Wednesday, July 18, 2007

No more shyness for Pratiba: Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:

http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

"Ef£ÁÕ Yô²¥kÕ ÅÝ¡u\ úTô§àm, ùYhLªpûX ùYhLªpûX ùYhLùUuT§pûXúV..!'


Wednesday July 18 2007 15:54 IST

Id¡V ØtúTôdÏd áhP¦ Nôo©p Ï¥VWÑj RûXYo úYhTô[WôL Øu²ßjRlThÓs[ ©W§Tô Tôh¼#u ÁÕ NôhPlThÓs[ ªL YÛYô] Ït\fNôhÓLs úRNlTtßs[ JqùYôÚ Ï¥ULû]Ùm A§of£VûPV ûYd¡u\].

CdÏt\fNôhÓLÞdLô] ©W§Tô Tôh¼#u T§úXô ªL NôÕoVUô]Õ. "Sôh¥u ªLl ùT¬V TR®dLôL úTôh¥«Ó¡ú\u. ©WNôWm Gu\ ùTV¬p Gu ÁÕ Ït\mNôhÓYÕ êXUôL AkRl TR®«u Li¦VjûRd Ïû\jÕ ®Pô¾oLs; CÕYûW G]Õ 50 BiÓLôX ùTôÕYôr®p G]Õ U]Nôh£«uT¥úV SPkÕ YkÕsú[u'.

ªL ®ú]ôRUô] T§p CÕ! U]Nôh£ Gu\ A[ÜúLôp GlT¥ CYo ÁÕ GÝkÕs[ Ït\fNôhÓLÞdÏl T§XôL Ø¥Ùm? Ko FZpYô§dÏ AYWÕ U]Nôh£lT¥ XgNm YôeÏYÕ Ït\m ApX; JÚ §ÚPàdÏ AY]Õ U]Nôh£lT¥ §ÚÓYÕ Ït\m ApX; CúRúTôp ùLôsû[V¥lTYàdÏm ùLôûX ùNnTYàdÏm AYoL[Õ U]Nôh£«uT¥ ùLôsû[V¥lTÕm ùLôûX ùNnYÕm Ït\m ApX!

AYÚdÏ YdLôXjÕ YôeÏm YûL«p Uj§V ùNn§ Utßm J#TWl×jÕû\ AûUfNo ©¬VWgNuRôv Øuµ CÕ Jußm AùU¬dL A§To úRoRp ApX. Ck§VôûYl ùTôÚjRYûW úSW¥VôL UdLú[ Ï¥VWÑj RûXYûWj úRokùRÓdL Ø¥VôÕ. CeÏ Gm.©.dLÞm Gm.Gp.H.dLÞm UhÓúU úYôhP°jÕ úRoÜ ùNnÙm TR® CÕ Guß "AYoLÞm UdL[ôp úRokùRÓdLlThP UdLs ©W§¨§Lú[' Gu\ A¥lTûP EiûUûVdáP ªL XôYLUôL Uû\j§Úd¡\ôo! "UdLs ©W§¨§Ls UdL°u ®ÚlTjûR A±kÕ SPkÕ ùLôs[j úRûY«pûX; AÕ GeLÞdÏ AY£VØm CpûX; KhÓlúTôhÓ®hPôVô E]Õ úYûX Ø¥kRÕ, KWmúTô! Á§ ®`VeLû[ SôeLs TôojÕd ùLôs¡ú\ôm' - Guß YôdLô[¬u Lu]j§p Aû\VôR Ïû\VôLl úT£«Úd¡\ôo. Baô, §ÚYô[o ùTôÕ_]j§u ÁÕRôu CYÚdÏm CYo Nôok§ÚdÏm Lh£dÏm áhP¦dÏm GqY[Ü U¬VôûR?

úU-13 E.©. ØRpYWôLl TR® Ht¡\ôo UôVôY§. TR® Htß JÚUôRLôXm áP BL®pûX. UôVôY§Ùm úNô²VôÜm §p#«p Nk§jÕd ùLôs¡\ôoLs. úTfÑLÞm úTWeLÞm SPd¡u\]. E.©. Uô¨Xj §hPeLÞdÏ ì. 70,000 úLô¥ ¨§ RÚYRôL Uj§V AWÑ A±®d¡\Õ; UôVôY§ ÁRô] ì. 175 úLô¥ Rôw Y¦L Y[ôL FZp YZdûLf N¬Vô] BRôWm CpXôR LôWQjRôp YôTv ùTßYRôL E.©. Uô¨X BÞSo ¥ .®. Wôú_vYo A±®d¡\ôo! ©\ùLu], R]Õ SXu, E.©.«u SXu CWiÓm LY²dLlThPô¡ ®hPÕ! C² úRNSXu Tt± G]dùLu] AdLû\ Gu\ ç«p Lôe¡Wv ¨ßjÕm úYhTô[úW GeLs úYhTô[o G]j §hPYhPUôL A±®d¡\ôo, UôVôY§! קV Ï¥VWÑj RûXYÚdLô] ØRpLhPj úRoRp T¦ C²úR ùYt±ÙPu Ø¥kRÕ!

