Tuesday, June 26, 2007

A proposal for a Evening Court

A proposal for a Evening Court

Courtesy_
Dinamalar ePaper

God only save the Country

If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

Km A¡XôiP SôV¡úV úTôt±... úTôt±...

Tuesday June 26 2007 17:52 IST


KhPô...? CÕYûW úTôhPÕ úTôRôRô? Cu²dÏj úRoRp YuØû\ HÕm CpXôUp SPkRôúX úTôÕmà YôdÏlT§Ü Ø¥V\YûW úLô«ÛdÏsú[úV CÚdL\Rô Yk§ÚdúLuTô! YôdLô[ÚdÏl TQmu\ôeL, úRoRp Lª`àdÏ ªWhPpu\ôeL, YuØû\ ùY¥dÏmu\ôeL... _]SôVLjÕ úUX CÚdL\ Sm©dûLúV úTô«ÓfÑlTô..! GkRd Lh£dLôWàm CkR SôhûPd LôlTôjR\ÕdÏ YWûX; TQm NmTô§dLjRôu Yo\ôuà GpúXôÚúU úT£dL\ôeL. ÑRk§Wm Yôe¡ 60 YÚ`m BfÑ,

SôÞdÏ Sôs XgNØm FZÛm YuØû\Ùm Y[okÕ¡húPRôu úTôÏÕ! RTO B©v, ùW´vPo B©v, Rô£pRôo B©v...à ØdLôpYô£ AWÑ AÛYXLeLs[ LôÑ CpXôU Lô¬VúU BLôÕu\ ¨ûX! CûRùVpXôm J¯fÑdLh¥ SôÓ "ãlTo TYo' BLlúTôÏÕuà £²UôdLôWu TPm GÓjÕ úLô¥úLô¥Vô NmTô§dL\ôu. AkRlTQjÕX Lßl× GqY[Ü ùYsû[ GqY[Üuà GYàm úLhLl úTô\Õm CpûX. AYàm LôhPlúTô\Õm CpûX. GkR Bh£ YkRôÛm N¬, UÕdLûPLû[ §\kÕ Ru]ôp Ø¥gNYûW GpúXôÚdÏm Ï¥d¡\ YônlûT HtTÓj§ ùLôÓdL\ôu.

GpúXôo ÅhúXÙm TLYj¸ûRÙm ÏoWôàm ûT©Þm CÚdÏúRô CpûXúVô ¨fNVUôL ¥.®. CÚdÏÕ! AlT¥úV CÚkRôÛm AÕX Es[ úTôRû]LsT¥ GjRû] NR®¡Rm úTo SPdL\ôeLuà ùR¬VûX! ÅhPmUô ¥.®. º¬Vp TôojÕhÓ AÕ Øu]ô¥úV LpÛUô§¬ EhLôok§ÚdLô. AÕX Lôi©dL\Õ ØÝdL Yd¡Wm. ×Ú`àdÏm Ls[dLôRp, ùTiPôh¥dÏm Ls[dLôRp CpXôR º¬VúX ¡ûPVôÕ. ùTiPôh¥úV ×Ú`û] BsùYfÑd ùLôpX\ô! N¬, Cû[Oo NØRôVUôYÕ §ÚkÕUôuà TôojRô ©¬h¥xLôWu¡hP ÑRk§Wm Yôe¡]©\Ïm AYu LiÓ©¥fN ¡¬dùLhÓdÏ A¥ûUVô¡ ¡Pd¡\ôu. CkRd Li\ô® GpXôjûRÙm Rh¥dúLhL úYi¥V Tj§¬ûLdLôWú]ô CÕ GpXôjûRÙm F§ ùT¬ÑTÓj§, Ru TeÏdÏ ÑÚ§ Hj§, YRk§LXkÕ SpXôúY LôÑ TiQ\ôu.

JhÓùUôjRjÕX CkR 60 YÚ`jÕX ùTôÕ_]m AjRû]úTÚm (Guû]Ùm úNojÕRôuTô ùNôpú\u) UûZX Sû]V\ GÚûUUôÓ Uô§¬ B«húPôm! FÚdÏ FÚ, ùRÚÜdÏ ùRÚ Uà`u SPdL Ø¥VôR A[ÜdÏ GeL TôojRôÛm Lh£j RûXYoLs LhAÜh, úTôvPo! GY]ôYÕ Á]ôh£ AmUàdÏm ùNôdLSôRÚdÏm "LhAÜh' ùYfÑ Tôoj§ÚdúLôUô? Lôk§Ùm, ®úYLô]kRÚm, TôW§VôÚm, LôUWô_Úm ©\kR SôÓ Uô§¬VônVô CÚdÏÕ? úTôÕUlTô úTôÕm. LPÜû[j R®W CkR SôhûPd LôlTôt\ úYß VôWôÛm Ø¥VôÕu\ Ø¥ÜdÏ Yk§húPu..!

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

Saturday, June 23, 2007

MK threatens CEC

EC not to postpone byelection

J. Venkatesan

Commission to maintain a close watch

NEW DELHI: The byelection to the Madurai West Assembly constituency, scheduled for June 26, may not be postponed at this stage.

The indication was given by the Election Commission, after reviewing the situation in the constituency on Friday. It directed the Chief Electoral Officer and poll observers to maintain a close watch and send reports.

Highly placed Commission sources told The Hindu: “We will keep our option open. In the last two days, there has been some improvement in the ground situation. Chances of postponement have receded. But, it is not an improvement with which the Commission is fully satisfied. We will constantly review the situation in the run up to the polls.”

