Tuesday, February 27, 2007

Railway News in Dinamani

Ød¡Vf ùNn§Ls

"£¬dÏm ×jRo' XôÛ®u NÛûL Thù_h!: RªZLjÕdÏ 5 קV W«pLs

úUp YÏl×, vÄlTo LhPQeLs Ïû\l× - ùThúWôp, ¼NÛdÏ 5% LhPQ Ïû\l××Õ §p#, ©l. 27: TV¦Ls LhPQm, NWdÏd LhPQm Guß GkRYûL LhPQjûRÙm EVojRôR 2007-08 W«púY Thù_hûP AûUfNo XôÛ ©WNôj §eLs¡ZûU RôdLp ùNnRôo.

XôÛ ©WNôj 4-YÕ BiPôL ùRôPokÕ RôdLp ùNnÕs[, LhPQ EVoÜ CpXôR Thù_h¥u Ød¡V AmNeLs YÚUôß:

H.£. ØRp YÏl× TVQd LhPQj§p, TV¦Ls áhPm A§Lm Es[ TÚYj§p 3%-m, áhPm Ïû\YôL Es[ LôXeL°p 6%-m Ïû\dLlTÓ¡\Õ.

H.£. 2 AÓdÏ YÏl©p CúR úTôX áhPm A§LUôL Es[ TÚYj§p 2%-m Ut\ TÚYeL°p 4%-m LhPQm Ïû\dLlTÓ¡\Õ.

H.£. 3 AÓdÏ, H.£. úNo Lôo YÏl×L°p CúR úTôX 4%, 8% BL CÚúYß TÚYeL°p LhPQm Ïû\dLlTÓ¡\Õ. vÄlTo YÏl×L°p GpXô TÚYeL°Ûm 4% LhPQm Ïû\dLlTÓ¡\Õ.

CWiPôYÕ YÏl× TVQd LhPQj§p ùUôjRj§p JÚ ìTôn Ïû\dLlThÓs[Õ.

ùThúWôp, ¼Np ÁRô] NWdÏd LhPQj§p 5% Ïû\dLlThÓs[Õ.

CÚm×jRôÕ, L²UeLs ÁRô] NWdÏd LhPQm 6% Ïû\dLlThÓs[Õ.

8 HûZLs WRm EsTP קRôL 40 W«pLs A±ØLlTÓjRlThÓs[]. CYt±p 5 RªrSôhÓdÏ E¬VûY.

¥®ùPih A±®l×dÏ Øu]ôp ûL«Úl©p ùWôdL ET¬ ì.20,000 úLô¥. SPl× Bi¥u ØRp 9 UôReL°p CÕYûW CÚk§WôR YûL«p W«púYÕû\ £\lTôLfùNVpTh¥Úd¡\Õ.

2007-08-m Bi¥p W«púYdLô] §hP CXdÏ ì.31,000 úLô¥. ùTôÕ Thù_h¥#ÚkÕ ì.7,611 úLô¥ ¡ûPdÏm. W«púY Õû\úV ì.17,323 úLô¥ûVj §WhÓm. CRW YûL«p ì.5,740 úLô¥ §WhPlTÓm.

UdL°Pm SpX YWúYtûTl ùTtßs[ W«pL°p 800 קV ùTh¥Ls úNodLlTÓm.

ØuT§Ü ùNnVlTPôR CWiPôYÕ YÏl× W«p ùTh¥L°p Ï`u CÚdûLLs ùTôÚjRlTÓm. UW CÚdûLl ùTh¥Ls T¥lT¥VôL ×ZdLj§#ÚkÕ ALt\lTÓm.

קV W«pL°p, ØuT§Ü ùNnVôR TV¦LÞdLô] W«pùTh¥L°u Gi¦dûL ClúTôÕs[ 4-#ÚkÕ 6 BL EVojRlTÓm. ClúTôÕs[ W«pL°Ûm T¥lT¥VôL CkR Gi¦dûL 6-dÏ EVojRlTÓm.

45 YVÕdÏ úUtThP ùTiLÞdÏm, êjR Ï¥UdLÞdÏm W«pL°p ØuT§Ü ùNnÙmúTôÕ, ¸r Y¬ûN TÓdûLúV Øuà¬ûU A¥lTûP«p JÕdLlTÓm.

Uj§V úRoYôûQVd Lª`u, vPô@l ùNXd`u Lª`u B¡VYt±u GÝjÕj úRoÜdÏf ùNpÛm UôQYoLÞdÏ LhPQj§p 50% NÛûL RWlTÓm.

