Thursday, May 10, 2007

Violence erupts in Madurai Dinakaran Office

Violence erupts in Madurai Dinakaran Office

If you are having any Font problem, kindly download it from here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf


RªZL AWûN EPú] LûXdL úYiÓm: Uj§V AWÑdÏ ù_. Y#ÙßjRp

ùNuû], úU 10: NhPm- JÝeûLd LôdLj RY±V §ØL AWûN EP]¥VôLd LûXdL úYiÓm Guß Uj§V AWûN A§ØL ùTôÕf ùNVXô[o ù_VX#Rô Y#Ùßj§Ùs[ôo.

CÕùRôPoTôL, ×Ru¡ZûU AYo ùY°«hP ùNn§d ϱl×:

UÕûW«p §ØL®]Wôp ùT¬V A[®p YuØû\ ¨LrjRlThÓ CÚd¡\Õ. C§p, DÓThP §ØL®]o ÁÕ úTôÄ^ôo GkR SPY¥dûLÙm GÓjRRôLj ùR¬V®pûX.

B]ôp, UdLs SXàdLôL A§ØL®]o _]SôVL Y¯«p BolTôhPm ùNnRôúX, Lh£«]o Aû]YûWÙm A¥jÕj Õu×ßj§f £û\«p AûPd¡u\]o.

UÕûW«p SûPùTt\ YuØû\ ùY±VôhPeLÞdÏj ùR°Yô] ¥® BRôWeLs Es[]. LhPPeLû[f úNRlTÓj§VÕ, ¾ ûYjRÕ EsTP YuØû\«p DÓThPYoLs Vôo GuTÕ ùRs[jùR°YôL TPm©¥jÕd LôhPlThÓs[Õ.

CÕϱjÕ LôYpÕû\«]o GkR®R SPY¥dûLÙm GÓdLôUp SûPùTt\ NmTYeLû[ úY¥dûL TôojÕd ùLôiÓ CÚkRRôLj ùR¬¡\Õ.

LôYp Utßm EsÕû\ ùTôßlûT Ht±Úd¡u\ ØRpYo LÚQô¨§ NhPm JÝeûL LôlTôt\j RY± ®hPôo. LôYp Õû\ûV AYWôp LhÓlTÓjR Ø¥V®pûX.

A§ØL Bh£«p LôYpÕû\ ªÏkR LhÓdúLôl×Pu CÚkRÕ. AlúTôÕ, RªZLj§p CÕúTôu\ NmTYeLs GeúLÙm SûPùTt\Õ CpûX.

NhPm JÝeûLd LôlTôt\ Ø¥VôR ØRpYWôL LÚQô¨§ CÚd¡\ôo. Bh£ ùNn¡\ RϧûV AYo Øt±Ûm CZkÕ ®hPôo. BÞeLh£Vô] §ØL®]ÚdúL RªZLj§p TôÕLôl× CpûX; G§odLh£LÞdÏm, NôUô²V UdLÞdÏm GlT¥ §ØL AWNôp TôÕLôl× A°dL Ø¥Ùm?

G]úY, NhPm JÝeûLd LôdLj RY±V §ØL AWûN, Uj§V AWÑ EP]¥VôLd LûXdL úYiÓm'' Guß Y#Ùßj§Ùs[ôo ù_VX#Rô.

§]LWu NmTYm: E«¬ZkR êYo ÏÓmTjÕdÏ RXô ì.2 XhNm - ØRpYo LÓm LiP]m


ùNuû], úU 10: UÕûW "§]LWu' Sô°Rr ÁRô] RôdÏRp NmTYjÕdÏd LôWQUô]YoLs VôWôL CÚkRôÛm NhPlT¥Vô] SPY¥dûL GÓdLlTÓm Guß ØRpYo LÚQô¨§ Eߧ A°jÕs[ôo.

Cf NmTYj§p E«¬ZkR "§]LWu' Sô°Rr F¯Vo êY¬u ÏÓmTjÕdÏj RXô ì.2 XhNm YZeLlTÓm Gußm AYo A±®jÕs[ôo.

CÕ ùRôPoTôL AYo ×Ru¡ZûU ùY°«hP A±dûL:-

""Uj§V AûUfNoL°p £\lTôLf ùNVpTÓTYo Vôo Gu\ LÚjÕd L¦l× LPkR 7-m úR§ §]LW²p ùY°YkRûRl TôojÕ Sôu ªLÜm YÚk§VúRôÓ Ko A±dûLÙm ùY°«húPu. LÚjÕd L¦l×L°p GkRd LôXj§Ûm G]dÏ Sm©dûL CpûX Gußm A§p ᱫÚkúRu.