AÓjRLhPm BWmTUô¡\Õ! AÓjR Ï¥VWÑj RûXYo "Rôu úLhP úSWj§p, úLhP CPj§p ûLùVÝj§Óm STWôL CÚdL úYiÓm' Gu\ úSôd¡p ReL[Õ A¦«u úYhTô[ûWj úRP BWm©jRôo úNô²Vô! ©WQôl ØLo´, LWi£e, £YWôw Tôh¼p... G] JqùYôÚYWôL KWeLhPlThÓ áhP¦«u HúLô©jR BRWÜPu úYhTô[WôLj úRokùRÓdLlTÓ¡\ôo ©W§Tô Tôh¼p!

úTô]^ôL UWôh¥V Uô¨XjûRf úNokRYo Gu\ LôWQjRôp £YúNû]Ùm ©W§TôûY BR¬d¡\Õ! ©W§TôûY úYhTô[WôL ¨ßj§VRôp ùTi¦]j§túL ùTÚûU úR¥j RkÕ®hPRôL áhP¦«]o ájRô¥]o!

©W§Tô ÁRô] Ït\fNôhÓLû[ AÓdLÓdLô] BRôWeLÞPu Tj§¬ûLLÞm, TV ùNn§LÞm, AW£Vp YpÛSoLÞm, LhÓûWVô[oLÞm ùY°fNm úTôhÓd Lôh¥VùTôÝÕ, Lôe¡W^ým, ARu áhP¦d Lh£LÞm, CPÕNô¬LÞm "¾VûRl TôodLôúR, ¾VûRd úLhLôúR, ¾VûRl úTNôúR' Gu\ Lôk§V Y¯ûVl ©uTt±VÕ!

XgNm, FZp Lû\T¥VôR TX RûXYoLû[ Cußm ùLôiÓs[ Lh£ CPÕNô¬ Lh£Ls UhÓúU! B]ôp CPÕNô¬Ls, Cuß TpúYß úUôN¥ Ït\fNôhÓLÞPu á¥V ©W§Tô Tôh¼ûX BÞm Lôe¡Wv áhP¦ AWÑ R]Õ úYhTô[o CYoRôu Guß Ñh¥dLôhP, ARtÏ GkR G§ol×m LôhPôUp "BUôm' - Guß RûX AûNjRôoLs!

Aû]jÕd Lh£LÞm ùNu\ úRoR#p AlÕp LXôûU BR¬jRùTôÝÕ, úRôp® Eߧ Gu\ ¨ûX«Ûm ReL°u ¨ûXlTôÓ Ød¡Vm Guß úLlPu XhѪ ûNaûX AlÕp LXôØdÏ G§Wô] úYhTô[WôL ¨ßj§V CYoL[Õ Õ¦fNp ClúTôÕ GeúL úTô«tß?

CjRû]dÏm AlúTôÕ CPÕNô¬L°u BRWÜ Lôe¡W^ýdúLô BÞm Tô_L A¦dúLô úRûYúV«pXôR Ju\ôL CÚkRÕ. B]ôp Cuß Uj§«p CÚdÏm Lôe¡Wv áhP¦ AWúNô CPÕNô¬L°u BRW®Ûm RV®ÛmRôu LôXm Rs[ úYi¥V ¨ûX! CjRûLV YÛYô] ¨ûX«p CÚdÏmúTôÕ ùNu\ Øû\ úTôh¥«Pf ùNnR úLlPu XhѪûVúV CkR Øû\Ùm Ï¥VWÑj RûXYo úYhTô[WôL ¨ßj§«ÚdLXôúU! ©W§Tô Tôh¼ûX ªL U¡rf£ÙPu, §Úl§ÙPu HtßdùLôiPôoLs!