Sôh¥u GkRl Tϧ«#ÚkÕm 139 Gu\ GiûQj ùRôPo× ùLôiÓ, Esðo LhPQj§p W«pL°u ×\lTôÓ,YÚûL úSWeLû[Ùm ØuT§Ü ¨ûXûUûVÙm ùR¬kÕ ùLôs[Xôm.

RTôp AÛYXLeL°Ûm WôÔYj§u Ød¡V úLk§W AûUl× AÛYXLeL°Ûm W«púY ØuT§ûYf ùNnÕùLôs[Xôm. D ¥dùLh úNûY ®¬ÜTÓjRlThÓ ùThúWôp TeÏLs, Ye¡ H.¥.Gm.Ls úTôu\Yt±u êXmáP ØuT§Ü ùNnÕùLôs[ HtTôÓ ùNnVlTÓm.

TV¦L°u TôÕLôl×dÏ Øuà¬ûU RWlTÓm. W«púY TôÕLôl×l TûP«p Lô#VôL Es[ 8,000 CPeLs A¡X Ck§V A[®p ¨WlTlTÓm Gu\ôo XôÛ.

Ød¡V AmNeLs

* RTôp AÛYXLm, ùThúWôp ¨ûXVeL°p W«p ¥dùLh ®tTû].

* Ød¡V W«p ¨ûXVeL°p WL£V LiLô¦l× úLUWô.

* W«pL°p ØuT§Ü CpXôR ùTh¥Ls Gi¦dûL 6 BL A§L¬dLlTÓm.

* 32 קV W«pLs, 8 HûZLs WRm A±ØLm

* W«p TV¦Ls, NWdÏ LhPQj§p Uôt\m CpûX.

* F]Øtú\ôÚdÏ R²VôL W«p ùTh¥.

* 6 B«Wm Rô²Ve¡ ¥dùLh ®tTû] CVk§WeLs.

* Ù©Gv£, GvGv£ úRoÜ GÝRf ùNpÛm UôQYoLÞdÏ 50% LhPQf NÛûL.

* êjR Ï¥UdLs, 45 YVÕdÏ úUXô] ùTiLÞdÏ úXôVo ùToj YN§.

* vÄlTo ùTh¥L°p ùToj Gi¦dûL 84 BL A§L¬dLlTÓm.

* W«p YÚûL, ×\lTôÓ A±V קV ®NôWûQ Gi 139.

27 Feb 2007

. W«p YÚûL, ×\lTôÓ A±V קV ®NôWûQ Gi 139

. RªZLj§p ALXlTôûR §hPeLÞdÏ ì.485 úLô¥


. CkR BiÓ W«púY XôT CXdÏ ì.21,578 úLô¥


. ØuT§Ü ùNnVôR TV¦LÞdÏ ¥dùLh YZeL 8,000 Øû]VeLs


. 800 קV ùTh¥Ls CûQdLlTÓm!


. 45 YVÕdÏ úUtThP ùTiLÞdÏ ¸rY¬ûN TÓdûL: XôÛ


. W«p TV¦Ls TôÕLôlûT EߧùNnV Ød¡V W«p ¨ûXVeL°p WL£V LiLô¦l× úLUWô: XôÛ


. TQ ÅdLjûR LhÓlTÓj§P YûLùNnÙm W«p Thù_h: XôÛ ©WNôj


. קRôL 8 "HûZLs WRm' A±ØLm


. 40 קV W«pLs A±ØLm!


. ùNuû]«#ÚkÕ 5 קV W«pLs!