At a meeting held in the morning, the Commission considered the reports of the observers, and the response of the State Government detailing steps taken to improve the law and order situation in the constituency, including arrests made in the last two days.

Eventful day

Earlier in the day, a senior Union Minister belonging to the Dravida Munnetra Kazhagam spoke to a Commissioner to ascertain whether the byelection would be postponed. According to the sources, the Commissioner told him that reports of Chief Minister M. Karunanidhi threatening to go on indefinite fast amounted to a “veiled threat.”

The Minister informed the Commission that the Chief Minister had not issued any such statement.

Subsequently, Union Shipping Minister and leader of the DMK Parliamentary Party, T.R. Baalu, issued a statement (to PTI) that reports of Mr. Karunanidhi threatening to go on fast were “baseless and false.” He added: “My leader has not made any statement to that effect.”

The Commission sources said the Prime Minister’s Office also got in touch with the Commission and denied reports that Mr. Karunanidhi would go on fast. The Commission made it clear to the PMO that it could not accept a private denial for a public statement. Either the statement must be withdrawn, or there must be a public denial.

According to the sources, Chief Secretary L.K. Tripathy, faxed a letter to the Commission stating that he had spoken to the Chief Minister, and the latter had denied having issued any statement that he would go on fast.

The Commission, after a second meeting in the evening, decided not to postpone the elections at this juncture.

© Copyright 2000 - 2006 The Hindu

Courtesy_
THE HINDU
http://www.thehindu.com/2007/06/23/stories/2007062350930100.htm


MK scuttled EC move on postponement: Jaya
Friday June 22 2007 13:18 IST

MADURAI: Launching a frontal attack on Chief Minister M Karunanidhi, AIADMK general secretary J Jayalalithaa on Thursday accused him of blackmailing UPA chairperson Sonia Gandhi to arm-twist the Election Commission from postponing the June 26 bypoll to the Madurai West Assembly Constituency.

Speaking at an election meeting here to seek votes for her party candidate Sellur K Raju, she said the Congress president was meekly caving in to the pressure exerted by the DMK. Apprehensive of a crisis to the ruling coalition at the Centre, the Congress had ensured that the by-election was not postponed, she added.

According to her, the EC had taken a serious view of the largescale violations and money distribution in the constituency and was all set to issue the order, deferring the elections. However, Karunanidhi had successfully scuttled it, she claimed.

Referring to the Presidential election, she charged Karunanidhi with working against the interests of the Tamils by denying President APJ Abdul Kalam, a ‘proud’ Tamil, a second term.

The DMK chief, who is never tired of claiming the leadership for the Tamils, was only interested in securing a Cabinet berth for his daughter Kanimozhi. This was the deal he had struck with the Congress to extend support for Pratibha Patil, the UPA candidate, she said.

Taking on the Chief Minister for promoting his son M K Azhagiri as an extra-constitutional authority, she said this had led to the collapse of the law and order machinery in the southern districts.

Listing out the various charges against Azhagiri, she said that he was the prime accused in the murder of DMK former minister Tha Kiruttinan and in the Dinakaran attack case. She also said that Azhagiri only presided over the cash distribution to voters, besides indulging in intimidation tactics in the by-election.

Taking a dig at the Chief Minister being eulogized as ‘Manu Neethi Cholan’, she asked whether Karunanidhi was prepared to render justice like the legendary king to the families of the three employees of Dinakaran, who died in the attack on the office of the daily, reportedly by the supporters of Azhagiri.

Even the Maran brothers, who cried foul initially, were negotiating for a compromise, forgetting the assurance given to secure justice for the employees of the newspaper, she remarked.

‘‘ Can we forgive them?’’ she asked the people. She expressed confidence that the voters could not be ‘purchased’ and if that was the case, only the Tatas and Birlas would be ruling the country.

She blamed the DMK Government for failing to implement the promises made during the Assembly elections and the spiralling prices of essential commodities and appealed to the electorate to use this by-election for a political change at the Centre as well as in the State.

MDMK General Secretary Vaiko and a host of former AIADMK ministers were also present.

Courtesy_
THE NEW INDIAN EXPRESS

Congested Bangalore - an Overview Analysis

If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf


ùS¬N#p ùTeLðo: 29 XhNm YôL]eLû[ JÝeÏTÓjR 1800 úTôÄ^ôo

Saturday June 23 2007 00:30 IST

ùTeLðo, _þu 23: ùTeLð¬p 29 XhNm YôL]eLû[ JÝeÏTÓjR 1800 úTôdÏYWjÕ úTôÄ^ôo UhÓúU CÚlTRôp SLWm ùS¬N#p £d¡j R®d¡\Õ.

Ck§Vô®p RLYp ùRô¯pÖhTm, E«¬ ùRô¯pÖhTj§p £\kÕ ®[eÏm SLWm GÕ Guß úLhPôp EPú] ¨û]ÜdÏ YÚYÕ ùTeLðo. AÕúTôp úTôdÏYWjÕ ùS¬N#Ûm Aû]YûWÙm Tô§jR SLWØm ùTeLðoRôu.

ùTôÕj Õû\ ¨ßY]eLs, R²Vôo ùRô¯pÖhT ¨ßY]eLs, LôpùNuPoLs G] ¨ßY]eLs Ï®kÕs[ SLWm ùTeLðo. B]ôp Ck SL¬p úTô§V úTôdÏYWjÕ YN§«pûX. SÓjRW UdLs E¬V úSWj§p AÛYXLjûRf ùNu\ûPV TVuTÓjÕYÕ CÚ NdLW YôL]eLû[úV.