NÁTLôXUôLúY SûPùTtß YÚm AW£Vp ¨LrÜLû[l TôojRôp Uj§«p CPÕNô¬L°u RV®p Lôe¡Wv Bh£ SûPùTß¡\Rô ApXÕ úNô²Vô®u RV®p RtúTôûRV CPÕNô¬L°u AW£Vp CÚd¡\Rô Gu\ NkúRLúU YÚ¡\Õ! ùUôjRj§p CPÕNô¬Ls CPÕ "^ô¬'L[ôL Uô± YÚ¡\ôoLs!

UL°o E¬ûUûV ¨ûXSôhP ¡ûPjR CkR A¬V YônlûT ®ÓYôWô RªZL ØRpYo LÚQô¨§? "Aû]jÕd Lh£ AÚûUf NúLôR¬Lôs YôÃo! YôÃo! A¦ A¦VôL YôÃo! - Auû] SôÓ Lôj§P GußúU A¯Vô _]SôVLm éj§P Auû]ùVôÚYo Hß¡\ôo A¬VôN]m! ARtÏ YôrjR°dL - YWúYtß U¡Z YôÃo! YôÃo!' Guß R]dúL E¬V Tô¦«p AûZjRôo! RªZLm ØÝYÕªÚkÕ Lôo, úYu, úTÚkÕL°p YÚûL! áhP¦d Lh£j RûXYo WôURôú^ A§okÕ úTôÏm A[ÜdÏl úTW¦!

ùNuû] UôSLWúU §dÏØdLô¥VÕ! "ùTi¦]j§tÏl ùTÚûU úR¥V LûXOo YôrL!', "©W§Tô Tôh¼p ùYpL!' G] ®iQ§W ØZdLm! úUÛm JÚ YWXôß TûPjRôo LÚQô¨§!

1937-p ¿§dLh£ ùRôPe¡VÕ. 1938-p §Wô®P SôÓ úLô¬dûL GÝkRÕ. CRuêXm §Wô®P CVdLl TôWmT¬Vj§u RtúTôûRV YVÕ N¬VôL 80. ¿§dLh£ 1944-p §Wô®Po LZLm B]Õ. §Wô®P CVdLØm ARu ùLôsûLLÞm RªZLj§u êûXØÓdùLpXôm TW® AW£VXôLl T¬QôU Y[of£ GÓjÕ 1967-p §ØL Bh£dÏ YkRÕ. 2007-p Cußm AúR §ØL Bh£Rôu! ÕW§ÚxPm Gu]ùYu\ôp CkR 40 BiÓ LZL Bh£L°u LôXj§p, NhPNûT«p LÚQô¨§«u 50 BiÓ ùTôu®Zô NôRû] LôXj§p, 80 BiÓ §Wô®P CVdL TôWmT¬Vj§p JÚ RªrlùTiáP Ï¥VWÑj RûXYÚdLô] ØÝjRϧLÞPu EÚYôL Ø¥VôRÕRôu!

ùTi¦]j§tLôLÜm ùTi E¬ûUdLôLÜm úTôWô¥ YÚm RªZL ØRpYo Ïû\kRThNm R]Õ 5 Øû\ ØRpYo TR®«p JÚ Øû\VôYÕ R]Õ Lh£ûV NôokR JÚ ùTiûQ ØRpYo TR®«p AUoj§ TX BiÓLÞdÏ ØuTôLúY ùTi¦]j§tÏl ùTÚûU úR¥j Rk§ÚdLXôm! JÚúYû[ AÕRôu 2 Øû\ ù_VX#Rô ØRpYWôL Yônl× HtTÓj§d ùLôÓjúRôúU; AÕ §ØL®u NôRû]Rôú] Guß ®hÓ®hPôúWô Gu]úYô?!

AÓjÕ Tô_L®u úR£V _]SôVLd áhP¦«u ¨ûXlTôhûPl TôodLXôm! ØR#p CÚkúR ûTúWôu£e ù`LôYjRôu GeLs Ï¥VWÑj RûXYo úYhTô[o Guß EߧVôL CÚkRÕ. ©\Ï úNô²Vô - UôVôY§ §¼o áhÓ, ©W§TôÜdÏ £YúNû] BRWÜ, êu\ôYÕ A¦ ûL®¬l×... G] A¥úUp A¥®Z Øt±Ûm ¨ûX RÓUô±VÕ! "êu\ôYÕ A¦ LXôûU BR¬jRôp Rôu úTôh¥«p CÚkÕ ®XLj RVôo' G] ù`LôYj êXUôLúY A±dûL®hPÕ! CWiPôYÕ Øû\ úTôh¥dÏ LXôm UßjÕ®PúY ¨ûXûU Cuàm úUôNUô¡VÕ! YôwTôn, AjYô², WôwSôj£e... G] Tô_L®u Aû]jÕ ØRpLhPj RûXYoLs ×ûP ãZ úRoRp Lª`u AÛYXLjÕdÏf ùNuß ù`LôYjûR ÑúVfûN úYhTô[WôL UàjRôdLp ùNnV ûYjRôoLs.