26 Feb 2007

. קRôL 8 "HûZLs WRm' A±ØLm

. W«p YÚûL, ×\lTôÓ A±V קV ®NôWûQ Gi 139

. RªZLjÕdÏ 5 קV W«p úNûY

. W«púY Thù_h EûWûV XôÛ ÕYd¡]ôo

25 Feb 2007

. XôTjûRd áhÓYRtÏ Ød¡VjÕYm: ×ÕûULû[l ×ÏjÕm W«púY Thù_h SôPôÞUu\j§p Sôû[ RôdLp

If you have any Font Problem, kindly download the font here: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

Tuesday, February 6, 2007

Cauvery: Ryots' body urges for total implementation
Coimbatore, Feb. 6 (PTI): Expressing
disappointment over the final verdict of Cauvery Water Dispute
Tribunal, Erode-based Federation of Tamil Nadu Agriculturist
Associations (FTAA) today appealed the Centre to see that at least the
order was implemented, without affecting the cordial relationship
between neighbouring states.


Though the Triubnal has awarded 419 tmc
ft pof water to Tamil Nadu, in real terms it would be 192 tmc ft, which
would be 13 TMC lesser than what was allocated in the interim award 15
years ago, FTA secretary, S Nallasami told reporters here.


The Centre should also see to it that
the verdict was implemented in letter and spirit, since many river
disputes, despite Supreme Court orders, like Mullaperiyar in Kerala,
were unimplemented, Nallasami said.


With average 1250 MM rainfall and
availablity of 70,000 tmc of water annually, the country was utilising
only 20,000 tmc of water and allowing the remaining to go to sea, he
claimed.


Considering the huge waste and also to
avoid friction between states, linking of rivers, by nationalising
them, was the only solution to maintain peace in the country, he said.


By this, the country could also avoid 'politicisation and exploitation of such emotional issues,' he added.

powered by performancing firefox

Friday, February 2, 2007

Gandhi's Revenge on Tamizhan VOC

Courtesy: www.tamilnation.org

One Hundred Tamils
of the 20th/21st Centuries

CONTENTS
OF THIS SECTION
Last updated
31/12/06

V. O. CHIDAMBARAM PILLAI  Indian Post
Indian Post Commemorative Stamp, 1972

வி.ஒ.சி கண்ட பாரதி - Kappal Otiya Thamizhan V.O.Chidamarampillai on Bharathy
A. R. Venkatachalapathy
on the Exchange of Letters between V.O. Chidambaram Pillai and M.K.Gandhi
, Hindu 26 January 2003
Kappalottiya Thamizan - The Film "...Actors rarely identify any one of their movies as their favorite, instead detouring around the delicate question by saying that all the movies they acted in had their strengths. Considering the sheer number of movies he has acted in, picking a favourite had to be an even tougher task for 'Sivaji' Ganesan than for most actors. But he had repeatedly declared Kappalottiya Thamizhan to be his favourite, stating the difficulty of playing a famous leader, the research that went into the movie and its realism as his reasons. The movie effectively portrays the hardships undergone by V.O.Chidambaram Pillai, who was responsible for launching the first Indian ship on Indian waters..."
Sivaji Ganesan on his Role in Kappalottiya Tamilan "Among the 300 films which was Sivaji's favourite? Pat came the answer from Sivaji, 'Kappalottiya Thamizhan''. Enacting a doctor, an engineer and others are not very difficult. But to portray a person, a revered freedom fighter, whom people had met, seen and moved with, is a different proposition. So when the late Panthulu asked me to enact the role, I first hesitated. Then I decided to meet the challenge. I got all the material on V. O. Chidambaram Pillai and studied it. 'On seeing the film, I cried, not because my performance was moving but because it hit me with new impact - the sacrifice VOC and others had made for the country. When VOC's son Subramaniam said that he saw his father come alive on the screen, I considered it the highest award.''
V.O. Chidambaram College
VOC - the Doyen of Swadeshi Shipping - S.Dorairaj, 2001
Remembering VOC - 132 Birth Anniversary, 2003

Chennai School of Ship Management "The moment anybody utters the name of VOC, immediately comes to mind is his achievement as the first Indian to launch a ship service between Tuticorin and Colombo through Swadeshi Steam Navigation Company in the interest of the Nation's economy, and that too, against the British Rule. His main aim was to serve the country for attaining Independence from the British and he had all the leadership qualities in him that require achieving things in macro level. He gained the patronage from leading merchants and industrialists in Tirunelveli for establishing a Swadeshi Merchant Shipping Organization, which was unveiled on 16th October 1906. From then on, the company developed from strength to strength and laid its name strongly in the minds of everyone in Indian and foreign countries as well."