Ck ¨ûX«p ÁiÓm AúR Sôú[h¥p "LûXO¬u AW£Vp Yô¬NôL Vôo YW úYiÓm' Gu\ úLs®dÏj RWlThP T§pL°u ®û[YôL, ®ûX U§dL Ø¥VôR 3 Yô#ToL°u E«oLs SmûU ®hÓl ©¬kÕ ùNuß®hP]. Sôm Gu]Rôu úT£]ôÛm Gݧ]ôÛm úTôn®hP AkR E«oLû[ ÁhÓd ùLôiÓYW Ø¥VôÕ.

G]úY SûPùTt\ YuØû\f NmTYjûR YuûUVôLd Li¥lTÕPu, ARtÏd LôWQUôL Vôo CÚkRôÛm AYoLs ÁÕ Li¥lTôL, NhPlT¥Vô] SPY¥dûL CkR AW£]ôp GÓdLlTÓm Gu\ EߧûV Sôu ùR¬®jÕd ùLôs¡ú\u.

Yô¬Ñ AW£Vp ¡ûPVôÕ: §.Ø.L.ûYl ùTôÚjRYûW JÚ _]SôVL AûUl× Gußm, Yô¬Ñ A¥lTûP«p VôÚm ùTôßl×dÏj úRokùRÓdLlTP UôhPôo Gußm TX Øû\ Sôu ùR¬®j§Úd¡ú\u. G]úY Yô¬Ñ ©Wf£û] Gu\ ùTVWôp CÕúTôu\ LÚjÕLû[j ùR¬®j§P C² VôÚm ØVu±P úYiPôùUußm, AlT¥úV Vôo ØVu±hPôÛm ARû] U]§úX GÓjÕd ùLôiÓ YuØû\f ùNVpLs EÚYôL VôÚm Y¯ YÏdL úYiPôùUußm ÁiÓm ÁiÓm úLhÓd ùLôs¡ú\u' Guß LÚQô¨§ ùR¬®jÕs[ôo.

LÚjÕdL¦l×: UÕûW "§]LWu' AÛYXLm ÁÕ AZ¡¬ BRWYô[oLs ùThúWôp ÏiÓÅfÑ - T# 3

UÕûW, úU 10 UÕûW "§]LWu' AÛYXLj§u ÁÕ ×Ru¡ZûU Ø.L. AZ¡¬«u BRWYô[oLs ùThúWôp ÏiÓLû[ Å£j Rôd¡V§p CÚ ùTô±Vô[oLÞm LôYXô°Ùm E«¬ZkR]o.

ØRpYo LÚQô¨§«u AW£Vp Yô¬Ñ Vôo GuTÕ Tt± "§]LWu' Sô°Rr ùY°«hP LÚjÕdL¦lûTj ùRôPokÕ CkRj RôdÏRp SûPùTtßs[Õ.

CkRj RôdÏR#p AÛYXL F¯VoL°u CÚ NdLW YôL]eLs TX ¾«p úNRUûPkR].


¾lTt± G¬Ùm UÕûW §]LWu AÛYXL YWúYt× Aû\.

AÛYXLj§#ÚkR TX XhNm U§l×s[ LmlëhPoLs, úLôl×Ls, BYQeLs, úUû_ SôtLô#Ls Es°hP ùTôÚsLs ¾«p G¬kR].

CûRj ùRôPokÕ CkRl Tj§¬ûL AÛYXL F¯VoLs U±V#p DÓThPRôp UÕûW- úUío NôûX«p LôûX ØRp UôûX YûW úTôdÏYWjÕ Tô§dLlThPÕ.

AÛYXLm Øu: UÕûW- §]LWu AÛYXLm Øu úUVo úRuùUô¯ RûXûU«Xô] JÚ ÏÝ®]o Tj§¬ûLûV G¬jR]o. CûRVÓjÕ YkR CÚ ÏmTp, Tj§¬ûL AÛYXLj§u ÁÕ LpÅ£j Rôd¡V§p LiQô¥Ls EûPkR]; YôL]eLÞm úNRUûPkR].

©u]o 11 U¦V[®p AZ¡¬«u BRWYô[Wô] "AhPôd' Tôi¥ GuTYo RûXûU«p YkR JÚ ÏmTp AÛYXLj§tÏsÞm YôL]eL°u ÁÕm ùThúWôp ÏiÓLû[ Å£j RôdÏRp SPj§VÕ; RÓdLf ùNu\ LôYXoLû[Ùm A¥jÕ ®Wh¥]o.

¾«p £d¡]o: CR]ôp AÛYXLj§p ¾ TW®VRôp Aû\Ls Aû]jÕm ×ûL êhPjRôp ãZlThP]. ùTÚmTôXô] F¯VoLs ùY°úV±]o.