CRtÏ LôWQm, SL¬u GpXô TϧLû[Ùm CûQdÏm YûL«p W«p úTôdÏYWjÕ YN§ CeÏ CpXôRÕRôu. ®¯jÕdùLôiP AWÑ, CûRd LÚj§p ùLôiúP ClúTôÕ ùUhúWô W«p §hPjûRf ùNVpTÓjR BúXô£jÕYÚ¡\Õ. Cj §hPm 2010-m Bi¥p ùNVÛdÏ YÚm Guß G§oTôodLlTÓ¡\Õ.

ARtÏs SL¬u úTôdÏYWjÕ Cuàm A§LUô¡, UdLs SPUôP Ø¥VôR ¨ûX HtThÓ®Óm. RtúTôÕ SL¬p 29 XhNm YôL]eLs Es[]. C§p CÚ NdLW YôL]eLs UhÓm ÑUôo 16 XhNm. SôsúRôßm 600 קV YôL]eLs úTôdÏYWj§p úNo¡u\].

CûRd LÚj§p ùLôiÓRôu, "ÏÓmTjÕdÏ JÚ Lôo' §hPjûR AUpTÓjR úYiÓm, קRôL CÚ NdLW YôL]eLs T§Ü ùNnYûR £X LôXm ¨ßjR úYiÓm Gu\ úLô¬dûLLs GÝkÕs[].

SL¬p GkRl TϧdÏf ùNu\ôÛm, úTôdÏYWjÕ ùS¬NpRôu. CÕ AÛYXL úSWj§p UhÓUpX. LôûX 9 U¦dÏ ÕYe¡]ôp CWÜ 9 U¦YûW CkR ùS¬NûXd LôQ Ø¥Ùm.

úTôdÏYWjÕ ùS¬NûX JÝeÏTÓjR úTô§V úTôÄ^ôo CpXôRÕm JÚ LôWQUôÏm. SL¬p KÓm 29 XhNm YôL]eLû[d LhÓlTÓjR ¨VªdLlThÓs[ úTôÄ^ô¬u Gi¦dûL 1800-Rôu.

£X CPeL°p NôûX ®§ûV Á± TXo ùNpYÕm ùS¬NÛdÏ LôWQUô¡®Ó¡\Õ. CûRj RÓdL úTô§V úTôÄ^ôo Al Tϧ«p CÚlT§pûX. UûZ úSWm YkÕ®hPôp ùS¬Np Cuàm A§LUô¡®Ó¡\Õ.

SL¬p Es[ ùUôjR úTôdÏYWjÕ £d]pL°p 165 £d]pL°p UhÓúU LôuvP©sLs ¨VªdLlThÓs[]o. Á§ 250 £d]pL°p úTôdÏYWjÕ úTôÄ^ôo CpûX.

CÕ Ï±jÕ úTôdÏYWjÕ úTôÄv áÓRp BûQVo Gm.Gu.ùWh¥ á±VRôYÕ:

SL¬p YôL] ùS¬NûXd LhÓlTÓjR úUÛm 922 LôuvP©sLs ®ûW®p ¨VªdLlTPÜs[]o. CYoLs ¨VªdLlThP ©\Ïm úUÛm 1000 úTôÄ^ôo úRûY.

SLWf NôûXLs ªL ÏßLXôL CÚlTÕm YôL]eLs ùS¬N#p £d¡d ùLôsYRtÏ LôWQm. Cf NôûXLs AûUdLlThÓ TX BiÓLs B¡®hP]. CYtû\ ClúTôÕ ®¬ÜTÓjRÜm Ø¥VôR ãr¨ûX. LôWQm, CÚ TdLeL°Ûm LhPPeLs.

CR]ôp SL¬p YôL]l ùTÚdLjÕdÏ HtT NôûX YN§ CpXôRÕm JÚ LôWQUôÏm Gu\ôo ùWh¥.

AûUfNo ©WLôx Jl×Rp: úTôdÏYWjÕ úTôÄ^ôo Tt\ôdÏû\ CÚlTûR NhPm Utßm LôYp Õû\ AûUfNo Gm.©. ©WLôx Jl×dùLôiPôo. AYo á±VRôYÕ:

úTôdÏYWjûR JÝeÏTÓjÕm T¦«p úTôÄ^ôo Tt\ôdÏû\ Es[Õ. CÕ ùTeLðo SL¬p UhÓUpX. Uô¨Xm ØÝYÕm CúR ¨ûXRôu.

CûRd LÚj§p ùLôiÓ CkR BiÓ 4 B«Wm LôuvP©sLû[ T¦«p ¨VªjÕ YÚ¡\Õ AWÑ. CkR ¨VU]m Ø¥kRÕm AÓjÕ JÚ ©¬Ü LôuvP©sLs ¨VªdLlTÓYo Gu\ôo AYo.

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

Thursday, June 21, 2007

Weak PM Vs. Loyal President: Article in Dinamani

úNôûLVô] ©WRUo, ®ÑYôNUô] Ï¥VWÑj RûXYo!

Gv. ÏÚêoj§


Ï¥VWÑj RûXYo TR®dÏ Id¡V ØtúTôdÏ áhP¦«u úYhTô[o ©W§Tô Tôh¼pRôu Guß Tj§¬ûLLs, ØRp TdLj§p ùNn§ ùY°«hP AúR Sô°p Utù\ôÚ ùNn§ ùTÚmTôXô]YoL°u LY]jûRl ùT\ôUp EsTdLj§p TPjÕPu ©WÑWUô]Õ.