Books

**V. O. Chidambaram Pillai by R.N.Sampath & Be. Su. Mani
**V. O. Chidambaram Pillai by R.A.Padmanabha, 1977
Architects and Builders of Modern India, eds. V. Sivaramakrishnan and Dr. P. Jayaraman, (New York: Bharatiya Vidya Bhavan, 1997)
Indira Ananthakrishnan, "V.O. Chidambaram Pillai," in Remembering Our Leaders, ed. Bhavana Nair, (New Delhi: Children's Book Trust, 1995), vol. 3.

V.O. Chidambaram Pillai
Kappalottiya Tamilan

- கப்பலோட்டிய தமிழன்
1872 - 1936

"V.O.C. showed the way for organized effort and sacrifice. He finished his major political work by 1908, but died in late 1936, the passion for freedom still raging in his mind till the last moment. He was known as "Chekkiluththa Chemmal" - a great man who pulled the oil press in jail for the sake of his people. He was an erudite scholar in Tamil, a prolific writer, a fiery speaker a trade union leader of unique calibre and a dauntless freedom fighter. His life is a story of resistance, strife, struggle, suffering and sacrifice for the cause to which he was committed.."


V.O.Chidambarampillai was born on 5 September 1872 in Ottapidaram, Tirunelveli district of Tamil Nadu (the same District which a hundred years earlier given birth to Veerapandiya Kattabomman) . Chidambarampillai was the eldest son of Ulaganath Pillai and Paramayi Ammai. His early education was in Tuticorin. He passed a pleadership examination in 1894 and this enabled him to practise law at the local sub-magistrate's court. He then went on to practise at the nearby port town of Tuticorin.

The partition of Bengal in 1905, the rise of militancy evidenced by Swadeshi (boycott of foreign goods) movement, saw Chidambarampillai taking a direct interest in the political struggle. These were the years before the arrival of Gandhi on the Indian political landscape.

Chidambarapillai supported Bal Gangadhar Tilak and the militant wing of the Indian National Congress. He participated in the 1907 Surat Congress together with Subramania Bharati. He was one of the earliest to start the 'Dharmasangha Nesavuchalai' for hand-loom industry and the 'Swadeshi Stores' for the sale of India made things to the people. He played a lead role in many institutions, like the "National Godown," "Madras Agro-Industrial Society Ltd.," and "The Desabimana Sangam".

Commerce between Tuticorin and Colombo was the monopoly of the British India Steam Navigation Company (BISN) and its Tuticorin agents, A. & F. Harvey.

Inspired by the Swadeshi movement, V.O.C. mobilised the support of local merchants, and launched the first indigenous Indian shipping enterprise, the Swadeshi Steam Navigation Company, thus earning for himself the name - "Kappalottiya Tamilan கப்பலோட்டிய தமிழன்".

The Swadeshi Steam Navigation Company was registered on the 12th of November 1906. He purchased two steamships, S.S. Gallia and S.S. Lawoe for the company and commenced regular services between Tuticorin and Colombo against the opposition of the British traders and the Imperial Government.

His efforts to widen the base of the Swadeshi movement, by mobilising the workers of the Coral Mills (also managed by A. & F. Harvey) brought him into increasing conflict with the British Raj. On 12 March1908, he was arrested on charges of sedition and for two days, Tirunelveli and Tuticorin witnessed unprecedented violence, quelled only by the stationing of a punitive police force. But newspapers had taken note of VOC. Aurobindo Ghosh, acclaimed him in Bande Mataram (March 27, 1908), with "Well Done, Chidambaram".

Apart from the Madras press, even the Amrita Bazaar Patrika from Kolkata (Calcutta) carried reports of his prosecution every day. Funds were raised for his defence not only in India but also by the Tamils in South Africa. Bharathy gave evidence in the case which had been instituted against him. V.O.C. was confined in the Central Prison, Coimabtore from 9 July 1908 to 1 December 1910.

The Court imposed a sentence of two life imprisonments (in effect 40 years). The sentence was perhaps a reflection of the fear that the British had for VOC and the need to contain the rebellion and secure that others would not follow in Chidambarampillai's footsteps.

In 1911, Tirunelveli District Collector Ashe was assasinated by Vanchinathan, a youth trained by V.V.S.Aiyar who had at that time had sought refuge in French Pondicherry. The British response was brutal and a witch hunt followed. And the Swadeshi movement petered out with many of its activists languishing in jail.