FZp NmTôj§VjÕdÏm, ùNôjÕLÞdÏmRôu CÕYûW "©Sôª' úLs®lTh¥Úd¡ú\ôm! B]ôp R]Õ Lh£«u NôoTôL JÚ "©Sôª' úYhTô[ûWúV ¨ßj§VúRôÓ UhÓUpXôUp AYÚdLôL Lh£j RûXYoLÞm áhP¦j RûXYoLÞm SôÓ ØÝYÕm ÅÓÅPôLf ùNuß ReL[Õ úYhTô[ÚdÏ YôdL°dÏUôß úYi¥ "Tô_L JÚ ®j§VôNUô] Lh£' GuTûR ÁiÓm Eߧ ùNnRÕ.

CߧVôL êu\ôYÕ A¦«u XhNQjûRl TôolúTôm. ØR#p Vôo, Vôo ùTVûWúVô úVô£jRôoLs. FPLeL°Pm ¡Ñ¡ÑjRôoLs. Cߧ«p Jußm EÚlThÓ YWôÕ G]j úRôu\úY "LiùLhP ©\Ï ã¬V SUvLôWmúTôp' AlÕp LXôúU CWiPôYÕ Øû\ ¿¥dLhÓúU Guß ReL[Õ ùTÚkRuûUûVd Lôh¥]ôoLs'! AûR LXôm ØR#p SôãdLôLÜm ©\Ï úSW¥VôLÜm UßjR ©\Ï êu\ôYÕ A¦«u ¨ûXlTôÓ ªL úUôNUô]Õ! ©W§Tô, ù`LôYj CÚYÚdÏm SôeLs YôdL°dLl úTôY§pûX, úRoRûXl ×\dL¦d¡ú\ôm Guß A±®jRôo ù_VX#Rô!

SôPôÞUu\, NhPUu\j úRoRpL°uúTôÕ Fo FWôn, ùRÚjùRÚYôn, ÅÓÅPônf ùNuß "GeLÞdÏ YôdL°dL U\kÕ ®Pô¾oLs, EeLs _]SôVLd LPûUûV U\kÕ ®Pô¾oLs' Guß ×u]ûLjÕ ©WNôWm ùNnÙm CYoLs ReLÞdÏm AjRûLV LPûU EiÓ Gu\ A¥lTûP ¨VôVjûRdáP ÏlûTj ùRôh¥«p G±kRôoLs! úRôt\ôÛm TWYô«pûX, ©W§TôÜdÏm ù`LôYjÕdÏm G§WôL GeLs úYhTô[ûW ¨ßjÕúYôm; _]SôVLj§u UôiûTd LôlúTôm Gu\pXYô Ø¥ùYÓj§ÚdL úYiÓm!

TôYm, Gu]Rôu ùNnYôoLs AYoLs?! Xdù][, ûaRWôTôj, ùNuû], §p#... G] Fo FWônf ùNuß á¥lúT£Ùm ReLs A¦«u RûXYûWúV úRokùRÓdL Ø¥VôR ¨ûX. AYoLÞdÏsú[úV úTôhPô úTôh¥! Ck¨ûX«p GeúL CYoLs קV Ï¥VWÑj RûXYûWj úRokùRÓjÕ®Pl úTô¡\ôoLs?

CߧVôL ùTiÔ¬ûU Tt± úTÑTYoLÞdÏm ARu ÁÕ EiûUVô] AdLû\ Es[YoLÞdÏm JÚ ùNn§. (GRtùLÓjRôÛm ®RiPôYôRØm RodLØm ùNnÙm RodLYô§Lû[ CeÏ U\lúTôm) CjRû] Ït\fNôhÓLû[f ÑUkÕ ùLôi¥ÚdÏm ©W§TôûYj úRokùRÓj§ÚlTRu êXm Cuû\V Uj§V BÞm áhP¦ ùTi¦]jûR ùL[WYlTÓjÕYRtÏl T§XôL AûR AYUô]lTÓj§«Úd¡\Õ! L[eLlTÓj§«Úd¡\Õ!

