Thursday, July 19, 2007

Dailies contribution towards Nation: Dr.A.B.J.Abdul Kalam

If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf


Sôh¥u Y[of£«p Sôú[ÓLs!

Thursday July 19 2007 00:00 IST


"Tj§¬ûLj Õû\«p £\kR úNûY׬kRûUdLôL WômSôj úLôVeLô ùTV¬Xô] ®ÚÕLs YZeÏm ®Zô®p TeúLtT§p ªÏkR U¡rf£ AûP¡ú\u. ®ÚÕ ùTt\YoLÞdÏl TôWôhÓLû[Ùm ®Zô®p TeúLtÏm EeLÞdÏ YôrjÕLû[Ùm ùR¬®jÕd ùLôs¡ú\u.

Tj§¬ûLLÞdÏ YônléhÓ, Tj§¬ûLf ÑRk§WjÕdÏd LhÓlTôÓ, Tj§¬ûLLÞdÏj R¦dûL Gu\ ùSÚdL¥Vô] LôXLhPj§páP Tj§¬ûLf ÑRk§WjÕdLôL AgNôUp TôÓThPYo WômSôj úLôVeLô. ÑRk§Wl úTôWôhP ÅWo, ùRô¯p A§To, Tj§¬ûLf ÑRk§WjÕdLôL AVWôÕ TôÓTÓTYo Guß TuØLf £\l× ùTt\Yo WômSôj úLôVeLô.

SôÓ ÑRk§Wm AûPYRtÏ Øu]Úm ÑRk§Wm AûPkR ©\Ïm AYo ùY°«hP Tj§¬ûLLs Aû]jÕúU AYÚûPV SôhÓlTtßdÏm, AfNªuûUdÏm Nôu\ôLj §Lr¡u\]. 1932-p Ck§Vu Gdv©Wv Tj§¬ûL«u A§TWô]ôo. ©\Ï ùYqúYß Ck§V ùUô¯L°Ûm Tj§¬ûLLû[j ùRôPe¡]ôo. AYÚûPV º¬V Y¯LôhÓR#p GpXô Tj§¬ûLLÞm UdL[ôp úTNlTÓm A[ÜdÏf £\lTôL ùY°YkR].

""Tj§¬ûLVô[oLs úRN Y[of£«u TeÏRôWoLs'' Gu\ RûXl©p Cuß EeLÞPu ®Yô§dL ®Úmסú\u.

1944-p G]dÏ 13 YVÕ. CWiPôYÕ EXLl úTôo SPkÕ ùLôi¥ÚkRÕ. GuàûPV AiQu ÑúRNªj§Wu, §]U¦ B¡V Sô°RrLÞdÏ ÕûQ ØLYWôL CÚkRôo. úYûXdLôL AYo CXeûL ùNu\Rôp, WôúUvYWj§p Cq®Ú Tj§¬ûLLû[Ùm ®¨úVô¡dÏm ùTôßlûT Sôu HtL úSokRÕ. UôQY]ôL CÚkR Sôu, EXLl úTôo ϱjR ùNn§Lû[ BoYUôLl T¥jÕ YkúRu. ØR#p §]U¦ Sô°RûZ Yôe¡VÕm, v©h@TVo @ûThPo ®Uô]m, Û@lhYô@l ®Uô]jÕdÏ G§WôL GlT¥ NiûP úTôhPÕ GuTûR BoYUôLl T¥lúTu. ®Uô]®V#p G]dÏ BoYjûR ®ûRjRúR §]U¦Rôu. EXLm ØÝYÕúU UdL°u BoYjûRj çiÓm ®`VeLs Au\ôPm B«Wm SPdLXôm. Tj§¬ûLVô[oLs AYtû\ Fu±d LY²jÕ E¬V YûL«p ùNn§VôLj RW úYiÓm.

1999-p ùPp A®q SLÚdÏf ùNuú\u. aUôv úTôWô°Ls ùXT]ôu GpûX«p WôÔYjÕdÏd LÓm úNRjûR HtTÓj§®hP]o Guß ùRôûXdLôh£«p Ød¡V ùNn§ûV A¥dL¥ J°TWl©d ùLôi¥ÚkR]o. AÓjR Sôs Tj§¬ûLLû[ Yôe¡VúTôÕ, CkRf ùNn§ûV ØRp TdLj§úXúV LôQ Ø¥V®pûX. WµVô®#ÚkÕ CvúWÛdÏ YkR JÚ ®YNô«, TôûXY]l Tϧ«p êuß BiÓL[ôLj Re¡ LônL±, TZfNôÏT¥ûV AúUôLUôL úUtùLôiÓ NôRû] TûPj§ÚlTÕ Ï±jR ùNn§Rôu ØRp TdLj§p ùY°Vô¡«ÚkRÕ. UdLÞm AfùNn§ûVjRôu BoYUôLl T¥jRôoLs. Tj§¬ûLj Õû\«u £\kR TeL°l× Guú\ Af ùNn§ûV Sôàm LÚÕ¡ú\u.