VOC in prison, was left to fend for himself. His wife, Meenakshi Ammal, followed him from the Tirunelveli sub jail to the Coimbatore and Kannur central jails, where he spent his term and almost single-handedly organised his appeals.


Sivaji Ganesan as VOC in prison
in the film Kappalottiya Thamizhan

Chidambarampillai was not treated as a 'political prisoner'. The sentence that was imposed on him was not 'simple imprisonment'. He was treated as a convict sentenced to life imprisonment and required to do hard labour. He was "yoked to the oil press like an animal and made to work it in the cruel hot sun..." writes, historian and Tamil scholar, R. A. Padmanabhan. Subramania Bharati was moved to write his வ.உ.சி.க்கு வாழ்த்து.

வேளாளன் சிறைபுகுந்தான் தமிழகத்தார்
மன்னனென மீண்டான் என்றே
கேளாத கதைவிரைவிற் கேட்பாய் நீ
வருந்தலைஎன் கேண்மைக்கோவே!
தாளாண்மை சிறினுகொலோ யாம்புரிவேம்
நீஇறைக்குத் தவங்கள் ஆற்றி,
வேளாண்மை நின் துணைவர் பெறுகெனவே
வாழ்த்துதிநீ வாழ்தி! வாழ்தி!


The Prison Cell that V.O.C. occupied in Central Prison Coimbatore

In prison VOC continued a clandestine correspondence, maintaining a stream of petitions going into legal niceties. When he stepped out of prison in late December 1912, after a high court appeal had reduced his prison sentence, the huge crowds present on his arrest were conspicuously absent. His feelings may have been similar to those of Aurobindo in 1909 - feelings which Aurobindo expressed in in the famous Uttarpara speech, soon after his own release from prison:

"It is I, this time who have spent one year in seclusion, and now that I come out I find all changed. One who always sat by my side (Tilak) and was associated in my work is a prisoner in Burma; another is in the north rotting in detention... I looked around for those to whom I had been accustomed to look for counsel and inspiration. I did not find them. There was more than that. When I went to jail the whole country was alive with the cry of Bande Mataram... when I came out of jail I listened for that cry, but there was instead a silence. a hush had fallen on the country and men seemed bewildered... No man seemed to know which way to move, and from all sides came the question, 'What shall we do next? What is there that we can do?' I too did not know which way to move, I too did not know what was next to be done."

VOC was not permitted to remain in his native Tirunelveli district and he moved to Chennai with his wife and two young sons. Having been convicted for sedition, he had lost his pleadership status and he was unable to earn his livelihood by practising the law. The Swadeshi Steam Navigation Company had collapsed. It was liquidated in 1911. He and his family had lost all their wealth and property in his legal defence.

After his release in 1912 he completed his autobiography which he had started writing in prison. It was in Tamil in a verse form. He wrote a commentary on Thirukural and edited the Tamil work of grammar, Tolkappiam. He authored a few novels in Tamil. His translation of some of James Allen's books earned him an indisputable reputation of being an erudite Tamil scholar. His Tamil works like "Meyyaram" and "Meyyarivu" reflect a creative mind, restless for uninhibited expression. V.O.C. attended the Calcutta Congress in 1920.

V.O.C. showed the way for organized effort and sacrifice. He finished his major political work by 1908, but died in late 1936, the passion for freedom still raging in his mind till the last moment. He was known as "Chekkiluththa Chemmal" - a great man who pulled the oil press in jail for the sake of his people. He was an erudite scholar in Tamil, a prolific writer, a fiery speaker a trade union leader of unique calibre and a dauntless freedom fighter. His life is a story of resistance, strife, struggle, suffering and sacrifice for the cause to which he was committed. In accordance with his wishes, VOC was taken to the Congress Office at Tuticorin, where he died on the 18th November, 1936.


.A. R. Venkatachalapathy in the Hindu 26 January 2003
on the Exchange of Letters between V.O. Chidambaram Pillai and M.K.Gandhi

Between the middle of 1915 and early 1916, Gandhi exchanged a series of letters with a personality whose name does not occur even once in the 100-volume Collected Works of Mahatma Gandhi. The person in question is V.O. Chidambaram Pillai (or VOC), who between 1906-08 during the Swadeshi movement, dominated the national movement in Tamil Nadu.