J[ûYVôo ØRp ѲRô ®p#Vmv YûW CkR Sôh¥u ùTÚûUûV EXùLeÏm Tû\Nôt±d ùLôi¥ÚdÏm ùTiLs GjRû]úVô B«Wm úTo! úYÛSôf£Vôo, _ôu£Wô¦, NúWô´² SôÙÓ, ØjÕXhѪ ùWh¥, AÚQô B^l A#, E`ô úUjRô, ¨oUXô úRxTôiúP, ùN[kRWm WôUfNk§Wu, Ck§Wô Lôk§, úLlPu XhѪ, ¡ÚxQmUôs _LSôRu, úURô ThLo, E`ôWôn, AÚkR§ Wôn, Údª¦ AÚiúPp, Gm.Gv. Ñl×Xxª, XRô UeúLxLo, ©. ѺXô, Gv. _ô]¡, PôdPo NôkRô, `T]ô Bxª, Ck§Wô è«, ¡WiúT¥, LpT]ô NôqXô, ©.¥. E`ô, Nô²Vô ªoNô...G] ÑRk§Wl úTôWôhPm ùRôPe¡ AW£Vp, YWXôß, Lp®, ®gOô]m, NêL úNûY, LûX, CXd¡Vm, ®û[VôhÓ... Cuàm TpúYß Õû\L°p NôRû] TûPjR, TûPjÕd ùLôi¥ÚdÏm ùTiLs GjRû] GjRû] úTo? ¨ûXûU CqYôß CÚdL CkR Sôh¥u ØRp ùTi Ï¥VWÑj RûXYo TR®dÏ CqY[Ü Ït\fNôhÓLÞPu á¥V JÚ ùTiU¦Rôu ¡ûPjRôWô?

Wôú_k§W ©WNôj, PôdPo WôRô¡ÚxQu, _ô¸o aýûNu, ®.®. ¡¬, NgºYùWh¥, úL.Bo. SôWôVQu, AlÕp LXôm G] UôùTÚm Lp®Vô[oLs, £kRû]Vô[oLs, úUûRLs AXeL¬jR TR®«p AUWl úTô¡\ôo ©W§Tô Tôh¼p!

JÚ ¥ûW®e ûXNuv, úW`u LôoÓ, TôvúTôohÓ... ®iQl©dL §ÚYô[o ùTôÕ_]m GqY[Ü BRôWeLû[d Lôi©dL úYi¥«Úd¡\Õ, GqY[Ü AûXfNp AûXV úYi¥«Úd¡\Õ? AÕ CpûX, CÕ CpûX, CÕ úTôRôÕ, Rϧf Nôu±Rr úYiÓm G] GjRû] Øû\ §Úl© AàlTlTÓ¡\ôo.

B]ôp Cuû\V Uj§V BÞm áhP¦úVô R]Õ Ï¥VWÑj RûXYo úYhTô[¬u ©u]¦ Gu], AY¬Pm Es[ Ïû\TôÓLs Gu], EVo RϧLs Gu]..? GuTûRùVpXôm BWôVôUp, T¬ºXû]dÏ EhTÓjRôUp CjRû] Ït\fNôhÓLs YkR©\Ïm UßT¬ºXû] úRûY«pûX, GeLs Ø¥ûY Uôt\ CVXôÕ, GeLs úYhTô[¬u ùYt±ûV VôÚm RÓdLÜm Ø¥VôÕ, "Ef£ ÁÕ Yô²¥kÕ ÅÝ¡u\ úTô§àm, ùYhLªpûX ùYhLªpûX ùYhL ùUuT§pûXúV' - GuTûRúV áhP¦«u RôWL Uk§WUôLd ùLôiÓ Sôû[ SPdÏm úRoR#p ùYt±Ùm ùT\l úTô¡\ôoLs!

G]Õ 18 BiÓ Lôohå²vh T¦«p CÕYûW JÚ NkRolTj§páP Ï¥VWÑj RûXYûW Lôohå²p ùLôiÓ YkR§pûX..! AûR JÚ ùLôsûLVôLúY ûYj§ÚkúRu! B]ôp AûRj ReL[Õ úYhTô[o úRoÜ êXm EûPjÕd Lôh¥«Úd¡\ôoLs Cuû\V Id¡V ØtúTôdÏd áhP¦«]o! "T¥fNYu ãÕm TôYØm Ti¦]ôp úTôYôu, úTôYôu, IúVô ùYuß úTôYôu!' Gu\ ULôL® TôW§«u Y¬Lû[ ¨û]jÕdùLôiÓ ClúTôûRdÏ Sm U]ûRj úRt±d ùLôsYûR®P úYß Y¯ SUdÏj ùR¬V®pûX!

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)