GpXô Tj§¬ûLL°Ûm BWônf£l ©¬Ü CÚdL úYiÓm. ùNn§Lû[j RW, BnÜùNnV, Ød¡VUô]Ytû\ GÓjÕûWdL CûRl TVuTÓjR úYiÓm. Lp® ¨ûXVeL°p Es[ Tj§¬ûL«Vp BnÜl©¬ÜPu CkRl ©¬Ü CûQdLlTP úYiÓm. úR£V Ød¡VjÕYm YônkR ©Wfû]Lû[ BnÜdÏ GÓjÕdùLôiÓ AÕ Hu, GR]ôp HtTÓ¡\Õ, ARtÏ ¿iPLôX, Ïß¡VLôX ¾oÜ Gu] Guß A±V CÕ ERÜm. êjR Tj§¬ûLVô[oLÞm Cû[OoLÞm C§p úNW úYiÓm. CR]ôp Tj§¬ûL«u RWØm EVÚm.

ùY°SôhÓl Tj§¬ûLL°p JÚ ùNn§ûV ùY°«ÓYRtÏ Øu, AûR BnÜl©¬ÜdÏ Aàlסu\]o. AVpT¦ JlTûPl× Gu\ AÜh-úNôo£e Øû\ ϱjÕ AùU¬dLô®p LÓûUVô] BhúNTm GÝkRúTôÕ, BnÜ ùNnÕ ùNn§ RW JÚ Tj§¬ûLVô[o AùU¬dLô®#ÚkÕ CeúL YkRôo. AVpT¦ JlTûPl× ¨ßY]eLs TVuTÓjÕm LÚ®Ls, NôR]eL°p 90% AùU¬dLô, IúWôlTô®#ÚkÕRôu C\dÏU§ ùNnVlTÓ¡u\] GuTûR A±kÕ, ùNn§VôL A°jRôo. AÕ AùU¬dL, IúWôl©V UdLÞdÏ ®VlûT A°jRÕ.

Ck§Vô®p RLYp ùRô¯pÖhTjÕû\ (I.¥.) GlT¥ Y[ok§Úd¡\Õ Guß A±V "¥vLY¬' úN]#u, RôUv @lÃhúUu Ck§VôÜdÏ YkÕ ùTeLðo úTôu\ FoL°p JÚ UôRjÕdÏm úUp Re¡]ôo. ""§ úYoph Dv @©[ôh'' (EXLm RhûPVô]Õ) Gu\ ×jRLjûR Gݧ]ôo. Ck§Vô®p UhÓm ApX, EXùLeÏm Cl ×jRLm SpX YWúYtûTl ùTt\Õ. Ck§Vô®Ûm ùY°SôÓL°Ûm Ck§Vl Tj§¬ûLVô[oLÞm ClT¥ HRôYÕ JÚ ®`VjûR GÓjÕd ùLôiÓ BnÜ ùNnVXôm.

Tj§¬ûLLs NØRôVjÕdÏl TVu RÚm YûL«p ùNVXôt\ Ø¥Ùm GuTRtÏ CWiÓ NÁTj§V ERôWQeLû[f Ñh¥dLôhP ®Úmסú\u.

ULôWôx¥Wj§p ®RoTô TϧdÏ LPkR UôRm ùNuú\u. AeÏ ®YNô«L°u ©Wfû] ϱjÕ ®YNô«Ls, A§Lô¬Ls, úY[ôiÕû\ ¨×QoLs, Tj§¬ûLVô[oLs, NêL úNYLoLs B¡úVôÚPu ®Yô§júRu. CúRúTôX Tj§¬ûLL°u BnÜdÏÝÜm úSW¥VôLúY AkRkR CPeLÞdÏf ùNuß ùNn§ úNL¬jRôp ©Wfû]ûV AûPVô[m LôQÜm, AWÑdÏ ¾oÜdÏiPô] Y¯Lû[f ùNôpXÜm ER®VôL CÚdÏm.