Gandhi was not yet the Mahatma then. Fresh from decades-long political activity in South Africa, Gandhi was still finding his feet, politically. He had arrived in Chennai on April 17, 1915, along with his wife, Kasturba. The couple stayed at 60, Thambu Chetty Street (George Town), the residence of G.A. Natesan, the nationalist publisher. He was to stay in Chennai (Madras) for three weeks before setting out for Ahmedabad on May 8....

.... A correspondence which began at this juncture between VOC and Gandhi continued for about six months, which is our present concern. We do not know what happened to the enormous mail Gandhi received. But VOC seems to have preserved all these letters, and for good measure, had written his draft replies on Gandhi's letters. So we have his side too. The lines he had scribbled out in his draft letters add to our knowledge — amply rewarding for the task of decipherment.

The first letter, drafted probably a day after Gandhi arrived, addressed Gandhi as "Dear Brother": "I have had the fortune of seeing you and my respected Mrs Gandhi when you came out of the Railway compound the other evening", it said and added, "I want to have a private interview with you at any time convenient to you before you leave this place". Gandhi replied promptly with a single line on April 20, 1915: "If you kindly call at ... 6 A.M. next Friday, I could give you a few minutes".

Switching over to a more formal "Dear Sir", VOC replied the next day: Underlining the words "a few minutes", he said, "As I am afraid that my conversation with you will take more than the allotted `a few minutes', I need not trouble you with my presence". He excused himself "for having intruded upon your precious time".

It was now Gandhi's turn to take mild offence: "If you do not want to see me I would like to see you myself. Will you kindly call on Friday or Saturday at 6 A.M. and [sic?] give me a few minutes?" He then went on to explain: "Of course you can call any day between 3 p.m. and 4 p.m. when I am open to be seen by anybody. But as you wanted a private interview I suggested Friday morning as I suggest some morning or the other for private interviews". (April 21, 1915)

Here came the first poignant moment in the exchange. VOC agreed to meet Gandhi early in the morning but said, "I cannot reach your place before 6:30 a.m." Reason: "the tram car, the only vehicle by which I can now afford to go to your place, leaves Mylapore after 5:30 in the morning". A man who had bought up two steamships a few years earlier was now unable to take anything more than a tram! Yet VOC went on to add, "I can spend not `a few minutes' but, the whole of my lifetime with the patriots of my country if they wish me to do so. All my time is intended for the services of my country and of its patriots. Only after these two, God is attended to by me".

Gandhi and VOC did indeed meet. But whether VOC took only a tram or whether they met only for "a few minutes" we will never know. But the correspondence did not end here. It followed the issue Gandhi himself raised in his letter of April 21, 1915.

"I would like to know from you whether you received some moneys from me which were collected on your behalf some years ago in South Africa. I was trying to trace some orders which I had thought were sent, but I did not find them. I therefore would like to know from you whether you received the moneys that were handed to me."

VOC replied (April 22, 1915) that neither he nor his wife had received any money. The reference to his wife and the indication by Gandhi to money collected "some years ago" suggest that it may have had to do with the fund raised in South Africa for VOC's defence.

(In two waves of migration from India, 1860-1866 and 1874-1911, Tamils had reached South Africa most often as indentured labourers. Even in 1980, Tamils constituted 37 per cent of the population, the largest group among people of Indian origin. (A collection of Bharati's poems, "Matha Manivachagam", had been published in Durban in 1914. Gandhi's links with this segment of the diaspora needs no recounting.) However, despite his impecunious situation, he reassured Gandhi: "But, if you will pardon me, I will say that you need not trouble yourself ... for I am sure that it would have gone to a better purpose".

Gandhi would of course have none of it. "I don't know the names of those who subscribed for you but the money was given to me by a friend on their behalf and I have been always under the impression that it was sent to you".

Now comes the most poignant letter. VOC replied saying that he had presumed from Gandhi's earlier letter that the fund had been spent towards Passive Resistance in South Africa and, therefore, he had asked him not to bother to remit the money especially if it was to be from his funds. But now that Gandhi had made it clear that it was not so:

"I will, in my present condition, be only glad to receive that money ... I have already told you in person that my family and I are supported for the past two years or so by some South African Indians ... Such being the case, there is no reason why I should say that the money intended for me and that is ready to be given to me is not wanted by me. Under the present circumstances if I refuse that amount I will be committing a wrong to myself and my family".