G²àm, LmlëhPo ùTô±Vô[oL[ô] ®ú]ôjÏUôo, úLô©Sôj B¡V CÚYÚm Aû\L°p ×ûLêhPjÕdÏs £d¡dùLôiP]o.


C\kR ùTô±Vô[oLs úLô©Sôj, ®ú]ôjÏUôo, LôYXô° ØjÕWôU#eLm .

EP]¥VôLd LôYpÕû\dÏm ¾VûQl×j Õû\dÏm RLYp ùR¬®dLlThPÕ. B]ôp, ¾VûQl× YôL]eLs ¿iPúSWjÕdÏl ©u]úW YkR]. AÕÜm úTô§V NôR]eLs, ¿o Cu±Ùm YkRRôp EP]¥VôL E¬V Øû\«p Áh×l T¦«p DÓTP Ø¥V®pûX.

¿iP úTôWôhPjÕdÏl ©u, ùTô±Vô[oLs CÚYÚm £d¡«ÚkR Aû\L°#ÚkÕ UVe¡V ¨ûX«p ùY°úV ùLôiÓYWlThP]o. ©u]o UÚjÕYUû]dÏd ùLôiÓ ùNpXlThP AYoLs CÚYÚm HtùL]úY C\kÕ®hPRôL UÚjÕYoLs ùR¬®jR]o.

AYoLs CÚYÚm ùY°úV\ Ø¥VôRYôß RôdLlThÓ Aû\L°p éhPlThPRôp ¾«p £d¡dùLôiP]o Gußm LmlëhPo CûQl×Lû[f N¬ ùNnVf ùNu\úTôÕ ¾«p £d¡dùLôiP]o Gußm CÚ®RUôLj ùR¬®dLlTÓ¡\Õ.

LôYXô° NôÜ: F¯VoLû[ LôlTôt\f ùNu\ LôYXô° ØjÕWôU#eLØm (35) ¾«p £d¡ C\kRôo.

LÚQô¨§ TR® ®XL úYiÓm } ®_VLôkj

ùNuû], úU 10: UÕûW«p "§]LWu' Tj§¬ûL AÛYXLm ÁÕ SûPùTt\ RôdÏR#p êYo E«¬ZkRRtÏ RôoÁL ùTôßlúTtß ØRpYo LÚQô¨§ TR® ®XL úYiÓm Guß úR.Ø.§.L. RûXYo ®_VLôkj á±Ùs[ôo.

CÕϱjÕ AYo ×Ru¡ZûU ùY°«hP A±dûL:

UÕûW«p ×Ru¡ZûU LôûX "§]LWu' AÛYXLØm Nu ¥.®. AÛYXLØm §.Ø.L. WÜ¥L[ôp RôdLlThÓs[]. ùThúWôp ÏiÓLs ÅNlThP§p ùY°úV YW Ø¥VôUp êuß T¦Vô[oLs E«¬ZkÕs[]o.

AYoLs ReLû[d LôlTôt\ ùNôp# ádÏW#hÓm VôÚm ØuYW®pûX. LôYpÕû\«]o ûLLh¥d ùLôiÓ CÚkR]o. AWÑ TvLs A¥jÕ ùSôßdLlThÓs[]. CkR YuØû\ NmTYeL[ôp UÕûW UôSLWúU ùY±fúNô¥ ¡Pd¡\Õ.

UÕûW UôSL¬p CqY[Ü AjÕÁ±V ùNVpLs SûPùTtßm UôYhP ¨oYôLm, LôYpÕû\ Utßm ¾VûQl×jÕû\ AeúLúV CÚkÕm VôWôp ûLLs LhPlThÓ CÚkR] Guß UdLs A±V ®Úmס\ôoLs.

UdL°u E«ÚdÏm EPûUdÏm TôÕLôl×j RW úYi¥VÕ JÚ AW£u LPûU BÏm. ¾ TWYôUp RÓj§ÚdL úYi¥VÕ ¾VûQl×jÕû\«u LPûUVôÏm. B]ôp GpXôj RWl©]ûWÙm ùNV#ZdL ûYjRÕ GÕ?

HtùL]úY, UÕûW«p Øu]ôs AûUfNo ¡ÚxQu TÓùLôûXdÏl ©\Ï UdLs SPdLúY TVlTÓ¡\ôoLs. Cuû\V YuØû\ ùY±VôhPj§tÏl ©\Ï UÕûW«p UdLs ¨mU§VôL CÚdL Ø¥ÙUô GuTúR úLs®dϱ B¡®hPÕ.