LPkR _þu UôRm 15-m úR§ ULôWôx¥Wj§u VYjUôp UôYhPjÕdÏf ùNuú\u. ÀhPô LôhPu Gu\ UWTÔ Uôt\m ùNnVlThP קVYûL TÚj§ûVf NôÏT¥ ùNnÕ SxPm HtThPRôp AkR UôYhP ®YNô«Ls U]m ùSôkR ¨ûX«p CÚkR]o. Y\h£ LôWQUôL ULãp Ïû\kRÕ; ApXÕ Nô®Vô¡l úTô«ÚkRÕ. Ri½o Tt\ôdÏû\ CpXôUp ùRôPokÕ ¡ûPjÕYkRôpRôu ÀhPô LôhPu ®ûRL[ôp SpX ULãp ¡ûPdÏm Gu\ EiûU AYoLÞdÏ AàTYm Yô«XôLjRôu ¡ûPjRÕ. CÕúY Øuáh¥ ùR¬k§ÚkRôp AYoL°u SxPjûRj R®oj§ÚdL Ø¥Ùm. RWUô] ®ûR, NôÏT¥ Øû\«p ®YNô«LÞdÏ Øû\Vô] T«t£, E¬V úSWj§p Ye¡d LPu, ®û[ùTôÚû[ EPú] NkûRlTÓjR SpX YN§, UûZ CpXôUp úTô]ôp TôN] ¿ÚdÏ Uôtß HtTôÓ B¡VYtßdÏ HtTôÓ ùNn§ÚkRôp ©Wfû] CkR A[ÜdÏ Øt±«ÚdLôÕ.

AÓjRÕ TôN]j Ri½o Tt±VÕ. YôndLôpLû[ ùYhÓYÕ, UûPûV UôtßYÕ B¡V úYûXLû[ Vôo úYiÓUô]ôÛm ùNnVXôm; Bú\ CpXôR CPeL°p Ri½ûW GlT¥d ùLôiÓYÚYÕ? UûZdLôXj§p GkùRkR Y¯L°p GpXôm ¿ûWf úNªdLXôm GuTûR ®YNô«LÞdÏf ùNôp#jRkÕ EPu CÚkÕ AUp ùNnRôp Y\h£ LôXj§p AÕ ûLùLôÓjÕ ERÜm. CûY UhÓm ApXôÕ UôYhPj§p Es[ _Ü° BûXLÞm NôÏT¥Vô[oLÞdÏf NôRLUôLf ùNVpThÓ AYoLÞûPV ®û[ùTôÚsLû[d ùLôsØRp ùNnV úYiÓm. CûPjRWLoLs CpXôUp úSW¥VôL ®tÏm YN§ ùNnVlTP úYiÓm. LkÕYh¥dLôWoL°Pm ®YNô«Ls £dLôUp CÚdL, GpXô ¡WôUeLÞdÏm Ye¡L°u úNûY ¡ûPdL úYiÓm.

®YNô«Ls úY[ôi EtTj§j §\û]l ùTÚd¡d ùLôs[Üm, ®û[ùTôÚsLÞdÏ SpX ®ûXûVl ùT\Üm I.¥.£. #ªùPh ¨ßY]m ùT¬Õm ER®VôL CÚkÕ YÚ¡\Õ.

TgNô©u úL¬ ×jRôo Gu\ CPj§p ®YNô«Ls, ùRô¯pÕû\«]o, BnÜ ¨ûXVm, Lp®dáPm B¡VYt±u ùSÚe¡V JjÕûZlTôp TÚj§®ûR«u EtTj§j§\u CÚUPeLôLl ùTÚ¡VÕ. ®YNô«LÞdÏ ¨YôWQm RÚm §hPeLû[ VôÚdÏj RW úYiÓm GuTûR ØR#úXúV ¾oUô²jÕ Ï±l©hP LôXYWm×dÏs A°dL úYiÓm. CRtÏ SpX ¨oYôL AûUl×m, §hP ¨û\úY\ÛdÏ Cu²u]ôoRôu ùTôßl× Gu\ ¨oYôL SûPØû\Ùm AY£Vm. ®RoTô®p ©Wfû] Gu], ¾oÜ Gu] GuTûR Tj§¬ûLL°u BnÜdÏÝdLs LiÓ©¥jÕ GÝR Ø¥Ùm.

úTô¬Ûm, EsSôhÓd LXYWeL°Ûm C\lTYoLû[®P NôûX ®TjÕL°Ûm ©\ ùSÚdL¥L°Ûm C\lTYo Gi¦dûL Sôh¥p ªL A§LUôL CÚd¡\Õ. JÚ Sôû[dÏ ClT¥ C\lTYoLs ApXÕ LôVmTÓ¡\YoL°u Gi¦dûL TjÕ XhNjûR GhÓm Guß JÚ LQdùLÓl× ùR¬®d¡\Õ. CkR 10 XhNm úTûWd LôlTôt\ JÚe¡ûQkR, ER®j §hPm AY£Vm. Bk§W Uô¨Xj§p AlT¥ùVôÚ §hPm At×RUôLf ùNVpTÓjRlTÓ¡\Õ. ùSÚdL¥LôX úUXôiûU-BnÜ Gu\ AûUl× ûaRWôTôûRj RûXûU«PUôLd ùLôiÓ ùNVpTÓ¡\Õ.