Now that the issue was settled — that Gandhi indeed owed money, and VOC was not averse to receiving it — a series of letters were exchanged from late May 1915 until January 1916. To VOC's apparently long letters, Gandhi replied on cryptic post cards.

On May 28, 1915 Gandhi assured VOC: "I shall now send for the book subscribed in Natal. I don't know the amount nor the names. But I hope to get them". VOC seems to have been in desperate need of money. "Don't you know at least approximately the total amount given to you by your friend? If you know it, can you not send me that amount or a major portion of it now, so that it may be useful to me in my present difficult circumstances? The remainder you may send to me after you get the books", VOC pleaded (May 31, 1915). He also asked for the names of benefactors. In letter after letter he asked for these details.

It is understandable, given VOC's penchant for remembering benefactors by naming his children for them: Vedavalli was named for T. Vedia Pillai who supported him and Subramaniam for C.K. Subramania Mudaliar, who helped him during his prosecution. Even the Englishman E.H. Wallace, who first committed his case to the session's court but was instrumental in getting his sanad back, was remembered in the name of his last son, Wallacewaran!

But Gandhi would only say, "If you will kindly wait a while, you will have both the money and the particulars. If I knew the name of the friend, I should certainly let you know", and asked VOC to write to Mr. Patak at Johannesburg for more details.

Probably to another reminder from VOC, asking if he had heard from South Africa, Gandhi wrote a rather curt "Not yet, yours M.K. Gandhi" without even a formal word of address (July 23, 1915). But within a month, most certainly to another reminder from VOC, Gandhi wrote with his own hand, in Tamil, saying he had not yet heard from South Africa. (This particular post card is in tatters.)

Gandhi writing in Tamil seems to have completely floored VOC. Dropping the question of money VOC started off right away, "Your card written in Tamil reached me on the due date. I am glad to see that you have written the language without any mistake whatever. If you are able to read and understand Tamil prose and poetical works of ordinary style, I will be glad to send you all my publications" (September 28, 1915).

However, even in December 1915 and January 1916, Gandhi was only writing one-line letters like "I am still awaiting instructions from Natal" to VOC's increasingly desperate and beseeching letters. VOC's ordeal came to an end at last when, on January 20, 1916, Gandhi wrote from Ahmedabad, "I have now heard from Natal", and that Rs. 347-12-0 was to be remitted to him soon.

The correspondence ends here. VOC was no doubt relieved and delighted. On February 4, 1916, he wrote to a friend, in Tamil, "Rs. 347-12-0 has come from Sriman Gandhi. I have given Rs. 100 to the pressman for casting new types. With the remaining money I have settled all my debts except one of Rs.50. I will need further money only to buy paper".

Of course, VOC had heaved a sigh of relief too early. Never really recovering from the penury caused by his prison life — he tried his hand at selling provisions, worked as a clerk in Coimbatore and for a few years after regaining his pleadership sanad, practised in the Kovilpatti court which by his own admission was only enough to meet his "betel leaves and areca nut expenses". This however did not come much in the way of his public life. As a die-hard supporter of Tilak, he could never countenance Gandhi's leadership. Yet, until his death in 1936, he continued to be active in the labour movement, the national movement and the non Brahmin movement. That, however, is a different story.


Kappalottiya Tamilan - The Film

A movie review by Balaji Balasubramaniam

Cast: 'Sivaji' Ganesan, Gemini Ganesan, Savitri, S.V.Subbaiya, Rangarao, Asokan, Balaji
Direction: B.R.Bandulu

Actors rarely identify any one of their movies as their favorite, instead detouring around the delicate question by saying that all the movies they acted in had their strengths. Considering the sheer number of movies he has acted in, picking a favorite had to be an even tougher task for 'Sivaji' Ganesan than for most actors. But he had repeatedly declared Kappalottiya Thamizhan to be his favorite, stating the difficulty of playing a famous leader, the research that went into the movie and its realism as his reasons. The movie effectively portrays the hardships undergone by V.O.Chidambaram Pillai, who was responsible for launching the first Indian ship on Indian waters.

