, AkR Yô¬£u AW£Vp ùNVpTôÓLsRôu ùYt± úRôp®ûVj ¾oUô²dÏúU R®W Yô¬Ñ Gu¡\ AûPVô[m ERYôÕ. UdL[ôh£«p Yô¬ÑLs, §¦dLlTP Ø¥ÙúU R®W AYoLs ùRôPokÕ ùNpYôdÏPu Yû[V YW AYoL[Õ ùNVpTôÓLsRôu ERÜm.

AW£Vp RûXYoLs ÏÓmTj§#ÚkÕ Yô¬ÑLs YÚYRôp Lh£dLôL EûZjR ùRôiPoLs TXo RûXYoL[ôL Ø¥VôUp úTô¡\úR?

AW£VpYô§Ls Åh¥#ÚkÕ Yô¬ÑLs EÚYô¡\ôoLs Gu\ôp ARtÏ AYoLÞdÏd ¡ûPdÏm Yônl×m, AYoLs Y[Úm ãZÛmRôu LôWQm. §\ûUNô#Ls RôdÏl©¥lTôoLs. §\ûU«pûX Gu\ôp UdLÞm, AYÚûPV Lh£dLôWoLÞm Cu]ôÚûPV Yô¬Ñ Gu¡\ ØLRôhNiVúU CpXôUp çd¡ G±kÕ®ÓYôoLs. Sôm CûRl Tt± ®Yô§jÕ SUÕ úSWjûR ÅQôdL úYi¥V AY£VúU CpûX.

¿eLs RªrSôÓ Lôe¡Wv Lh£j RûXYWôL CÚkRúTôÕ EeL°Pm LôQlThP úYLØm BoYØm AûUfNWô] ©\Ï LôQlTÓY§pûXúV, Hu? APd¡ Yô£d¡ÈoLs úTô#Úd¡\úR?

EeLs úLs®ûVf Ntß Uôt±d ùLôsÞeLs. APd¡ Yô£d¡ÈoLs Guß ùNôpYûR®P, Hu TÕe¡ CÚd¡ÈoLs Guß úLhPôp ARtÏ Gu]ôp T§p ùNôpX CVÛm. Sôu TÕe¡ CÚlTÕ, ÁiÓm TônYRtLôL. ARtLô] úSWjÕdLôLd Lôj§Úd¡ú\u.

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:

http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)