Lôe¡Wv RûXYo úNô²Vô Lôk§ TôojÕd ùLôi¥ÚdL, Uô¨XeL[ûY Eßl©]WôL ©WRUo UuúUôLu £e TR®úVtßd ùLôiP ùNn§Rôu AÕ.

CkR CÚ ùNn§Lû[Ùm Ju\ôLf úNojÕl TôojRôp, AW£VpçVôL BTjûR ®û[®dLdá¥V JÚ Uôt\Øm, AW£Vp NhPjûRúV YÛ®ZdLf ùNnÙm ®`UUô] ØVt£Ùm ×XlTÓm.

CûRl ׬kÕùLôs[ úYiÓm Gu\ôp §ûW ®XdLlTP úYiÓm; Sôh¥u ªL EVokR TR®LÞdÏ E¬VYoLû[ SUÕ "AW£Vp Nd§Ls', A§Ûm ϱlTôL Id¡V ØtúTôdÏ áhP¦ GlT¥j úRoÜ ùNn¡\Õ GuTûR ®[d¡]ôúX ®`UeLs AmTXUô¡®Óm.

Ï¥VWÑj RûXYo TR®dLô] úYhTô[o úRo®p GlT¥ JÚ Lh£ ØuùUô¯kR ùTVûW Utù\ôÚ Lh£ ¨WôL¬jRÕ, Vôo VôÚûPV ùTVoLs GpXôm T¬º#dLlThP].

Cߧ«p ©W§Tô Tôh¼p GlT¥j úRoÜ ùTt\ôo Guù\pXôm Tj§¬ûLLs JÚ ®`Vm ®PôUp Gݧd Ï®jÕ®hP]. Wô_vRôû]f úNokR JÚ ""ù`LôYjûRjRôu'' ©W§Tô UQkÕ ùLôi¥Úd¡\ôo GuTÕ EsTP, GpXô £ß ®`VeLÞm AXNlThÓ®hP].

Sôh¥u EVo TR®dÏ úYhTô[ûWj úRoÜ ùNnR Lôe¡Wv Lh£, Lh£«u RûXYo úNô²VôÜdÏ ®ÑYôNUôL SPlTôWô Gu\ JúW RϧûV UhÓúU A¥lTûPVôLd ùLôiÓ ùTVoLû[l T¬º#j§Úd¡\Õ.

ARôYÕ -""Lôe¡Wv Lh£dÏ ®ÑYôNUô]YWôL CÚkRYoLsáP T¬º#dLlTP®pûX, úNô²VôÜdÏ ®ÑYôNUô]YoLs UhÓúU'' T¬º#dLlThP]o GuTÕ Etß LY²dLjRdLÕ.

úNô²VôÜdÏl ©¥jR úYhTô[ûW, Uôod£vh Lh£ R]Õ "WjÕ A§LôWm' (ÅhúPô) êXm ¨WôL¬jRÕ, Uôod£vh VôûWj úRoÜ ùNnRúRô AYûW úNô²Vô R]Õ WjÕ A§LôWm êXm ¨WôL¬jRôo.

£YWôw Tôh¼p, ѺpÏUôo µiúP, LWi £e B¡V úNô²Vô ®ÑYô£Lû[ CPÕNô¬LÞm, Uôod£vÓL°u úNômSôjûR úNô²Vô Lôk§Ùm ¨WôL¬jR]o.

®Wd§«u GpûXdúL ùNu\ Uôod£vÓLs Lôe¡WvLôWWô] ©WQôl ØLo´ ùTVûW ØuùUô¯kR]o. R]dÏ ØÝ ®ÑYôNm ùR¬®lTYûWj R®W Ut\YoLû[ HtLúY Ø¥VôÕ Guß UßjÕ®hPôo úNô²Vô.

úNô²VôÜdÏ ®ÑYôNUô]YoL°u Th¥Vp ¿iÓùLôiúP úTô]Rôp, JÚ LhPj§p ªLÜm Lû[jÕlúTô] Uôod£vÓLs, ©W§Tô®u ùTVûWd á±VÕm, "N¬'ùVuß Jl×dùLôiÓ®hP]o.

AYûW úYiPôm Guß ¨WôL¬jRôp ""ùTi C]jûRúV G§olTYo'' Gu\ Øj§ûW ÏjRlThÓ®Óm. AlT¥ JÚ ùLhP ùTVûWf NmTô§dL ùTÚmTôXô] AW£VpYô§Ls RVôWôL CpXôUp CÚlTRôp, ©W§Tô ùTVûW Htßd ùLôiÓ®hP]o CPÕNô¬Ls.

úNô²VôÜdÏ ®ÑYôNUô], AúR NUVm CPÕNô¬L[ôp ¨WôL¬dLlTP Ø¥VôR úYhTô[¬u ùTVo á\lThPÜPú]úV, úYhTô[o úRoÜ C²úR Ø¥kÕ®hPÕ.

Lh£j RûXYÚdÏ ®ÑYôNUô] ùRôiPo, Ï¥VWÑj RûXYWôLl TR® HtTÕ Sôh¥u AW£Vp NhPjÕdÏj RôeLØ¥VôR ùRôpûXLû[ HtTÓjRdá¥VÕ.

Sôh¥u ©WRUo TR®«p CÚlTYo Uô¨XeL[ûYj úRoRp êXm úRokùRÓdLlThÓ TR®«p ¿¥lTÕ, AW£Vp NhPjÕdÏ BTjRô]Õ.