NôûX ®TjÕ, ©WNY LôXj§p RôndÏm, úNndÏm HtTÓm BTjÕLs, ¡¬ª]p SPY¥dûLL[ôp E«oLÞdÏ HtTÓm BTjÕ, ÅÓL°p, ùRô¯tNôûXL°p, AÛYXLeL°p HtTÓm ¾ ®TjÕ, ªuNôW ®TjÕ, WNôV] ®TjÕ, ¨X SÓdLm, B¯l úTWûX, ªÚLeL[ôp ®TjÕ Guß GÕYôL CÚkRôÛm RLYp ¡ûPjR 30 ¨ª`eLÞdÏs AkRl TϧdÏ ØRÛR® Bm×XuvLÞPu ùNuß NmTkRlThPYoLû[d LôlTôt±, EVo £¡fûNdÏj RôURm Cu±, AûUl©u RLYp ùRôPo×-YôL] YN§Lû[l TVuTÓj§ ùLôiÓúTônf úNolTÕRôu CkR Øû\. CRtÏ ØRpT¥úV, ùSÚdL¥ LôXj§p 108 Gu\ GiûQj ùRôPo×ùLôiÓ Gu] ùSÚdL¥, GkR CPm Gu\ RLYûXfÑÚdLUôL, ùR°YôLf ùNôu]ôp úTôÕm, Ut\Ytû\ AYoLs TôojÕd ùLôsYôoLs.

CkR AûUl× HtThP ©\Ï Bk§Wj§u 23 UôYhPeL°p 380 Bm×XuvLs AYNW ER®, Áh×l T¦L°p ER® YÚ¡u\]. CÕYûW«p 11,500 úT¬u E«o E¬V úSWj§p ER®Ls A°jÕ LôlTôt\lThÓs[Õ. CkR úNûY 24 U¦ úSWØm YôWm ØÝYÕm ¡ûPlTÕ CRu R²f£\l×. Cf úNûYûVl ©\ Uô¨XeLÞdÏm ë²Vu ©WúRNeLÞdÏm ®¬ÜTÓjR SPY¥dûLLs GÓdLlTÓ¡u\]. C§p AWÑm, R²Vôo ¨ßY]eLÞm Ru]ôoYj ùRôiÓ ¨ßY]eLÞm CûQkÕ ùNVpTP úYiÓm. Tj§¬ûLVô[oLs C§p Ød¡Vj ùRôPoTô[oL[ôL CÚkÕ úNûY ׬VXôm.

Tj§¬ûL GuTÕ YôNLoLÞdÏj RLYpLû[Ùm Lp®ûVÙm A°lTÕ. Tj§¬ûLLs SuÏ ùNVpThPôp úRNm YÛYûPÙm. TWTWl× ùNn§dÏ Tj§¬ûLLs Ød¡VjÕYm RWdáPôÕ. Õ¦fNXôL, EiûUVôL, EjúYLm FhÓ¡\ YûL«p ùNn§Lû[j RÚYÕRôu EiûUVô] Tj§¬ûL«VXôÏm. AÕ úRNj§u ùTôÚ[ôRôW, AW£Vp Y[of£dÏ ERÜm. Tj§¬ûLL[ôp Cû[OoL°u U]jûR Uôt\ Ø¥Ùm GuTRôp, BdLéoYUôLf ùNVpTÓYÕ ªLªL AY£Vm.

100 úLô¥ Ck§VoL°u úRûYûVd LÚj§pùLôiÓ, Tj§¬ûL«VÛdLô] WômSôj úLôVeLô ®Ú§p úUÛm 2 ©¬ÜLû[Ùm ùRôPeL úYiÓm. 1. FWL Y[of£dÏ ERÜm YûL«p ùNn§ RÚYRtÏm, 2. TgNôVjÕ Wôw AûUlûT FdÏ®dÏm YûL«p ùNVpThPRtÏm Guß 2 ®ÚÕLû[ 2007-08 ØRp YZeL úYiÓm.

(WômSôj úLôVeLô ùTV¬Xô] Tj§¬ûL«Vp ®ÚÕLû[ YZe¡ §p#«p Ï¥VWÑj RûXYo AlÕp LXôm §eLs¡ZûU Bt±V EûW«u ÑÚdLm)

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)