RoU׬ Tv G¬l× YZd¡p Ït\Yô°LÞdÏ çdÏj RiPû] ®§dLlThPúRô, AúRúTôuß CkR TÓùLôûX«Ûm TôWThNUt\ Øû\«p ®Nô¬jÕ EiûUVô] Ït\Yô°Lû[ LiÓ©¥jÕ çdÏj RiPû] YZeL úYiÓm.

R]Õ ÏÓmTl ©Wf£û] LôWQUôL UdLÞdÏ HtThÓs[ AY Sm©dûLûVl úTôdL, ØRpYo LÚQô¨§ RôoÁL ùTôßlúTtß TR® ®XL úYiÓm Guß ®_VLôkj á±Ùs[ôo.

Ck§Vd Lmë²vh Lh£«u Uô¨Xf ùNVXô[o Rô. Tôi¥Vu: LôhÓªWôi¥j R]Uô] CjRôdÏR#p DÓThPYoLs VôWôL CÚl©àm AYoLs ÁÕ TôWThNUt\ Øû\«p SPY¥dûL GÓdL úYiÓm. Tj§¬ûLjÕû\«]ÚdÏ RdL TôÕLôl× YZe¡P úYiÓm.

Uôod£vh Lh£«u Uô¨Xf ùNVXô[o Gu. YWRWô_u: UÕûW«p Ø.L. AZ¡¬«u BRWYô[oL°u _]SôVL ®úWôRUô] YuØû\ SPY¥dûLLû[ Uôod£vh Lh£ YuûUVôLd Li¥d¡\Õ. YuØû\Vô[oLs ÁÕ RªZL AWÑ LÓûUVô] SPY¥dûL GÓdL úYiÓm.

Ø.L. AZ¡¬ Es°húPôo ÁÕ ×Lôo

UÕûW, úU 10: UÕûW §]LWu AÛYXLj§p ùThúWôp ÏiÓLs Å£ ¾ûYjR§p 3 F¯VoLs E«¬ZkR]o. CÕ ùRôPoTôL ØRpY¬u ULu Ø.L.AZ¡¬ Utßm AYWÕ BRWYô[oLs ÁÕ ×Lôo ùNnVlThÓs[Õ.

AZ¡¬dÏ HtùL]úY JÚ YZd¡p YZeLlThÓs[ _ôÁû] WjÕùNnVúYiÓm Gußm §]LWu Sô°Rr ¨oYôLm úLô¬Ùs[Õ.

ØRpYo LÚQô¨§«u ULu Ø.L.AZ¡¬ 1980 -Bm BiÓ R]Õ ÏÓmTjÕPu UÕûW«p Ï¥úV±]ôo. ØWùNô#«u UÕûWl T§lûT LY²dÏm T¦«p DÓThPôo.

CûRVÓjÕ Lh£«u ùRuUôYhP ¨oYôLj§u A§LôW ûUVUôLÜm AYo ®[e¡]ôo. Ck ¨ûX«p êjR ¨oYô¡Ls £XÚPu AYÚdÏ HtThP LÚjÕ úYßTôÓLû[ AÓjÕ ÁiÓm 1984-p ÏÓmTjÕPu ùNuû]dÏf ùNu\ôo.

©u]o 2 BiÓLs L¯jÕ ÁiÓm UÕûW«p Ï¥úV±V AYo, TpúYß ùRô¯p ¨ßY]eLû[j ùRôPe¡]ôo.

Ck ¨ûX«p §]LWu Sô°R¯p ØRpY¬u AW£Vp Yô¬Ñ Vôo? G] ùY°Vô] LÚjÕdL¦l©p AZ¡¬dÏ 2 NR®¡Rm UhÓúU BRWÜ CÚlTRôL ϱl©PlTh¥ÚkRÕ.

Cf ùNn§ AYWÕ BRWYô[oL°Pm Bj§WjûR HtTÓj§VÕ. CR]ôp AkR Sô°RûZj ¾ ûYjÕm, AÛYXLj§p ùThúWôp ÏiÓLû[ Å£VRôL Ak ¨ßY]j§]úW úTh¥«p ϱl©hÓs[]o.

Tj§¬ûL ¨ßY]j§]o A°jR ×Lô¬u úT¬p, Ø.L. AZ¡¬ Utßm AYWÕ BRWYô[o AhPôd Tôi¥ Es°hP TXo ÁÕ JjRdLûP úTôÄ^ôo ®NôWûQ úUtùLôiÓs[]o.

T#Vô] êY¬u ÏÓmTj§]ÚdÏ RXô ì. 15 XhNm ¨§ÙER®: LXô¨§ Uô\u

UÕûW, úU 10 UÕûW §]LWu Sô°Rr AÛYXLj§p ¾«p £d¡ E«¬ZkR 3 úTo ÏÓmTj§]ÚdÏm, RXô ì. 15 XhNm ¨§ÙR® YZeLlTÓm G] Nu ÏÝUj RûXYo LXô¨§ Uô\u ùR¬®jRôo.