AW£Vp NhPm EÚYôd¡Ùs[ Ï¥VWÑj RûXYo TR®ûV Y¡dLl úTô¡\ JÚYo, Lh£j RûXY¬Pm ®ÑYôNUôL CÚlTYo.

©WRUo TR®«p AUok§ÚlTYúWô, ùTôÕj úRoRp êXm UdLû[f Nk§dLj §Wô¦«pXôR, AW£Vp ùNpYôdLt\ ùTômûU BYôo.

JÚ Sôh¥u AW£V#p ©WRUo GuTYo ØÕùLÛm× úTôu\Yo. ©WRUo UuúUôLu £e, AW£Vp çVôLl TôodÏmúTôÕ ùNpYôdÏ CpXôRYo.

G]úY úNô²Vô Lôk§ ûYjRÕRôu Lh£«Ûm Bh£«Ûm NhPUôL CÚd¡\Õ. AYÚûPV ®Wp AûN®p CWiÓm CVe¡d ùLôi¥Úd¡u\].

1991-p ©WRUo TR®dÏj úRokùRÓdLlThP ©\Ï ©.®. SW£mU Wôq, ùToaôméo UdL[ûYj ùRôϧ«#ÚkÕ SôPôÞUu\jÕdÏj úRokùRÓdLlThPôo. AúR úTôX UuúUôLàm UdL[ûYdÏl úTôh¥«hÓ ùYt± ùTt±ÚdLXôm.

B]ôp ARu êXmáP UuúUôLàdÏ JÚ AW£Vp AkRvÕ ¡ûPjÕ®PdáPôÕ GuT§p úNô²Vô ""AdLû\VôL'' ùNVpTh¥Úd¡\ôo.

©WRUûWl úTôXúY Ï¥VWÑj RûXYÚm R]Õ LhPû[LÞdÏd ¸rlT¥kÕ SPlTYWôL CÚdL úYiÓm Gu\ ¾oUô]j§u ùY°lTôúP Cq®Ú ¨Lrf£LÞm.

©W§Tô Tôh¼Ûm, úL.Bo. SôWôVQàm, AlÕp LXôØm GlT¥j úRokùRÓdLlThPôoLs Guß U]dLi¦p JÚ Øû\ §ûW«hÓl TôÚeLs. CYtßdÏs Es[ ®j§VôNm T°fùN] Li¦p TÓm.

1996 ØRp AW£V#p CPm ùT\ôR ©WØLoLú[ úRokùRÓdLlThP]o. ClúTôÕ ÁiÓm AW£VpYô§ûVj úRoÜ ùNnÕs[]o. AW£VpYô§ ApX Gu\ôÛm UdL°ûPúV ªLÜm ©WTXUô]Yo AlÕp LXôm GuTÕ Ï±l©PjRdLÕ.

AlÕp LXôûU ÁiÓm Ï¥VWÑj RûXYo úRoR#p ¨ßjR úR£V _]SôVL áhP¦ ®Úmס\Õ. B]ôp 2002-p úL.Bo. SôWôVQû] JÕdÏYRtLôL, GkR Ï¥VWÑj RûXYÚdÏm JÚ Øû\ Yônl× RkRôp úTôÕm Guß AÕ ETúRNm ùNnRÕ. ClúTôÕ ARu ETúRNúU ARtÏ GU]ôL ¨t¡\Õ.

ClúTôÕ Ï¥VWÑj RûXYWôL ©W§Tô ApXÕ ûTúWôu £e ù`LôYj B¡úVô¬p GYo úRokùRÓdLlThPôÛm, AW£Vp NhPlT¥Vô] TR®dϬVYûWj úRoÜ ùNnY§p AW£Vp ×ÏkÕ®hPRôLúY AojRm!

Comment:gurumurthy@epmltd.com

Courtesy_
Dinamani dated 21-06-2007

Sunday, June 17, 2007

Compulsory Voting by citizens

Compulsory Voting by citizens

Courtesy_
The New Indian Express ePaper

Pratibha Patil is neither the first nor natural choice: BJP

Pratibha Patil is neither the first nor natural choice, says Sushma Swaraj

Special Correspondent

Why didn't UPA consider only women candidates?


 • BJP to formally declare support for Shekhawat on June 18
 • "Loyalty to Gandhi family only criterion for Patil's selection"

  — Photo: PTI

  PROTOCOL SET ASIDE: Vice-President Bhairon Singh Shekhawat comes out after meeting Rajasthan Governor and UPA's Presidential candidate Pratibha Patil in New Delhi on Saturday.

  NEW DELHI: Rejecting bids by the United Progressive Alliance to arrive at consensus on the Presidential candidate, the Bharatiya Janata Party on Saturday said such attempts were not made "in the spirit of consensus."

  Senior BJP leader Sushma Swaraj said here that a contest was a certainty as the National Democratic Alliance would formally declare its support for Vice-President Bhairon Singh Shekhawat at its meeting on June 18.

  Mr. Shekhawat will run for President as an independent. Claiming that the UPA's candidature of Rajasthan Governor Pratibha Patil was "made under compulsion," Ms. Swaraj said it was "neither the first, nor the preferred and certainly not the natural choice" of the ruling coalition. It was now presenting the "fake argument" of fielding a woman.

  "Fear of defeat"

  Ms. Swaraj said the fear of defeat was haunting the UPA, and its constituents agreed to Ms. Patil's candidature to save the alliance.

