Wednesday, January 31, 2007

Cauvery Water Dispute

Courtesy : http://www.tamilanexpress.com

Font Download : http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

Lô®¬ ùPu`u

RªZLj§tÏm, LoSôPLj§tÏm GlúTôÕm ÏûPfNûXd ùLôÓdÏm "Lô®¬ ©Wf£û]' ÁiÓm RûX çd¡«Úd¡\Õ.
LoSôPLô®p CÚdÏm ÏPÏ UôYhPj§p úRôu±, AeÏs[ GhÓ UôYhPeLÞdÏ AhNV Tôj§WUôLj §Lr¡\Õ Lô®¬.

AlT¥úV EÚiúPô¥ RªZLj§tÏs ÖûZkÕ, CeÏs[ TjÕ UôYhPeL°u ®YNô«Lû[ YôZ ûYdÏm LPûU Lô®¬dÏ CÚd¡\Õ.

RªZLØm, LoSôPLØm Lô®¬l TVu ùTßY§p "Ød¡V' Uô¨XeLs! áPúY úLW[ôÜm, ×ÕûYÙm £±V A[®p TV]ûPÙm Uô¨XeL[ôLd Lôh£V°d¡u\].

Ck¨ûX«p RªZLm Utßm LoSôPL Uô¨XeLÞdÏ CûP«Xô] E\®p, YÚ¡u\ ©lWY¬ 5Bm úR§ Ød¡V Sô[ôL CÚdLl úTô¡\Õ.

"Lô®¬ SÓYo Uu\ Cߧj ¾ol× YÚm AkSôs RªZLj§tÏl ùTôu]ô[ôL CÚdL úYiÓúU' Gu\ HdLj§p RgûN ®YNô«Ls ùPp#ûV úSôd¡ ûYjR Li Uô\ôUp TôojÕd ùLôi¥Úd¡\ôoLs.

Lô®¬ ùRôPoTô] ØRp JlTkRm, 1892p ùUhWôv vúPh¥tÏm, ûUão vúPh¥tÏm CûP«p úTôPlThPÕ. ùUhWô³u "Øu AàU§' CpXôUp ûUão vúPh "TôN] YN§Lû[' ùTÚdÏm SPY¥dûLLû[ GÓdLd áPôÕ GuTÕ AkR JlTkRj§u AÚûUVô] `WjÕ.

B]ôp YmûT ØR#p ÕYd¡VÕ ûUão vúPh! "¡ÚxQWô_ Nôao AûQûVd LhÓúYôm' Guß APm©¥jÕ "Ri½o RLWôû\' ØR#p ÕYd¡ ûYjRÕm ûUãúW! CûR G§ojRÕ ùUhWôv AWÑ. CRu©\Ï "Lô®¬ NofûN' LPp Rôi¥ Ce¡Xôk§tÏl úTô]Õ. Bm! Auß Ae¡ÚkR "ª²vh¬ B@l Cu¥Vu A@ûTVov' Øu× ®NôWûQdÏ YkRÕ.

CRuT¥ "ûUão ¡ÚxQWô_ Nôao AûQûVd Lh¥d ùLôsÞm. ùUhWôv vúPh úUhåo AûQûVd LhÓm' Guß á\lThPÕ. AÕRôu 1924Bm YÚP Lô®¬ JlTkRm. CRuT¥ ûUão AWÑ 1.10 XhNm HdLo ¨Xm YûW TôN] YN§Lû[l ùTÚd¡d ùLôs[Xôm Gußm "AàU§' ùLôÓdLlThPÕ.

Ck¨ûX«p §¼ùWuß 1959Bm BiÓ Yôd¡p, Lô®¬ NmTkRUôL ®Yô§dL JÚ Nk§l× SPjR úYiÓm Guß ùLô¥ ©¥jRÕ ûUão AWÑ. úaUôY§, L©² AûQLû[Ùm LhPl úTô¡ú\ôm Gußm, "1924m BiÓ JlTkRm ÑRk§Wj§tÏ Øu× úTôPlThP 50 BiÓ LôX JlTkRm.

AÕ GeLû[d LhÓlTÓjRôÕ' Gußm á± úYRô[m ØÚeûL UWj§p H±VÕ. CRu êXm AÓjR Ñtßj RLWôßdLô] Av§YôWm úTôPlThPÕ.