UÕûW«p ×Ru¡ZûU ùThúWôp ÏiÓ ÅfÑ RôdÏRÛdÏs[ô] §]LWu AÛYXLjûR úS¬p TôoûY«hÓ, RôdÏR#p C\kR F¯VoLÞdÏ AgN# ùNÛj§V ©u ùNn§Vô[oL°Pm AYo á±VÕ:

Ït\Yô°Ls ÁÕ LÓm SPY¥dûL GÓdL úYiÓm. SPY¥dûL GÓdÏmYûW úTôWôÓúYôm. §ØL RûXYo LÚQô¨§ RûXûU«Xô] Bh£«p, Cf NmTYm SPk§ÚlTÕ YÚjRU°d¡\Õ.

CÕ R²STo ÁÕ SPkR RôdÏRp ApX. Tj§¬ûL ÑRk§Wj§u ÁÕ SPjRlThP RôdÏRp Gu\ôo.

LÚjÕd L¦l× úRûY«pûX Gu\ úSôd¡p ØRpYo LÚQô¨§úV á±Ùs[ôúW? G]f ùNn§Vô[o úLhPRtÏ, ARtÏ 3 úTo NôÜRôu ¾oYôÏUô? G] ®]®]ôo.

RôdÏR#u úTôÕ TôÕLôl×dÏ ¨u\ úTôÄ^ôo úY¥dûL TôojRRôLd á\lTÓ¡\úR, CRtÏ Vôo LôWQm? G]d úLhPRtÏ, ¿eLs (ùNn§Vô[oLs) ¨û]lTûRjRôu SôeLÞm ¨û]d¡ú\ôm G]l T§X°jRôo LXô¨§ Uô\u.

Cf NmTYjÕdÏ Ø.L AZ¡¬«u çiÓRúX LôWQm G], Nu ÏÝUj§u RûXûU ¨oYôL AÛYXo Bo.Gm. WúUx ùR¬®jRôo.

AW£Vp YuØû\VôL ùY¥jR ÏÓmTl ©Wf£û]

ùNuû], úU 10: ØWùNô# Uô\²u ULuLÞPàm R]Õ ÏÓmTj§]ÚPàm Ø.L. AZ¡¬dÏ CÚkÕYkR Uû\ØL úUôRp, UÕûW«p YuØû\VôL ×Ru¡ZûU ùY°lThPÕ.

ØRpYo LÚQô¨§«u êjR UL]ô] Ø.L. AZ¡¬ UÕûW«p Y£d¡\ôo. AYo R]Õ ÏÓmTj§u Ut\ Eßl©]oLÞPàm ØWùNô# Uô\²u ULuLÞPu LÚjÕ úYßTôÓ ùLôi¥ÚkRôo.

§]LW²p ùY°Vô] JÚ LÚjÕdL¦lûTj ùRôPokÕ, CkR úUôRp UÕûW«p §]LWu Tj§¬ûL AÛYXLm ÁRô] RôdÏR#p ùY¥jÕs[Õ.

R]Õ Cû[V NúLôRWo Ø.L. vPô#àdÏd Lh£«p Es[ ùNpYôdûL HtßdùLôiPYo Ø.L. AZ¡¬ GuTÕ AW£Vp YhPôWeL°p ùR¬kR ®`Vm. G²àm, RVô¨§ Uô\û] 2004 UdL[ûYj úRoR#p ¨ßj§ ùYt±ùT\f ùNnÕ AYûW Uj§V AûUfNWôd¡V§p AYÚdÏ EPuTô¥pûX.

JÚLhPj§p RVô¨§ Uô\àdÏd Lh£«p Ød¡VjÕYm ùLôÓdLlThPRtÏ Ø.L. vPô#uáP G§ol× ùR¬®jRôo. RkûRÙPàm CR]ôp AYo LÚjÕ UôßTôÓ ùLôiPôo. §.Ø.L.®p RVô¨§ Uô\u Utù\ôÚ A§LôW Nd§VôL Y[okÕ YÚYRôLÜm úTfÑ GÝkRÕ. G²àm ÏÓmTj§p êjRYoLs RûX«hÓ ÑØL ãr¨ûXûV HtTÓj§]o.

§ØL®p LÚQô¨§«u CPjÕdÏ vPô#u YWÜm, §p#«p Bh£ A§LôWj§p RVô¨§ Uô\u CÚdLÜm ÏÓmTj§p Ø¥Ü ùNnVlThÓ®hPÕ. G²àm AZ¡¬dÏm RVô¨§ Uô\u Utßm LXô¨§ Uô\àdÏm CûP«Xô] ©Wf£û] ¾W®pûX.