  To a query why the BJP could not support a woman candidate for President, Ms. Swaraj asked if the UPA was so keen on fielding a woman why it did not consider the names of only women candidates? Before and after Ms. Patil's candidature, many male candidates were proposed, she said. The Congress' first choice was Home Minister Shivraj Patil, while External Affairs Minister Pranab Mukherjee was the Left parties' first preference.

  Ms. Swaraj said consensus could not be reached as "loyalty to the Gandhi family" appeared the sole criterion for narrowing down the choice to Ms. Patil. "Loyalty to one family vs. loyalty to the Constitution and the nation" would become a major poll issue.

  Confident of the victory of the NDA-supported candidate, she said the Presidential polls were not contested on party symbols. "Mr. Shekhawat has a great stature. He resigned from the BJP the moment he assumed office of Vice-President. All Presidential candidates are in fact independents and all of them can appeal to the electoral college; there is no concept of cross-voting as there is no party whip and there is no arithmetic."

  To another query, Ms. Swaraj said the Shiv Sena would also support Mr. Shekhawat's candidature and it would announce its decision on June 19.

  © Copyright 2000 - 2006 The Hindu

 • Courtesy_
 • THE HINDU

 • http://www.thehindu.com/2007/06/17/stories/2007061701460800.htm
 • Cabinet Berth for Kanimozhi is mockery: Jaya

  If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf


  ©W§TôÜdÏ BRWÜ CpûX: ù_VX#Rô úTh¥


  ùNuû] A§ØL RûXûU AÛYXLj§p N²d¡ZûU SûPùTt\ ùNVtÏÝd áhPj§p úTÑ¡\ôo ùTôÕf ùNVXô[o ù_VX#Rô. EPu (CPªÚkÕ) AûYj RûXYo UÕãR]u, úRoRp ©¬Üf ùNVXô[o K. TuÉoùNpYm.

  ùNuû], _þu 17: Ï¥VWÑj RûXYo úRoR#p Id¡V ØtúTôdÏd áhP¦ úYhTô[o ©W§Tô Tôh¼ÛdÏ BRWÜ RW UôhúPôm Guß A.§.Ø.L. ùTôÕf ùNVXô[o ù_VX#Rô ùR¬®jÕs[ôo.

  UÕûW CûPjúRoRp, Ï¥VWÑj RûXYo úRoRp úTôu\ûY ϱjÕ Ø¥ùYÓdL A.§.Ø.L. ùNVtÏÝd áhPm ùNuû]«p N²d¡ZûU SûPùTt\Õ.

  Ï¥VWÑj RûXYo úRoR#p VôûW BR¬lTÕ GuTÕ Ï±jÕ Ø¥ùYÓdÏm A§LôWjûR Lh£«u ùTôÕf ùNVXô[o ù_VX#RôÜdÏ YZeÏm ¾oUô]m Cd áhPj§p ¨û\úYt\lThPÕ.

  Ad áhPjÕdÏ ©u]o, ùNn§Vô[oLÞdÏ ù_VX#Rô A°jR úTh¥:

  Id¡V ØtúTôdÏd áhP¦«u úYhTô[o ©W§Tô Tôh¼ÛdÏ BRWÜ A°lÀoL[ô G]d úLh¡ÈoLs. A.§.Ø.L.ûYl ùTôßjRYûW Ï¥VWÑj RûXYo úRoR#p Lôe¡Wv Nôo©p Vôo ¨ßjRlThPôÛm AYûW BR¬dL UôhúPôm. AYo, BQôL CÚkRôÛm N¬, ùTiQôL CÚkRôÛm N¬. CÕúY A§ØL®u EߧVô] ¨ûXlTôÓ.

  18-m úR§ áhPj§p Ø¥Ü: Ï¥VWÑj RûXYo úRoR#p êu\ôYÕ A¦ Nôo©p úYhTô[o ϱjÕ, ùNuû]«p _þu 18-m úR§ SûPùT\ Es[ êu\ôYÕ A¦«u áhPj§p ®Yô§dLlTÓm. Id¡V ØtúTôdÏd áhP¦ úYhTô[Wô] ©W§Tô Tôh¼p, GeLÞdÏ R²lThP Øû\«p G§¬ ApX.

  Lôe¡Wv úYhTô[ûW BR¬dLd áPôÕ GuTúR GeL[Õ ùLôsûL. CûR A§ØL Ru²fûNVôLd á\®pûX. 3-YÕ A¦«p CPmùTtßs[ Aû]jÕj RûXYoLÞm JußᥠGÓjR Ø¥Ü.

  Ï¥VWÑj RûXYo úRoR#p ReLÞdÏ BRWÜ RÚmT¥, Øu]ôs ©WRUo YôwTôn GuàPu úT£]ôo. ARu ©\Ï, ûTúWôu£e ù`LôYj N²d¡ZûU úT£]ôo.

  CÕϱjÕ, êu\ôYÕ A¦«p CPmùTtßs[ RûXYoLs úT£ Ø¥Ü GÓlúTôm Gu\ôo ù_VX#Rô.

  "Ï¥VWÑ ÕûQjRûXYWôL §hPªÓ¡\ôo LÚQô¨§'

  ØRpYo LÚQô¨§, Ï¥VWÑj ÕûQjRûXYo TR® úLhTRôL RUdÏ RLYp ¡ûPjÕs[Õ.

  AûUfNo AuTZLû], Ï¥VWÑj ÕûQj RûXYWôdL ØVt£ SPlTÕ Tt± §ØL®Pm Rôu úLhL úYiÓm. AlT¥, úYhTô[WôL AuTZLu ¨ßjRlThPôp §.Ø.L.ûY SôeLs GlT¥ BR¬dL Ø¥Ùm.