CÕ ùRôPoTôL 5 Øû\ úTfÑYôojûRLs SPkR]! Aû]jÕm úRôp®«úXúV Ø¥kR]. úYß Y¯«u± 1971p CÚkR §.Ø.L. AWÑ, "SÓYo Uu\m AûUjÕ, Lô®¬ ®`Vj§p ¨VôVj ¾ol× LôQ úYiÓm' Gu\ úLô¬dûLûV Uj§V AW£Pm ûYjRÕ.

B]ôp CRtÏ GkR SPY¥dûLÙm CpXôRRôp ÑlÃm úLôoh¥tÏl úTô]Õ RªZLm. AlúTôÕ ©WRUWôL CÚkR Ck§WôLôk§ "CÚ Uô¨XØm CkRl ©Wf£û]ûVl Tt± úT£j ¾ojÕd ùLôs[Xôm' Guß á\úY, "SÓYo Uu\m AûUdL úYiÓm' Guß EfN¿§Uu\j§p RªZLm úTôhP Uà YôTv ùT\lThPÕ.

Ck¨ûX«p 1974p LoSôPLm, קV ¨ûXlTôhûP GÓjRÕ. "Lô®¬úV RªZLj§tÏ CpûX' Gu\ ç«p "1924m BiÓ úTôPlThP JlTkRm LôXôY§Vô¡®hPÕ' Guß APm ©¥jRÕ. Lô®¬ ¿ûW RªZLjÕPu T¡okÕ ùLôs[ UßjRÕ. Cf£dLûXj ¾odL, "EiûU A±Ùm ÏÝ' AûUdLlThPÕ.

CÚ Uô¨X ØRpYoL°u áhPeLs SPkR]. "LôúY¬ ¬Yo YôhPo AjRô¬h¥' AûUdLXôm Guù\pXômáP Ø¥Ü ùNnVlThPÕ. B]ôp EÚlT¥Vô] JlTkRm HÕm EÚYôL®pûX.

CdLôXLhPj§p 1990p ÁiÓm SÓYo Uu\d úLô¬dûL ¡[m©VÕ. ØRpYoL°u úTfÑYôojûR«p Øuú]t\m CpûX GuTRôp EfN¿§Uu\j§u Ej§WÜlT¥, ©WRUWôL CÚkR ®.©.£e RªZLj§u 19 BiÓ LôXd úLô¬dûLûV ¨û\úYt±]ôo. _þu 2m úR§, Lô®¬ SÓYo Uu\jûR AûUjRôo. CRu ØRp RûXYWôL CÚkRYo ¿§T§ £jR úRôx ØLo´. RtúTôÕ ¿§T§ Gm.©. £e RûXYWôL CÚd¡\ôo.

B]ôp "ûLdÏ Gh¥VÕ YôndÏ GhP®pûX' GuTÕ úTôp "CûPdLôX ¨YôWQm' YZeL GeLÞdÏ A§LôWm CpûX Guß ûL®¬jRÕ SÓYo Uu\m. AûR G§ojÕ ÑlÃm úLôoh ùNu\Õ RªZLm. ©\Ï CûPdLôX EjRWûY YZe¡VÕ Lô®¬ SÓYo Uu\m. S§¿o RôYôdLû[ ®Nô¬jR SÓYo Uu\eLs Y¬ûN«p CûPdLôX ¾ol× YZe¡VÕ Lô®¬ SÓYo Uu\m UhÓúU!

"RªZLj§tÏ 205 ¥.Gm.£. Ri½o YZeL úYiÓm. SûPØû\«p CÚd¡u\ 11.2 XhNm HdLo ¨XeLÞdÏ úUp C² ¿olTôN]l TϧûV LoSôPL AWÑ ®vR¬dLd áPôÕ' GuTÕRôu SÓYo Uu\j§u CûPdLôXj ¾ol×!

B]ôp LoSôPL AWÑ, CkR CÚ EjRWÜLû[ÙúU U§dL UßjRÕ. CRtÏm EfN¿§Uu\j§u ER®ûV SôP úYi¥V ãr¨ûX RªZLj§tÏ YkRÕ. AeÏ ¿§ ¡ûPjRôÛm, CûPdLôXj ¾olûT AW£R¯p ùY°«Pj RVdLm Lôh¥VÕ Uj§V AWÑ. CRtLôL AlúTôÕ ØRpYWôL CÚkR ù_VX#Rô SôuÏ Sôs EiQô®WRm CÚkRôo. ©\Ï AW£R¯p AkR SÓYo Uu\j ¾ol× ùY°«PlThPÕ.