R]Õ RϧdÏm úUXôL Ø.L. AZ¡¬, ùRu UôYhPeL°p §ØL®p R]Õ B§dLjûR Y[od¡\ôo Gu\ GiQØm Cl©Wf£û]dÏd LôWQm Guß á\lTÓ¡\Õ. 2001 NhPlúTWûYj úRoR#p CkR ©Wf£û] ùY°lThPÕ. AYWÕ ØWiThP SPY¥dûLL[ôp, A§Úl§ AûPkR Lh£j RûXûU, 2001 úRoRÛdÏ £X UôReLÞdÏ Øu×, AZ¡¬ÙPu §ØL®]o VôÚm ùRôPo× ùLôs[d áPôÕ Guß A±®jRÕ.

AkRj úRoR#p §ØL A±®jR úYhTô[oLÞdÏl úTôh¥VôL, R]Õ BRWYô[oLû[l úTôh¥«Pf ùNnRôo AZ¡¬. CR]ôp TX CPeL°p §.Ø.L. úRôt\Õ.

LXô¨§ Uô\àdÏf ùNôkRUô] §]LWu Tj§¬ûL AÛYXLjûR UÕûW«p ¾ûYjÕd ùLôÞj§VRtÏ Gu] LôWQm Gu\ úLs® GÝ¡\Õ.

vPô#uRôu §.Ø.L.®u AÓjR RûXYo Guß Lh£«]Wôp HtLlThP ©\Ï, RtúTôÕ AÓjR Yô¬Ñ Vôo Gu\ LÚjÕd L¦lûT §]LWu ùY°«P úYi¥V AY£Vm Gu] Gu\ úLs® GÝ¡\Õ. AZ¡¬ûV UhPm RhÓYRtLôLúY CkR LÚjÕd L¦lûT §]LWu ùY°«h¥ÚlTRôL AYÚdÏ ùSÚdLUô] JÚYo ùR¬®jRôo.

UÕûW«p R]Õ ULu AZ¡¬dÏ G§WôLd LÚQô¨§ LÓm SPY¥dûL GÓdL úYi¥V úSWm YkÕs[Õ G] AW£Vp úSôdLoLs LÚÕ¡u\]o.

LÚjÕd L¦l× Ht×ûPVRpX: Ø.L. AZ¡¬

UÕûW, úU 10: "§]LWu' Sô°R¯p ùY°Vô] LÚjÕd L¦l× Ht×ûPVÕ ApX G] Ø.L.AZ¡¬ ùR¬®jRôo.

RªZL ØRpYo LÚQô¨§«u AW£Vp Yô¬Ñ Vôo Guß §]LWu Sô°R¯p ×Ru¡ZûU LÚjÕd L¦l× ùY°Vô]Õ. CûRVÓjÕ UÕûW SL¬p TpúYß CPeL°Ûm AZ¡¬«u BRWYô[oLs AkR Sô°RûZ ¾«hÓd ùLôÞjÕm úTôWôhPj§p DÓThP]o.

CkR ¨ûX«p, UÕûW«p SûPùTt\ §ÚUQj§p TeúLtL YkR AZ¡¬«Pm ùNn§Vô[oLs LÚjÕd úLhPúTôÕ:

"LÚjÕd L¦l× Ht×ûPVÕ ApX. UdLû[ úS¬p Nk§jÕ úLhLôUúXúV RVô¬dLlThPÕ' Gu\ôo.

(CkR úTh¥ §]LWu AÛYXLj§p ùThúWôp ÏiÓLs ÅNlThPRtÏ Øu× GÓdLlThPÕ. CkRf NmTYjÕdÏl ©u LÚjÕd úLhL AYûWj ùRôPo× ùLôs[ Ø¥V®pûX.)

A§ØLúY LôWQm- §ØL UôYhPf ùNVXo Y. úYÛfNôª A±dûL: LÚjÕd L¦lûTd Li¥jÕ, §ØL ùRôiPoLs §]LWu Sô°RûZ ¾«hÓd ùLôÞj§ _]SôVL ç«p G§olûTj ùR¬®jR]o.

CkRf NmTYjÕdÏ §ØL ùRôiPoLs LôWQm ApX. ùTôn ©WNôWjÕdÏ ùTôÕUdLs ùN®NôndL úYiPôm G]j ùR¬®jÕs[ôo.