  CkR ®`Vj§p Sôu úLs®ThPúR úYß. RªZLj§p AûUfNo Ø.L.vPô#û] ØRpYWôd¡, LÚQô¨§ Ï¥VWÑj ÕûQ RûXYo TR® úLhTRôL G]dÏd ¡ûPjR RLYpLs áß¡u\].

  ØRpYo LÚQô¨§ LPkR Øû\ §p# ùNu\ úTôÕ, Lôe¡Wv RûXYo úNô²Vô Lôk§ÙPu R]Õ Uû]® RVôÞ AmUôû[ R²úV Nk§dL ûYjÕ, Ï¥VWÑ ÕûQj RûXYo TR® Tt± úTN ûYjÕs[RôLd úLs®.

  L²ùUô¯ AûUfNWôYÕ úL#d ájÕ: L²ùUô¯ Uj§V AûUfNWôdLlTPXôm GuTÕ Ï±jÕ úLh¡ÈoLs. L²ùUô¯ûVl ùTôÚjRYûW LÚQô¨§«u ULs GuTûRj R®W úYù\kRj RϧÙm CpXôRYo.

  Rôu NôokÕ CÚd¡u\ §.Ø.L.ÜdÏ GkR úNûYÙm Bt\ôRYo. §ØL®p CûR ®P §\ûUNô#Ls, AàTYNô#Ls, §VôLm ùNnRYoLs GjRû]úVô úTo CÚd¡\ôoLs.

  AYoLû[ ®hÓ ®hÓ L²ùUô¯ûV Uô¨XeL[ûY Eßl©]Wôd¡ CÚlTÕ ÏÓmT AW£Vp GuTûR GÓjÕd LôhÓ¡\Õ.

  LÚQô¨§«u UL[ôL L²ùUô¯ ©\dLô®hPôp, GkRd LôXj§Ûm AYo Gm.©. B¡ CÚdL Ø¥VôÕ. AYÚdÏ AûUfNo TR® A°dLlThPôp AÕ úL#d ájRôL CÚdÏm.

  Sm SôhÓ AW£Vp GqY[Ü ¸rjRWUôLl úTôn®hPÕ GuTRtÏ AÕ GÓjÕdLôhPôL AûUÙm. RVô¨§ Uô\àdÏ úL©]h AkRv§p AûUfNo TR® A°dLlThPÕ GqY[Ü úL#d ájúRô AûR®P, L²ùUô¯dÏ AûUfNo TR® A°dLlTÓYÕ úUôNUô]Õ.

  3-YÕ A¦dÏ ×§V ùTVo: Sôu, Nk§WTô× SôÙÓ, ØXôVm B¡úVôo CûQkÕs[ A¦ûV êu\ôYÕ A¦ Guß AûZlTÕ ©¥dL®pûX.

  CkR A¦dLô] קV ùTVo §eLs¡ZûU SûPùT\ Es[ áhPj§p Ø¥Ü ùNnVlTÓm.

  êu\ôYÕ A¦dÏ YÚUôß S¥Lo W´²dÏ Nk§WTô× SôÙÓ ®ÓjR AûZl× Ï±jÕ G]dÏ GÕÜm ùR¬VôÕ Gu\ôo ù_VX#Rô.

  Courtesy_
  Dinamani

  If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

  Monday, June 4, 2007

  CMDA issued Demolition Notice to AIADMK HQ

  CMDA issued Demolition Notice to AIADMK HQ


  Courtesy_
  Dinamalar ePaper
  New Indian Express ePaper

  Supreme Court & river water disputes

  The Supreme Court & river water disputes

  Ramaswamy R. Iyer

  There should be provision for an appeal to the highest court against a tribunal's award. But this should be after the reference back to the tribunal and the receipt of its supplementary or clarificatory order.

  THE POINT of departure for this article is the fact that the Special Leave Petitions (SLPs) against the Cauvery Tribunal's Final Order submitted by three States (Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala) have been admitted by the Supreme Court and will be heard further, but the article is not about the merits of those petitions; it is about the role of the Supreme Court in such cases.

  Over the years, several inter-State river water disputes have come up before the Supreme Court with reference to a variety of issues such as the competence of the Tribunal to deal with a request for an interim allocation (Cauvery); the non-implementation of an Order of the Tribunal (Cauvery); failures on the environmental and rehabilitation fronts (Narmada); the constitutionality of an Act of a State Legislature terminating all past water accords (Punjab); etc. In each of these cases, what went before the Supreme Court was not the water-sharing issue, which had been adjudicated or was under adjudication by a Tribunal, but some other related legal or constitutional issue. For the first time in the history of the Inter-State Water Disputes Act 1956 as amended in 2002 (ISWD Act), the SLPs in the Cauvery case have brought the Tribunal-adjudicated water-sharing issue itself before the Supreme Court. Some interesting questions arise in this context, which this article will proceed to set forth.

  In the case of any SLP under Article 136 (whether relating to river-water disputes or any other), the Supreme Court has first to decide in its discretion whether it should grant or deny the requested Special Leave. It appears that such a process of reasoned decision-making was not gone through in this case. The SLPs seem to have been admitted forthwith without discussion.

  The need for a considered grant or denial of Special Leave would apply to all SLPs, but it was particularly important in this case. Whatever the justification for SLPs in other cases, there is a special hurdle to be crossed in the case of an SLP against an ISWD Tribunal's award, namely a specific and explicit exclusion of the jurisdiction of the courts, including the Supreme Court, by the ISWD Act, based on an enabling provision in Article 262. One would have expected that bar to be taken note of and the means of overcoming it gone into before the petitions were admitted.