SpX úYû[! CVtûL Sm TdLm ¨u\Õ. L]jR UûZ«u LôWQUôL A§LlT¥Vô] ¿o YWjÕ CÚkRRôp, 1991-1995 YûW SUdÏ ©Wf£û]«pûX! Lô®¬ S§¿o SÓYo Uu\m Ñh¥d Lôh¥V 205 ¥.Gm.£.dÏm úUXôLúY SUdÏj Ri½o ¡ûPjRÕ. ϱlTôL 1994p H\dÏû\V 396 ¥.Gm.£. YûW Ri½o YkRÕ. B]ôp 1995p ùRu úUtÏ TÚYUûZ ùTôndLúY AkR YÚPm "ùTôpXôR' YÚPUôL Uô±VÕ. ©\Ï ÁiÓm úTôWôhPmRôu!

CR]ôp JÚ LhPj§p "SÓYo Uu\j ¾olûT' AUpTÓjR ©WRUo RûXûU«p Lô®¬ S§¿o BûQVm AûUlTÕ Tt± ©WRUWôL I.úL. ÏwWôp CÚkRúTôÕ Ø¥Ü GÓdLlThPÕ. "ÏwWôp YûWÜj §hPm' Guß ARtÏl ùTVo!

B]ôp "GkR Uô¨XUôYÕ AjRô¬h¥«u EjRWûY ùNVpTÓjRj RY±]ôp NmTkRlThP Uô¨X AûQ«u LuhúWôûX Uj§V AWÑ GÓjÕd ùLôsYÕ' Guß CÚkR `WjÕ, "Uô¨X ÑVôh£'dÏ ®úWôRUô]Õ Guß NofûNVô]Õ.

CkR "YûWÜj §hPm' ©\Ï ©WRUWôL YôwTôn CÚkRúTôÕ AUÛdÏ YkRÕ. B]ôp "AûQ«u LuhúWôûX' GÓdÏm `WjÕ ¿dLlThÓ, Lô®¬ S§ ¿o BûQVm AûUdLlThPÕ. ©WRUo YôwTôn Øu²ûX«p AlúTôÕ RªZL ØRpYWôL CÚkR LÚQô¨§Ùm, LoSôPL ØRpYWôL CÚkR ú_.ùaf.Th¼Ûm CkR Ø¥ûY GhP ER®LWUôL CÚkRôoLs.

CkR BûQVj§u ØRp áhPm, ©WRUWôL YôwTôn CÚkRúTôÕ 28.10.1998p SPjRlThPÕ. AlúTôÕ "CûPdLôX EjRW®uT¥ Ri½o §\kÕ ®PlTh¥Úd¡\Rô?' GuTûR A[ÅÓ ùNnYÕ úUhåo AûQ«p CÚdL úYiÓm Gu\Õ RªZLm. B]ôp LoSôPLúUô, "AùRpXôm Ø¥VôÕ. ©p#dÏiÓ®pRôu A[ÅÓ ùNnúYôm' Guß Øx¥ûV UPd¡VÕ.

CRu©\Ï CÚ Uô¨XeL°u "Y\h£ LôXd LxPeLû[' (distress) CÚYÚm NUUôLl T¡okÕ ùLôs[ "§hPm' RVôo TiQ úYiÓm Guß á\lThPÕ. B]ôp CkR BûQVjûR LoSôPL Uô¨Xm º¬V^ôL GÓjÕd ùLôs[ôRRôp TX áhPeLû[l úTôhÓm TX²pûX. G]úY CkR ®YLôWm 2002 Yôd¡p EfNj§tÏl úTôn EfN¿§Uu\ ¿§T§Lú[, "úLôoh Ej§WûY AUpTÓjR Ø¥VôR LoSôPL AWÑ TR® ®XL úYiÓm' Gu\]o.