LÚQô¨§ TR® ®XL úYiÓm: ûYúLô

§ÚfùNkço, úU 10: UÕûW«p §]LWu AÛYXLm RôdLlThÓ A§p êYo TÓùLôûX ùNnVlThPRtÏ RªZL ØRpY¬u ULu Ø.L. AZ¡¬úV LôWQm; CRtÏl ùTôßlúTtß RªZL ØRpYo LÚQô¨§ EP]¥VôLl TR® ®XL úYiÓm G] U§ØL ùTôÕf ùNVXo ûYúLô Y#Ùßj§Ùs[ôo.

§ÚfùNkç¬p Y.E.£. §P#p ×Ru¡ZûU CWÜ SûPùTt\ U.§.Ø.L 14-m BiÓ ÕYdL ®Zô §\kR ùY° UôSôh¥p úT£V úTôÕ AYo CûRd ϱl©hPôo.

RªZLj§p NhPm JÝeÏ GeúL Es[Õ Gu\ úLs®dϱ GÝkÕs[Õ.

SPkR NmTYj§tÏd LôWQm A§ØL®]o G]d á±, NmTYjûRj §ûN §ÚlT TôojRôp, U§ØL®]o, A§ØL®]ÚPu ŧ«p C\e¡ UdLÞdÏ EiûUûV GÓjÕd áßYo Gu\ôo ûYúLô.

Sô°Rr AÛYXLj RôdÏR#p 3 úTo C\kRÕ GlT¥?

UÕûW, úU 10: UÕûW §]LWu Sô°Rr AÛYXLm ÁÕ SPkR RôdÏR#p ¾«p £d¡ 2 ùTô±Vô[oLÞm, LôYXô°Ùm ×Ru¡ZûU E«¬ZkR]o.

LmlëhPo ùTô±Vô[oLs ®ú]ôjÏUôo (26), úLô©Sôj (25), LôYXô° ØjÕWôU#eLm B¡úVôo AÛYXL Aû\LÞdÏs £d¡ E«¬ZkR]o.

AYoL[Õ NPXm ©úWR T¬úNôRû]dLôL UÕûW AWÑ Wô_ô´ UÚjÕYUû]dÏ Aàl©ûYdLlThPÕ.

®ú]ôjÏUôo: ùTô±Vô[o ®ú]ôjÏUô¬u RkûR ØÚúLNu. Rôn éeùLô¥. UÕûW Yô]UôUûX SLo úSÚ ùRÚ®p Y£jÕ YÚ¡u\]o.

ØÚúLNu LhPPeLÞdÏ Uôo©s úTôÓm Lôi¥Wôdh ùRô¯p ùNnÕYÚ¡\ôo.

LmlëhPo ©¬®p ©.C. ThPm ùTt\ ®ú]ôjÏUôÚdÏ §ÚUQm BL®pûX. CYWÕ Rm© Lôoj§dTôi¥Vu úLhP¬e Lpí¬«p T¥jÕ YÚ¡\ôo.

úLô©Sôj: WôUSôR×m UôYhPm, NdLûWd úLôhûPûVf úNokR úLô©Sôj, LmlëhP¬p ©.C. ThPm ùTt\Yo. CYWÕ NúLôRWo UÕûW«p Es[ Lpí¬«p T¥jÕ YÚ¡\ôo.

CYWÕ RkûR úLôÏXRôv ªuYô¬V ER®l ùTô±Vô[WôL Es[ôo. RôVôo úLôÏXYs°.

C\kRÕ GlT¥?: F¯VoLs C\kRûR úS¬p TôojR F¯V¬Pm úLhPúTôÕ AYoLs á±VRôYÕ:

LÚjÕdL¦l× ùY°Vô]ûR AÓjÕ ÏmTp ÏmTXôL YkR TXo GeLs AÛYXLj§u Øu Tj§¬ûL G¬l×l úTôWôhPj§p DÓThP]o.

LôûX 10 U¦dÏ YkR ÏmTp LpÅ£j RôdÏR#p DÓThPRôp ùTi F¯VoLs TXûWÙm Tj§WUôL ÅÓLÞdÏ Aàl© ûYjúRôm.

©u]o 11 U¦V[®p AhPôd Tôi¥ RûXûU«p YkR ÏmTp ùThúWôp ÏiÓLû[ AÛYXLj§u YWúYtTû\, L¦² Aû\, YôL]m ¨ßjÕªPm Es°hP 6 CPeL°p Å£]o. CR]ôp, ¾ U[U[ùY] TW®VÕ. ¾VûQl×j Õû\dÏ RLYp ùR¬®jÕm EP]¥VôL YW®pûX. úTôÄv SPY¥dûLÙm RôURUôL CÚkRÕ. CRû]VÓjÕ AÛYXLm ×ûLVôp ãZlThPÕ. TXÚm Rl© ùY°úV±ú]ôm. Ck ¨ûX«p LmlëhPo ùTô±Vô[oLs úLô©Sôj, ®ú]ôjÏUôo B¡úVôo ReLs Aû\«p £d¡ êfÑj§Q± C\kR]o.