  It is, of course, possible that this aspect will be examined when the petitions are taken up for detailed hearing. However, it is not clear how the question of jurisdiction will come up at that stage. The petitioners are hardly likely to raise the issue. Perhaps the learned judges themselves will do so. But does not the very admission of the petitions constitute an implicit decision on admissibility? Having admitted them, how can the Supreme Court go into the question of admissibility? Will it not be inevitably led into an examination of the merits of the petitions? Will that be in order?

  This writer is not arguing (a) that the bar of the jurisdiction of the Supreme Court was right; or (b) that the bar is absolute and cannot be overcome. He has been arguing for years that a single, non-appealable decision by an ISWD Tribunal was likely to leave one or more parties to the dispute with a sense of injustice; that it was desirable to amend the ISWD Act to provide for an appeal against the Tribunal's Final Order to the Supreme Court; that such cases were going to the Supreme Court anyway on other related issues, and it would make sense to recognise and provide for this; and that if the Supreme Court gives a decision on an appeal against the Award, the likelihood of non-compliance might be greatly reduced. However, these ideas have not so far found acceptance. The ISWD Act remains unamended insofar as the bar of jurisdiction of the courts is concerned.

  What are the ways in which the bar can be overcome? Among the possible routes are Articles 32, 131, and 136 of the Constitution.

  Article 32 relates to fundamental rights, and it does not seem easy to invoke it in the context of river water sharing. That Article was, in fact, invoked in a petition by the Bangalore Water Users' Association. Among the BWUA's arguments was the one that the Tribunal's allocation to Karnataka did not make an adequate provision for Bangalore's drinking water needs and that this constituted a violation of a fundamental right. It is not clear whether the fundamental right to drinking water implies a fundamental right to drinking water from a particular source, namely the Cauvery. There are other related issues, including above all the question whether any individual or organisation other than a State Government had any locus standi in relation to adjudication under the ISWD Act. In the event, the Supreme Court dismissed the BWUA's petition on the ground of absence of locus standi. The question of fundamental rights, etc., did not come up at all.

  Article 131 is about Centre-State or inter-State disputes in general, whereas Article 262 is specifically about inter-State river water disputes. It is not clear to this writer how a general provision can be invoked in a case covered by a specific provision. Besides, clause (2) of Article 262 that enables the barring of the jurisdiction of the courts begins with the words "Notwithstanding anything in this Constitution": that does not seem to leave recourse to Article 131 open. However, the question whether Article 131 provides a route for an appeal to the Supreme Court against an ISWD Tribunal's Order has not come up for consideration.

  Article 136 is the actual route taken by the three petitioner States in this case. The wording of the Article, and in particular the reference to "any Court or tribunal in the territory of India," seems to bring the ISWD Tribunals within the purview of the Article, but we cannot forget the specific bar in the ISWD Act in pursuance of Article 262; and, as mentioned above, that Article begins with a "notwithstanding anything in this Constitution" clause. Is that clause over-ridden by Article 136? That question was not discussed before the petitions were admitted. Perhaps it will come up at a later stage.

  It must be noted that all four parties to the dispute have also submitted petitions to the Tribunal for a clarificatory or supplementary order, as provided for in the ISWD Act. Simultaneously, then, the dispute will be before both the Supreme Court and the Tribunal. Does that not create an intriguing and possibly untenable situation?

  Finally, there is a further question of some importance. If a way out of the bar of jurisdiction can be found via Article 32 or 131 or 136 in this case, it can be found in every case. Under what circumstances will the bar actually operate? Surely a bar that can be removed in every case is not a bar at all. Speaking subject to correction by legal experts, and of course subject to whatever the Supreme Court may eventually lay down in this case, it seems to this writer that the establishment of a route to the Supreme Court against an ISWD Tribunal's Award via other constitutional provisions will be tantamount to amendments to Article 262 of the Constitution and the ISWD Act. As argued earlier, such amendments may indeed be needed; but should they not be explicitly made?

  In conclusion, we must take note of an alternative suggestion made by the National Commission to Review the Working of the Constitution. This was to the effect that the ISWD Act should be repealed and that inter-State river water disputes should be brought within the original jurisdiction of the Supreme Court, as is the case in the United States. Without entering into an elaborate discussion on that subject (as warranted by its importance), this writer would merely say that there is no need to repeal the ISWD Act and bring such cases within the original jurisdiction of the Supreme Court; and that the one serious weakness in the present dispensation, namely, that some of the parties to a dispute may be left with a feeling of grievance or injustice, can be remedied by providing for an appeal to the Supreme Court against the award of a tribunal (after the completion of the reference back to the tribunal and the receipt of its supplementary or clarificatory Order).

  © Copyright 2000 - 2006 The Hindu

  Courtesy_
  THE HINDU

  http://www.thehindu.com/2007/06/04/stories/2007060401081000.htm

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  Disclaimer


  Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.  Followers

  Search our Blog here

  Google
   


  News Feed from Various Dailies  THE HINDU - News Update

  Expressbuzz - Columnists

  Expressbuzz - Tamil Nadu

  தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

  Dinamani - Headlines

  Dinamani - Politics

  Dinamani - Tamil Nadu

  Dinamani - Pondicherry

  Dinamani - Cuddalore

  Labels

  Pondicherry (135) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (63) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) MLAs (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kiran Bedi (3) Kollidam (3) Lieutenant Governor (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODF (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Defecation Free (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)