V.O.Chidambaram Pillai(Sivaji) is a lawyer and also the owner of a large salt factory. He is a true patriot, leading the movement to burn all foreign goods. Noticing that there was no Indian ship plying in the Indian waters, he collects the money needed to buy a ship and launches the ship. He, along with Subramaniam Siva, is arrested for leading a strike of workers at a mill run by the English and suffers untold hardship in prison.

Sivaji brings Chidambaram Pillai before our eyes with his portrayal of the freedom fighter. He is majestic during the initial portions, as he strides with confidence, collecting money for buying the ship and sure of its success in propagating the freedom movement. He delivers his dialogs forcefully and with passion and the accompanying expressions and gestures complement the effect (the single shot when the collector imagines Sivaji as Veera Pandiya Katta Bomman is quite exhilarating). The makeup is flawless in his old age and his slow, uncertain walk and sad face leave us with little doubt that we are actually seeing an old man on screen. It is an underplayed performance but grandiose nevertheless.

The movie effectively shows us the hardships undergone by the people in order to gain independence and makes us admire the patriotic fervor in the few characters it focusses on. Chidambaram Pillai's selfless acts are ofcourse the highlight and the way he sells his business or his wife's jewels without a moment's thought speaks of his greatness. There is passion in his voice as he dreams of an Indian ship. His wealthy lifestyle makes the hardships he undergoes in jail even more tragic. The scenes in jail have been picturised well with even one of the convicts making an impression with his respect for V.O.C.

But the movie does not focus on him solely with the effect of making the other characters insignificant. Bharatiyar's eccentricity and Subramaniam Siva's forcefulness are well brought out during their segments. Ofcourse these characters have their best scenes when seen with VOC. Subramaniam Siva has his best lines during his visit to the Collector's office with VOC while Bharatiyar shines when asked about his association with VOC in court. Individuals like Gemini Ganesan's Madasami get substantial screen time and Vanchinathan manages to impress us in the little time he is on screen.

Maybe because VOC could not accomplish much after he came out of jail or because there are no records of that segment of his life, the portions of the movie dealing with that part seem rather rushed. His transformation to an aged man seems abrupt with only newspaper reports about the death of his fellow freedom fighters being used to indicate the passing of time. The last scene is suitably touching with Bharatiyar's Endru Thaniyum....

S.V.Subbaiya is perfect as Bharatiyar and his expressions, gestures and dialog delivery are superb. Among all the actors who have portrayed the poet in cinema, no one comes as close as S.V.Subbaiya. Gemini Ganesan and Savitri have a few cute lines as the lovebirds. S.V.Rangarao, who usually plays a benevolent old man, appears as the British collector here. Asokan too has a role as the assistant collector. Songs like Velli Paniyin... and Vande Maataram... are very memorable.

Pillai, V.O. Chidambaram
V.O. Chidambaram Pillai


V.O.C. in Central Prison, Coimbatore

Sri Aurobindo in Bande Mataram, March 1908 " Well Done, Chidambaram! A true feeling of comradeship is the salt of political life; it binds men together and is the cement of all associated action. When a political leader is prepared to suffer for the sake of his followers, when a man, famous and adored by the public, is ready to remain in jail rather than leave his friends and fellow-workers behind, it is a. sign that political life in India is becoming a reality. Srijut Chidambaram Pillai has shown throughout the Tuticorin affair a loftiness of character, a practical energy united with high moral idealism which show that he is a true Nationalist. His refusal to accept release on bail if his fellow-workers were left behind, is one more count in the reckoning. Nationalism is or ought to be not merely a political creed but a religious aspiration and a moral attitude. Its business is to build up Indian character by educating it to heroic self-sacrifice and magnificent ambitions, to restore the tone of nobility which it has lost and bring back the ideals of the ancient Aryan gentleman. The qualities of courage, frankness, love and justice are the stuff of which a Nationalist should be made. All honour to Chidambaram Pillai for having shown us the first complete example of an Aryan reborn, and all honour to Madras which has produced such a man."

Central Prison, Coimbatore & the Prison Cell that V.O.C. occupied...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (135) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (63) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) MLAs (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kiran Bedi (3) Kollidam (3) Lieutenant Governor (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODF (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Defecation Free (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)