¾VûQl×j Õû\«]o YkÕ ¿iP úSWjÕdÏ ©\úL 2 úTûWÙm ÁhL Ø¥kRÕ. LôYXô° ØjÕWôU#eLm NPXjûR UôûX«p Rôu ÁhLØ¥kRÕ Gu\]o.

UÕûW«p U±Vp} 7 TvLs EûPl×: úUVo, ÕûQ úUVo EsTP 200 úTo ÁÕ YZdÏ

UÕûW, úU 10: RªZL ØRpY¬u AW£Vp Yô¬Ñ Vôo GuTÕ ùRôPoTôL §]LWu Sô°Rr ùY°«hP LÚjÕd L¦l×dÏ LiP]m ùR¬®jÕ UÕûW«p AWÑ TvLs Es°hP 7 TvLs ×Ru¡ZûU úNRlTÓjRlThP].

CÕ ùRôPoTôL 7 úTûW úTôÄ^ôo ûLÕ ùNnR]o. UÕûW UôSLWôh£ úUVo úLô.úRuùUô¯, ÕûQ úUVo ©.Gm.Uu]u, UôSLWôh£d LÜu£XoLs Es°hP 200 úTo ÁÕ YZdÏl T§Ü ùNnVlThÓs[Õ.

§]LWu Sô°R¯p ùY°Vô] LÚjÕd L¦l×dÏ LiP]m ùR¬®jÕ Ø.L.AZ¡¬«u BRWYô[oLs ×Ru¡ZûU LôûX«#ÚkúR UÕûW SLo Utßm ×\SLo Tϧ«p §]LWu Sô°RrLû[ G¬jÕl úTôWôhPm SPj§]o.

§ØL®u 4-m Tϧf ùNVXo Gm.ù_VWôUu RûXûU«p ÑUôo 40 úTo BWlTôû[Vm Tv ¨ûXVj§p ᥠAkR Sô°RrLû[ G¬jR]o. úUÛm, AeÏ ¨ßj§ ûYdLlTh¥ÚkR 4 AWÑ TvLû[ Lp Å£Ùm, LhûPVôp Rôd¡Ùm úNRlTÓj§]o.

úUVo úLô.úRuùUô¯ RûXûU«p UÕûW ùT¬Vôo Tv ¨ûXVm LhPùTômUu £ûX AÚúL Tv U±V#p DÓThP]o. AlúTôÕ, £Xo Ae¡ÚkR Tvû^ Lp Å£j Rôd¡ úNRlTÓj§]o. EjReÏ¥ Tϧ«p SûPùTt\ U±Vp NmTYj§p R²Vôo Tvû^Ùm, AWÑ Tvû^Ùm £Xo úNRlTÓj§]o.

CúRúTôp, U¦SLWj§p §ØL ©WØLo NWYQu RûXûU«Ûm, úLô¬lTôû[Vm úRYo £ûX AÚúL 1-m Tϧf ùNVXo W®fNk§Wu, ULôp Tϧ«p ùRôiPo A¦ AûUlTô[o ®.©.Tôi¥ RûXûU«Ûm, úSRô´ £ûX AÚúL 38-YÕ Tϧf ùNVXo úL.©.ùNpYm RûXûU«Ûm U±V#p DÓThP]o.

UÕûW«p زfNôûX, ®WLòo ÑtßfNôûX Es°hP 35-dÏm úUtThP CPeL°p U±Vp SûPùTt\Õ.

CR]ôp BeLôeúL LÓm úTôdÏYWjÕl Tô§l× HtThPÕ.

CÕϱjÕ UÕûW úTôÄv Lª`]o H.Ñl©WU¦Vu á±VÕ: TpúYß CPeL°p Sô°RrLs G¬l× Utßm Tv U±V#p DÓThP UÕûW úUVo, ÕûQ úUVo, £X LÜu£XoLs Es°hP 200 úTo ÁÕ YZdÏl T§Ü ùNnVlThÓs[Õ.

CÕùRôPoTôL ØRpLhP SPY¥dûLVôL UÕûW SL¬p 7 úTûWÙm, Øuù]fN¬dûL SPY¥dûLVôL 23 úTûWÙm ûLÕ ùNnÕsú[ôm. úUÛm, SL¬p ANmTô®ReLs SûPùT\ôUp RdL SPY¥dûL úUtùLôiÓ YÚ¡ú\ôm Gu\ôo.

If you are having any Font problem, kindly download it from here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

Courtesy_
Dinamani

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)