B]ôÛm ùYßm 0.8 ¥.Gm.£ Ri½ûW §\kÕ®P UßjÕl ©¥YôRUôL CÚkRÕ LoSôPL AWÑ. CûRj ùRôPokÕ ¿§Uu\ AYU§l× YZdûLj ùRôPokRÕ RªZL AWÑ. A§p ¾ol× ùNôpXlTÓm §]j§p ÑlÃm úLôoh¥tÏ YkR LoSôPLô ØRpYo ¡ÚxQô, "¨TkRû]Vt\ Uu²l×' úLô¬, 0.8 ¥.Gm.£ ¿ûW §\kÕ®hPôo.

ClT¥ JqùYôÚ LhPj§Ûm LoSôPLm ùLôÓjR "Lô®¬j ùRôpûX' ùLôgN SgNUpX! Ck¨ûX«p Cߧj ¾olûT "LXeLûW ®[dLôL' Gi¦ RªZL ®YNô«Ls Lôj§Úd¡\ôoLs.

""1892, 1924 BiÓL°p HtThP Lô®¬ JlTkReLû[ AXÑm SÓYo Uu\m, A§p JÚ Ø¥ûY A±®dL úYiÓm. AúRúTôp LoSôPLô®#ÚkÕ GqY[Ü Ri½o RªZLj§tÏl úTô¡\Õ GuTûRd LQd¡Óm CPm, JqùYôÚ Uô¨XØm ®vR¬jÕd ùLôiP ®YNôVl TϧLs, AûQLs Lh¥Ùs[Õ ¨VôVUô]Rô? CpûXVô?'' GuTÕ Tt±ùVpXôm ClúTôûRV ¾ol©p T§pLs CÚdÏm Guß LÚRlTÓ¡\Õ.

CûR®P Ød¡VUôL, "Y\h£d LôXeL°p GlT¥ CÚ Uô¨XeLÞm Ri½ûWl T¡okÕ ùLôs[ úYiÓm?' Gu\ úLs®dÏm ¾ol× YW úYiÓm. JhÓùUôjRUôL "úR£V UVUôdLúX' S§ ¿o RôYôdL°u ¾oYôL AûUÙm Gußm SÓYo Uu\m á\Xôm. GÕ GlT¥úVô.... 1892 Utßm 1924 m BiÓ JlTkReL°uT¥ Lô®¬ S§ ¿¬p RªZLj§tÏjRôu Øuà¬ûU. CkR Cߧj ¾ol× AûR ¨ûXSôhPl úTô¡\Rô GuTûRl ùTôßj§ÚkÕ TôodL úYiÓm.

"¾ol× GlT¥ YWlúTô¡\Õ?' GuTÕ JÚ×\ªÚdL, ""CûPdLôXj ¾olûTúV Htßd ùLôs[ôUp "Ym×' ùNnÙm LoSôPL AWÑ, SÓYo Uu\ Cߧj ¾olûT Htßd ùLôsÞUô? CR]ôp ùTeLð¬p Es[ RªZoLÞdÏ BTjÕ YÚUô?

AkR G§ùWô# RªZLj§p CÚdÏUô?'' Guù\pXôm CÚ Uô¨X ØRpYoLÞm ùPu`²p CÚd¡\ôoLs GuTúR EiûU! ϱlTôL RªZLjûRl ùTôßjRUh¥p 1924 JlTkRm LôXôY§Vô¡®hPÕ Guß 1974p LoSôPL AWÑ Yô§hPúTôÕ CeúL ØRpYWôL CÚkRôo LÚQô¨§.

©\Ï 1990p SÓYo Uu\m AûUdÏm úTôÕm, 1998p Lô®¬ S§ ¿o BûQVm ¨ßYlThPúTôÕm AYÚûPV Bh£úV SPkRÕ. ClúTôÕ Cߧj ¾ol× YÚm úTôÕm ØRpYWôL CÚd¡\ôo. BL, Lô®¬ ùPpPôLôWo ØRpYWôL CÚdÏmúTôÕ YÚm Cߧj ¾ol×, AYÚûPV AW£Vp Yôr®u Ød¡V ¨LrÜ GuTÕ ×¬kÕùLôs[d á¥VúR!

Gm. Lô£SôRu

********************

Courtesy : http://www.tamilanexpress.com

Font Download : http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (135) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (63) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) MLAs (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kiran Bedi (3) Kollidam (3) Lieutenant Governor (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODF (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Defecation Free (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)